Home
General
News
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Brief Sionsberg
Groene energie
Bestemmingsplan
Brief woningbouw
Mededelingen 2
Mededelingen 1
Ljeppershiem
Overlast
ALV
Reactions

Informatie pagina van Plaatselijk Belang Westergeest


Over Plaatselijk Belang Westergeest

Plaatselijk Belang Westergeest is een vereniging die de belangen van het dorp en zijn inwoners behartigt. Bijna 90 procent van de inwoners van het dorp is lid, hetgeen betekent dat Plaatselijk Belang met recht kan zeggen te spreken namens het gehele dorp. Benadrukt wordt dat Plaatselijk Belang geen politieke partij is.

De activiteiten van Plaatselijk Belang zijn veelomvattend. Hieronder volgt een opsomming van de grootste activiteiten:
- Behouden leefbaarheid inwoners
- Signaleren problemen en dit doorgeven aan / oplossen met gemeente
- Geboortebos
- Woningbouw
- Verkeersveiligheid
- enz.

Plaatselijk Belang heeft een signalerende functie, brengt wensen over van de bevolking aan de gemeente Kollumerland en treedt op als aanjager ter realisering van bepaalde plannen. Dit alles gaat in overleg met de gemeente die Plaatselijk Belang ook als gesprekspartner accepteert. Voor veelal kleine problemen worden inwoners geacht zelf contact met de gemeente op te nemen (bijv. water blijft op de weg staan, lantaarnpaal brandt niet enz.), tel. 0511 - 458888. Of via de website van de gemeente: www.kollumerland.nl, onder het kopje: Digitaal loket.

Plaatselijk Belang heeft in 1997 het geboortebos geopend aan de Kertiersreed. Voor alle kinderen die in Westergeest worden geboren wordt tijdens de jaarlijkse boomplantdag in maart/april een boom geplant. In 2007 is de 100ste geboorteboom geplant en in 2013 de 150e boom.

Jaarlijks wordt in februari/maart de ledenvergadering gehouden in de Tredder. De contributie bedraagt 7,50 per jaar.

Informatievoorziening:
4x per jaar komt dorpskrant De Foestrumer uit. Plaatselijk Belang publiceert hierin het laatste bestuursnieuws. Hebt u zaken die u aan de orde wilt stellen, dan kunt u dit bij een van de bestuursleden kenbaar maken. Sinds 2009 heeft P.B. ook een eigen e-mailadres: plaatselijkbelang@westergeest.net.
Ook wordt nieuws geplaatst op de website van Westergeest: www.westergeest.net.

Per april 2017 is de bestuurs samenstelling:
Voorzitter : Hein Adema tel. 442187
Secretaris : Ellie Beerda tel. 441847
Penningmeester : Boukje Schotanus tel. 445506
Algemeen : Wilmy Bouma tel. 424844
Algemeen : Bart Kempenaar tel. 06-29063752
Algemeen : Annick van der Bij tel. 06-10318994
Algemeen : Harmen Bijlstra tel. 06-20286163Nieuwsberichten van Plaatselijk belang:

Brief uitnodiging Sionsberg

Brief gemeente over woonbeleid en verkoop huurwoningen (juni 2012)

Bestemmingsplan Westergeest

Brief aan de gemeente inzake Woningbouw Thus Wonen 2011

Brief aan de gemeente inzake bezuinigingen subsidies

Brief aan de gemeente inzake bezuinigingen wegenbouw

Brief over woningbouw

Korte mededelingen van Plaatselijk Belang december 2010

Korte mededelingen van Plaatselijk Belang

Dorpsvisie Ljeppershiem

Melden overlast openbare ruimte aan Gemeente

Notulen algemene ledenvergadering feb 2010