Start
Algemeen
Nieuws
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Brief Sionsberg
Groene energie
Bestemmingsplan
Brief woningbouw
Mededelingen 2
Mededelingen 1
Ljeppershiem
Overlast
ALV
Reacties
Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Westergeest
Woensdag 3 februari 2010 om 19.30 uur in de Fokkema’s Pleats


Aanwezig: 32 leden
4 raadsleden
3 wethouders; burgemeester Bilker
2 personen van Loft en 2 personen van Adema Architectenbureau
Afgevaardigden van Doarpsbelang Oudwoude en Plaatselijk Belang Triemen

Afwezig m.k.: PB Kollum

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Opening
Nadat iedereen is voorzien van een kop koffie of thee opent voorzitter Wierd de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom, in het bijzonder de raadsleden en afgevaardigden van collega PB’s. De 3 wethouders en de burgemeester komen later in de vergadering.

2. Mededelingen
- Er wordt een extra punt op de agenda gezet, namelijk het MFC (agendapunt 8a).
- Onder punt 5 van de agenda staat “Contributie 2011”, dit moet “2010” zijn.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2009
De notulen worden voorgelezen door Ankie; vragen n.a.v. de notulen:
- AED: Hoever is dat nu? – Het blijkt heel duur te zijn en is financieel momenteel niet haalbaar; het gaat niet alleen om de aanschaf, maar ook het onderhoud, de cursusgelden etc. Als hij er wel komt, komt hij waarschijnlijk bij Bartele Kempenaar te hangen.
- Wat is gedaan met de vraag van Ymkje Hania om een spiegel te plaatsen bij de brug over de Zwemmer? – Zal PB meenemen naar jaarlijks overleg met gemeente.
- Rijden er nog steeds auto’s op de Prellewei (fietspad)? - Geen idee, niets meer van vernomen.
- Wanneer verandert PB haar naam in het Fries? – Voorlopig nog niet, maar we zullen erover denken.

4. Jaarverslag 2009
Menno leest het voor en het verslag wordt goedgekeurd door de leden. De voorzitter bedankt Menno (voor het voorlezen) en Ankie (voor het maken ervan).

5. Financieel verslag 2009 en begroting 2010
* Verslag van de kascommissie: Oebele Bijlstra en Ymkje Hania hebben de kascontrole gedaan en alles was keurig voor elkaar. Complimenten voor Wilfred en hem wordt decharge verleend. Omdat Ellen Swart niet aanwezig was tijdens de controle, doet zij de controle over 2010. Er hoeft dus geen nieuw commissielid bij dit jaar.
* Er staat dit jaar extra rente op, hoe kan dat? - Wilfred heeft geld op een spaarrekening gezet en daar wordt rente over uitgekeerd.
* Waarom staat er geen uitgave bij voor Oud & Nieuw bij? - Is nog niet ingediend bij Wilfred.
* Waarom contributieverhoging? – We staan al een aantal jaren in de min en er is jarenlang geen verhoging geweest. De aanwezige leden gaan akkoord met de verhoging en deze wordt voor 2010 vastgesteld op € 6,00.
* Waarom moesten we vroeger wel contributie betalen voor het gebruik van het Ljeppershiem en nu niet (meer)? Is dit geld ook naar PB gegaan? – Nee, naar St. Algemene Belangen.
* Er moeten ook nieuwe leden worden geworven, zodat volgend jaar de contributie niet weer verhoogd hoeft te worden. PB zal zich daar sterk voor maken.
* De begroting voor 2010 wordt goedgekeurd.

6. Bestuurswisseling
Jan Bijlstra is aftredend en niet herkiesbaar. Hij wordt door de voorzitter bedankt voor zijn jarenlange inzet en hij krijgt van de secretaris een kadobon uitgereikt (een bijbehorend bloemetje volgt nog). Linda van de Streek wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid en de aanwezige leden gaan akkoord met haar benoeming. Linda wordt welkom geheten door de voorzitter.

7. / 8. W.v.t.t.k. en Rondvraag worden gecombineerd
* Roekenoverlast. Nog steeds groot probleem. Afgesproken wordt dat het bestuur een brief/mail naar wethouder Schaafstal stuurt met de klachten, die deze vervolgens zal sturen naar het ministerie van LNV.
* Evaluatie Trekwei: Het is nog niet veel veiliger als voorheen, met name voor fietsers. Ook rijden er regelmatig vrachtauto’s. De klinkers geven bovendien veel geluidsoverlast voor de aanwonenden. - Het Openbaar Ministerie moet een beslissing nemen alvorens de politie op snelheid mag controleren en bekeuren op het 60-km stuk. De afspraak is dat PB contact opneemt met de Provincie om opnieuw te evalueren over de Trekwei. Er wordt gesteld dat het wellicht beter is om samen met Driesum/Triemen/Oudwoude om de tafel te gaan en dan gezamenlijk contact op te nemen met de Provincie.
* Ook is het zo dat je op de Trekwei bij Keatlingwier en Driesum bijna nooit voorrang krijgt van verkeer vanuit Dokkum (en Kollum).- Dit moet misschien nog wennen.
* Aanpassen wegen Westergeest: staat volgens de wethouder gepland voor 2011.
* Nieuw beleidsplan: wanneer wordt die gemaakt? Hieraan kunnen de leden hun medewerking verlenen. Heeft aandacht van het bestuur.
* Er staat nog een bedrag van € 6.500,00 voor sociale vernieuwing; is dit niet te besteden aan bijv. een boekje met foto’s van de inwoners van Westergeest? – Er wordt over nagedacht.
* Op Simmerwei rijden veel fietsers en deze weg is slecht verlicht. Zou er betere verlichting kunnen Komen of zelfs een fietspad? – Valt volgens wethouder Schaafstal onder aanpassing wegen van Oudwoude (die zelf ook al een dergelijk voorstel hadden gedaan). Gepland voor 2010.
* Kan er vanuit de gemeente een bak in het dorp komen met strooizout, zodat men zelf kan strooien? De gemeente werkt in deze winter al heel erg hard om de A- en B-routes te strooien en kan er niets meer bij doen. Het College vindt dit een goed plan en zal erover nadenken. Er zal terugkoppeling naar PB plaatsvinden.

PAUZE (20.30 uur)

8.a MFC
Dit agendapunt is ingelast omdat er nieuwe perikelen zijn rondom dit gebouw. Woon Friesland heeft zich namelijk (als exploitant) teruggetrokken uit dit project. – Wethouder Koster legt uit dat dit niet een heel groot probleem is, het MFC komt er zoals gepland, maar er zal misschien wel een vertraging optreden. De gemeente is namelijk de hoofdzakelijke financier. Men is druk bezig een nieuwe exploitant te vinden.
Mede namens het bestuur van de Fokkema’s Pleats wordt het College bedankt voor hun inzet in dezen.

9. Presentatie visie Ljeppershiem
Uit naam van de werkgroep geeft dhr. Zwart (Adema Architecten) na een inleiding van wethouder Visser een duidelijke uitleg over de door hun opgestelde dorpsvisie betreffende het Ljeppershiem. Tijdens de presentatie kunnen de aanwezigen op een scherm ook de eventuele opties bekijken. Door PB is een schriftelijke enquête gehouden onder de inwoners en de reacties/suggesties zijn hierin meegenomen. Men pleit voor een kleinschalig gebeuren en het mag geen concurrentie zijn voor de bestaande bedrijven in Westergeest. Ook blijft er een stuk van het Ljeppershiem bestaan voor recreatie van de Foestrumers zelf.
Er wordt nogmaals duidelijk gemaakt: het betreft een visie, een concept voor een eventueel toekomstige koper.
De aanwezigen kunnen zich vinden in de ontwerpen. Tot er een koper is gevonden, kan er gerecreëerd worden zoals afgelopen zomer, met eventueel een patatkraam en/of een kraam waar men drinken kan kopen. Wethouder Visser wil zich hier sterk voor maken.
De voorzitter bedankt de werkgroep tenslotte voor hun mooie presentatie.

10. Sluiting
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering, hij bedankt een ieder voor zijn/haar komst en wenst iedereen wel thuis. De aanwezigen hoeven niet direct huiswaarts te gaan, want ze krijgen nog een drankje aangeboden door het bestuur.