Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

Foestrumer

december 2002

REDACTIELEDEN

C. Loonstra O. Bijlstra

J. Wiersma J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)

Ronnie van Assen (vormgeving)

Bankrekening: 321511220

Rabobank Kollum

Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER inleveren vr

19 februari 2003

inleveren bij mevr. J. Wiersma, E. Meinertswei 11,

Westergeest, tel. 0511 - 44 47 26

E-mail: m.wiersma01@chello.nl

De volgende inleverdata:

28 mei 2003

27 augustus 2003

19 november 2003

Jaargang: 13 Nummer: 4

BESTE DORPSGENOTEN.

December, de maand waarin het feest centraal staat, het begint met de Sinterklaas voor de kinderen, een zeer spannende tijd, want wat zal de goedheiligman ze deze keer brengen.

Wanneer u deze uitgave van de Foestrumer onder ogen krijgt is dit alweer verleden tijd en zitten we voor de kerstdagen, dagen van rust en bezinning met vreugde en verdriet over wat er het afgelopen jaar is gebeurd, want na de Kerstdagen zullen we gauw overstappen op een nieuwjaar. 2002 laten we achter ons en gaan we vol goede moed 2003 in. Wat dit jaar zal brengen is ons niet bekend, maar we zullen er weer met frisse moed tegen aan gaan, dit geldt ook voor ons als redaktie van uw eigen dorpskrant de Foestrumer. Ook in 2003 hopen we u weer al het nieuws te brengen van de verenigingen wat er zoal geweest is en wat nog komen gaat.

Maar voor het zover is kunt u nu het in ieder geval ook weer lezen wat er staat te gebeuren hier in Westergeest, we laten ons hierover verder niet uit, u kunt dit zelf lezen in de Foestrumer.

Nieuws van redaktie zijde is er niet te melden op dit moment, zodat wij ook u nu weer veel leesplezier toewensen met deze uitgave van de Foestrumer en ook wensen wij u prettige kerstdagen toe en een goed begin van het nieuwe jaar.

De redactie

FAMILIEBERICHTEN

Geboren:

September:

Marije, dochter van Paul Brouwer en Mieke IJedema, van Teijenswei 23.

Oktober:

Pier Sije, zoon van Sape en Saakje Schotanus-Meindertsma,

B.Bijmastraat 11

Reanne, dochter van Gooi en Grietje van Assen-Louwrens,

Kalkhswei 28

29 Lieneke, dochter van G.T.Hansma en A. Bosgra, Flaaksikker 3

FAMILIEBERICHTEN

Overleden:

November:

5 Amata Bierman, Kalkhswei 19

AGENDA

December:

20 Noflike fan hus met Teake van der Meer, Minze Dijkstra en Griet

Wiersma in de Fokkema,s Pleats

Kerstconcert van De bazuin in de kerk van Westergeest aanvang 20.00 uur

Legobouwmiddag, aanvang 14.00 uur in de Fokkema’s Pleats

Film de Kameleon, aanvang 19.30 en 21.00 uur in de Fokkema’s Pleats

Januari:

17 Toneelstuk "Net te beteljen sa’n leadjitter", Toanielferiening de

Bnte Houn

Februari:

8 Kampioenschap darten voor de jeugd om 13.30 uur en voor 16 jaar

en ouder 19.30 uur

14 Profavond darten met Co Stomp en Ronald Schouten

Maart:

Medio Playbackavond

BOEKJE WESTERGEASTMER STRJITNAMMEN

Fiif jier lang, fan septimber 1996 f oan septimber 2001 ta, ha ik yn De Foestrumer stikjes skreaun oer de strjitnammen fan Westergeast. It idee wie net fan mysels, mar fan de redaksje.

Dy woe graach, dat ik tlizze soe wat de Westergeastmer strjitnammen no eins krekt betsjutten. Ik ha sa frij west om yn myn stikjes oer mear dingen te fertellen as allinnich mar oer de betsjutting fan de nammen. Sa koe ik der hiel wat yn kwyt fan de rike histoarje fan s doarp.

Doe’t ik klear wie, tocht ik: as ik alles achterinoar oan set, dan kin it wol in boekje wurde. Sa is it ek gien en dat boekje is no ferskynd. Fansels hie ik drby de kns om noch wat mear nei foaren te bringen as yn de Foestrumer stien hat.

Der binne yn it boekje boppedat foto’s opnaam (hast allegearre noch net earder publisearre). En dan stiet der ek noch in kaartsje yn fan it grngebiet fan Westergeast, dat ik spesjaal tekenje litten ha.

Dr is it ferrin fan elke wei op oanjn. Yn in boekje heart de skriuwer op te jaan wr’t er syn gegevens wei hat. Dat wurdt dien yn ‘e foarm fan oantekeningen achteryn. Hiel nijsgjirrich is, tinkt my, de tekst fan it libbensferhaal fan Harmen van Teijens, sa’t er dat sels yn 1852 beskreaun hat. Dr slt it boekje mei f.

Sa is der dan no, fsjoen fan in fotoboekje, dat in pear jier lyn ferskynd is, foar it earst in boekje oer Westergeast. Ik bin der wiis mei, dat Pleatselik Belang it tjaan woe en der ek in subsydzje foar jn hat. Moai is ek dat alle leden fan Pleatselik Belang fergees in exemplaar krige ha.

It boekje, dat op krekt 70 bledsiden tkomt, is ek te keap (priis: € 6,50) en wol op ‘e folgjende adressen yn Westergeast: Postagintskip Sipkema (van Teijenswei 2), Galerie ten Dele (Prellewei 1) en Galerie Sculptura (Eelke Meinertswei 5). Fierders is it ek yn de boekwinkel fan de Bruin yn Kollum te krijen.

Oebele Vries

NIEUWS VAN DE GYMNASTIEKCLUB

"WIJ BLIJVEN FIT"

Het wordt weer hoogtijd, dat wij iets van ons laten horen. We hebben een hele gezellige groep dames, die elke dinsdagmiddag onder deskundige leiding bezig zijn om onze conditie op peil te houden. Dat lukt ons wel aardig, vinden we zelf. Maar we zouden heel graag wat nieuwe leden er bij willen hebben. Daarom vragen wij in deze Foestrumer dames die 55 plus zijn. Jongeren hebben vast geen tijd. Kom eens langs, als wij dinsdagsmiddags bezig zijn van half vier tot half vijf. U kunt meteen wel meedoen als je wilt. Zo hopen wij wat nieuwe leden te mogen begroeten uit Westergeest en omstreken. Iedereen weet we, dat bewegen goed is, vooral als je ouder wordt. En onze gym moet blijven.

Hepie en Tetsje

NIEUWS VAN PLAATSELIJK BELANG

Ledenvergadering Plaatselijk Belang

Tijdens een goedbezochte ledenvergadering op 21 november in de Fokkema’s Pleats werden diverse dorpszaken onder de loep genomen. Veel aandacht werd geschonken aan het zeer waarschijnlijk niet doorgaan van de inrichting van het grasveldje op de hoek van Teijenswei/ Kalkhswei tot ontmoetingscentrum.

Ook de "Dobbe" kreeg de nodige aandacht. Wordt er op korte termijn iets aan gedaan? Het antwoord moet eigenlijk ja zijn gezien het besluit van het baggerplan.

Uitvoerig werd stilgestaan bij de situatie kruisingen bij de Simmerwei en Trekwei. De afgelopen twee weken zijn er 4 aanrijdingen geweest. De gemeente blijft zich maar verschuilen achter het feit, dat het een provinciale weg is. Volgens de aanwezigen moeten ze maar eens met de vuist op de tafel slaan.

Plaatselijk belang en de Feestcommissie gaan samenwerken in 2003. Dit moet leiden tot een samengaan. Na een proefhuwelijk van 1 jaar zal er een definitief standpunt worden ingenomen.

Wilma van der Veen, die aftredend was, werd voor een nieuwe periode benoemd.

Henk de Vries werd bedankt voor zijn prima verslag en notulen.

Hetzelfde gold voor Ulbe de Jong, die de financin prima had beheerd.

Dietha Paauw gaf uitleg over de plannen in en rond Westergeest in het kader van de Lits en Lauwersroute.

Zo zal de brug over de Zwemmer worden verhoogd.

Een fietspad door de Hammeren over de Sweagerfeart naar de Petsloatswei aansluitend op het fietspad naar Zwaagwesteinde staat op de lijst.

Het fietspad langs de Zwemmer, de Prellewei, zal rechtdoor worden getrokken richting Wygeast.

Met de vrijkomende bagger zullen er natuurlijke oevers worden gemaakt.

Het internet voor Westergeest wordt nu door Pieter Bosch beheerd. Graag zag Plaatselijk belang, dat vergaderingen en aktiviteiten van de diverse verenigingen werden doorgegeven, zodat Pieter deze gegevens op het Web kan zetten, zodat zo veel mogelijk dubbele aktiviteiten kunnen worden voorkomen. Het emailadres van Pieter Bosch is

pieter.bosch@Westergeest.net

Het bestuur

NIEUWS VAN DE TONEELVERENIGING,

Ja, het is weer zover. De redactie heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de laatste ontwikkeling van de toneelvereniging. Goed, waar zijn we mee bezig?

Al ruim voor de zomervakantie zijn we op zoek gegaan naar een nieuw stuk. Het lijkt elk jaar wel moeilijker te worden om weer een leuk stuk te vinden. Na heel wat lezen en overleg, hebben we gekozen voor het stuk "Net te beteljen sa’n leadjitter". Het is een stuk vol actie en verwarringen, waarin de ware aard van de mensen naar boven komt wanneer er geld te erven valt. Zelfs een loodgieter inhuren, om voor man des huizes te spelen, gaat hun niet te ver. Kortom een komisch stuk.

De rolbezetting was echter het volgende probleem, want volgens onze regisseur moest er een jong meisje gezocht worden. (Ik snap nog steeds niet waarom n van ons de rol van 16 jarig meisje niet kan spelen, we lijken toch hooguit 18 jaar en twee jaar jonger schminken kan geen probleem zijn), maar we hebben een jongedame gevonden die het leuk vindt om mee te spelen. Haar naam is Ineke de Vries, ze is 15 jaar jong, woonachtig in de Triemen en speelt bijzonder goed toneel.

De andere rollen waren zo bedeeld, al kwamen we met de mannenrollen voor het ongekende probleem te staan dat er meer welwillende spelers waren dan rollen. Maar al met al zijn we direct na de zomervakantie losgegaan met repeteren. Het streven is dat het stuk in het derde weekend van januari op de planken komt, dus u kunt deze data voor ons vrijhouden.

Wat betreft de spelers, zijn er dus dit jaar een paar verschuivingen. Ankie Hoogeboom gunt haarzelf een vrij jaar, ook Willem van der Veen en Jan Meijer zitten even op de reservebank. Harry Dijkstra is inmiddels gediplomeerd stijldanser en heeft dus weer tijd om op toneel te staan. Mooi dat hij weer van de partij is en dat dansen komt nog mooi van pas na afloop van de toneelavond.

Volgens mij bent u nu weer aardig op de hoogte. We zijn gewoon druk bezig om er voor te zorgen dat u rond op 17 (rookvrije avond) en 18 januari a.s. weer een gezellig avondje toneel kunt beleven. Dus houdt deze datum in uw achterhoofd zodat we weer voor een nagenoeg volle zaal mogen spelen. Tot dan,

Groeten van Willeke Bruinsma,

secretaresse toneelvereniging "De Bnte Houn"

NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE

23 december is er een Legobouwmiddag in de Fokkema’s pleats te Westergeest. Deze middag is bedoeld voor de jeugd van de basisschool. Voor de kleintjes is het misschien wel handig voor een beetje hulp van de heit of de mem. De toegang is gratis en na afloop is er voor iedere deelnemer een traktatie.

Er is gelegenheid om te bouwen van 14.00 tot 16.00 uur.

30 December heeft de Culturele Commissie beslag weten te leggen op de omstreden film "De Kameleon". Deze film heeft verder weinig promotie nodig, want de media heeft hier veel ophef van gemaakt. Er zijn die avond 2 voorstellingen, n.l. om 19.30 uur en 21.00 uur. De film duurt ongeveer 45 minuten en de entree is gratis.

8 Februari. Kampioenschap Darten Westergeest en omstreken. Voor de jeugd tot en met 15 jaar vanaf 13.30 uur. De kosten € 2,00 betalen bij opgave.

’s Avonds vanaf 19.30 uur 16 jaar en ouder. Ook is er deze avond weer een damescompetitie. De kosten zijn dan € 4,00 , ook betalen bij opgave. De opgave is mogelijk tot en met 25 januari bij J. Bremer, Bumawei 4B ( tel 445737) of bij G. Kempenaar, Bumawei 15 ( tel 445331).

Vrijdag 14 februari kunnen de dartsliefhebbers en andere belangstellenden genieten van een "Profavond darten", want daar zijn voor uitgenodigd Co Stomp en Ronald Scholten. Het commentaar wordt verzorgd door SBS-verslaggever Jack Nieuwlaat. Dit belooft een spectaculaire avond te worden. De aanvang is om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Om de inwoners van Westergeest in de gelegenheid te stellen om dit gebeuren mee te maken, kunnen kaarten afgehaald worden tot en met 15 januari. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar, want vol is vol. De kosten van een kaart zijn € 7,00 tegen contante betaling af te halen bij J.Bremer, Bumawei 4B of G.Kempenaar, Bumawei 15.

Medio maart zal er weer een Playbackavond worden gehouden. Deze wordt weer op de bekende manier uitgevoerd. Dus we rekenen weer op veel deelname en met name de oudere deelnemers willen we aansporen om mee te doen. Dus maak alvast maar plannen. De juiste datum wordt in het nieuwe jaar zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Het bestuur

NIEUWS VAN DE FEESTCOMMISSIE

De feestdagen staan voor de deur en de Feestcommissie maakt zich op voor de ontvangst van de Sint en zijn pieten en voor een nieuwe activiteit met de kerst.

De dropping was een groot succes; bij de jeugd gingen 35 deelnemers van start en, met of zonder omweg, wisten ook allen de finish te bereiken. Vele ouders hebben weer geholpen om de kinderen weg te brengen of juist weer terug te brengen. Dank hiervoor. Ook bij de ouderen was de dropping een groot succes. Bij de grote opkomst ( 45 deelnemers) was voor passend vervoer gezorgd en ook hier wisten alle deelnemers feilloos de weg terug te vinden.

Tijdens Sint Maarten gingen zo’n 60 kinderen met mooi gemaakte lampions al zingend door het dorp.

In de vorige Foestrumer hadden we al aangekondigd, dat we een wedstrijd zouden uitschrijven met de kerst. De bedoeling is nu als volgt: vanaf 21 december gaat ieder die dat wil zijn tuin versieren en verlichten. Op maandag 23 december gaat een jury beoordelen wie de prijs voor de mooiste tuin n wie de prijs voor de mooiste straatversiering heeft gekregen.

De uitslag wordt op nieuwjaarsmorgen om 2.00 uur in de Fokkema’s Pleats bekend gemaakt.

Dus doe allen mee en maak Westergeest gezellig.

Het bestuur

BAZUINKLANKEN

In de vorige Foestrumer hebt u ons gemist. Er was weinig te melden. Dat is evenwel veranderd. Na de vakantie is er flink geoefend voor het Bondsconcours te Drachten. Dit kon alleen maar met behulp van enige leden van andere korpsen, omdat onze drummer op maandagavond cursus heeft en Anneke Bijlstra helaas ook is gestopt. Nieuwe leden / leerlingen zijn dus dringend nodig!!!

Op zaterdag 9 november j.l. waren we om 10.00 uur al in de Lawei te Drachten. We kwamen uit in de 1e afdeling. Na een poosje ingespeeld te hebben, begaven wij ons naar het grote podium en wachtten tot onze voorganger klaar was.

Dat is altijd een vervelend moment. Wachten duurt altijd lang.

Eenmaal op het podium konden we nog niet beginnen, want de technici van Radio Frysln wilden de microfoons precies op de juiste plaats hebben, zodat we op een later tijdstip in het programma Musyk Maskelyn weer te horen zijn bij Radio Frysln.

Het koraal Melcombe van Gordon Jacob werd mooi gespeeld ( 89,67 punten). Op n na het hoogst aantal punten van de hele dag,

Vervolgens werden de concoursnummers: Inventions for brass and percussion (Leon Vliex) en The power of the Megatsunami (Carl Withock) uitgevoerd. Natuurlijk had de drie man sterke jury wel wat aan te merken, daar zijn ze tenslotte voor, maar wij waren zeer tevreden met het uiteindelijke resultaat, namelijk 87,67 punten, 1e prijs met promotie.

Nu oefenen we weer hard voor de NBK (Nederlands brassband kampioenschappen) te Groningen in de Martinihal. Dat is veel dichter bij dan Hardenberg of Zutphen.

Ook het Kerstconcert op D.V. 22 december aanstaande in de Nederlands Hervormde Kerk te Westergeest eist onze aandacht. (U komt toch ook luisteren?)

Al met al is het een muzikaal drukke tijd.

Tot wederhoren

NIEUWS VAN WETTERSPORTFERIENING

"IT SKIPJAGERSGAT"

Westergeest 20 november 2002

Het varen met de boten is weer voorbij. Ze liggen en staan weer in de rustperiode, maar in de tussentijd wordt er bij de jachthaven druk gewerkt aan de uitbreiding van de haven. De steiger en aanmeerpalen staan er allemaal al in voor de nieuwe ligplaatsen. Het zal nog wel even duren voor alle grondwerkzaamheden gereed zijn.

De grondafvoer gebeurt nog op de ouderwetse manier, namelijk met de boot. De grond, die vrij komt uit de haven wordt gebruikt voor een dijkje langs de Trekvaart.

Dus… is het op het water zo tegen het einde van het jaar nog een drukte van belang in de Zwemmer en de Trekvaart met het transport van de grond.

Dit gebeurt alleen overdag in verband met de stoomboot van Sint en Piet, die naar wij hebben vernomen '‘ nachts ook vaart en wij hun alle ruimte gunnen voor hun goederentransport.

Wat de inwoners van Westergeest misschien nog niet weten is dat de jachthaven dit jaar geen ligplaats heeft voor de stoomboot. De haven is vanaf heden gesloten voor het in- en uitvaren van de boten. Het is de bedoeling van de aannemers ongeveer eind december de jachthaven gereed te hebben.

We zullen dus nog even moeten wachten tot het voorjaar van 2003 om de uitbreiding te aanschouwen. Om dan te kunnen constateren wat voor een mooie grotere jachthaven Westergeest dan rijk is en de watersportvereniging armer aan euro's.

Dus wie er nog een ligplaats in de haven wenst kan zich nog melden bij de havenmeester.

Dit was in het kort het laatste nieuws van de jachthaven in het jaar 2002.

2003 ligt op de loer maar eerst nog het feest van Sint en Pietmannetje. Verder wensen wij een ieder fijne kerstdagen en een Voorspoedig 2003.

H.van der Wal, Brede Ikker 14

NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING W.T.O.C.

In de vorige Foestrumer was nog weinig nieuws te melden over het verloop van de bekercompetitie en de competitie. Inmiddels zijn er al weer heel wat wedstrijden gespeeld en als u deze Foestrumer leest zitten we al weer in de winterstop. Ook zijn er dit jaar al weer goede prestaties geleverd. Zoals het er naar uitziet op dit moment, 20 november, bestaat er bij een aantal jeugdteams zelfs de mogelijkheid om najaarskampioen te worden. Dit betreft de C-junioren, de F1-pupillen en de F-2 pupillen. De andere teams draaien mee in de middenmoot, maar hierover straks meer.

Wat ons als bestuur zorgen baart is het damesvoetbal. Het dames- en meisjesvoetbal leeft heel erg bij WTOC en dat willen we graag zo houden. Bij omliggende verenigingen hoort men steeds vaker, dat de damesteams worden opgeheven.

Zo zijn er dit seizoen bij WTOC meisjespupillen, meisjesjunioren en twee damesteams. Echter door langdurig geblesseerden en de werkzaamheden, die de dames op de zaterdag hebben is het vaak moeilijk om beide damesteams iedere zaterdag voltallig in de wei te krijgen. Daarom willen we u als lezer van deze Foestrumer vragen om mee te denken. Kent u iemand uit Westergeest of omstreken, die er wel eens over heeft gedacht om te gaan voetballen, spoor hen dan aan om eens vrijblijvend langs te komen op een training. Er kan voor meer informatie contact worden opgenomen met de secretaris Jantsje Wiersma ( tel 444726) of de voorzitter Wierd Kooistra ( tel. 441974).

DE BEKERCOMPETITIE

Dit jaar zijn alle teams vr de winterstop uitgeschakeld. De Dames hadden de langste adem. Op de valreep kan nog vermeld worden, dat zij jammer genoeg op 23 november zijn uitgeschakeld door de dames van Drachtster Boys. Deze wedstrijd werd verloren met 4-0.

DE COMPETITIE

WTOC 1: WTOC 1 kampt dit hele seizoen al met een aantal geblesseerden. Zo is Klaas Adema in n van de eerste wedstrijden al geblesseerd geraakt. Hij is wel weer herstellende en wij hopen, dat hij na de winterstop zich weer kan inzetten. Ook Gosse Hoekstra is al een hele tijd afwezig, maar ook hij is na een operatie herstellende. Verder zijn Berend Sangers, Koos Bosch, Harry de Hoop allen geblesseerd. We hopen, dat wij na de winterstop velen van hen terug mogen zien bij de wedstrijden. Wij wensen als bestuur hen dan ook een spoedig herstel toe.

Doordat er veel van de basisspelers van WTOC 1 afwezig zijn, worden nu ook spelers van het tweede team ingezet, wat ook weer gevolgen heeft voor WTOC 2.

De resultaten van WTOC 1 zijn redelijk. In de afgelopen periode ( t/m 23 november) zijn er 3 wedstrijden gewonnen, 3 gelijkgespeeld en 3 verloren. Op dit moment is de 7e plaats voor WTOC. Maar de verschillen tussen de ploegen is minimaal. Doordat je 3 punten verdient bij winst, schiet je soms zo een paar plaatsen omhoog, maar oh wee, als je verliest, dan …vult u zelf maar in.

WTOC 2: WTOC 2 heeft vooral in de eerste helft van dit seizoen goede resultaten gehad. Ze draaiden mee bovenaan en waren mededinger voor het kampioenschap. De laatste paar weken gaat het iets minder, maar op dit moment staan ze op de 4e plaats, wat een hele goede prestatie is.

WTOC 3: WTOC 3 heeft er de laatste jaren niet zo goed voor gestaan als dit jaar. Zij staan op de 6e plaats en mijns inziens is het een team, waarin met veel plezier voor, tijdens en na de wedstrijd de voetbalsport wordt beleefd.

WTOC DAMES 1: De dames van WTOC hebben ook te kampen met blessures. Zo is Anneke Adema al een hele tijd afwezig door een blessure. De dames staan op dit moment op de 10e plaats, maar het seizoen is nog niet voorbij. Dus we houden de moed erin.

WTOC DAMES 2: Dames 2 van WTOC hebben eigenlijk, zoals al eerder vermeld een tekort aan speelsters, maar we lossen het steeds nog op, door de wedstrijden te verschuiven naar een avond door de week. We hopen dan ook, dat na de winterstop het team is aangevuld met enkele nieuwe speelsters.

WTOC dames 2 bezetten de 11e plaats.

WTOC A: De A-junioren draaien goed mee in de competitie. Zij staan op de 7e plaats.

WTOC C: De C-junioren hebben de vaart er weer goed in. Ze staan op de 1e plaats en hopen nog op een kampioenschap dit najaar. Dit is nog niet geheel zeker, dus nog even doorzetten. De laatste wedstrijden zullen er nog winstpunten moeten worden behaald. Maar onder leiding van Gerrit Kempenaar en Minze van der Velde zal het onderste uit de kan worden gehaald.

WTOC D: de D-pupillen onder leiding van Gosse Tjalsma en Foeke Durk Dijkstra staan op de 4e plaats op dit moment. Dit ook een goede prestatie.

WTOC E: het gaat goed met de E-pupillen. Zij hebben de derde plaats in beslag genomen.

Geweldig !

WTOC F1: Dit is een team, waarin gevochten wordt tot de laatste minuut van de wedstrijd. Ze staan op 20 november op de eerste plaats, maar ook voor dit team geldt, dat tijdens de laatste wedstrijden van het najaarseizoen nog enkele winstpunten moeten worden behaald voor een kampioenschap.

WTOC F2: Ook door dit team worden er goede prestaties geleverd. Op zaterdag 23 november werd maar liefst gewonnen met 19-0. De 3e plaats wordt op dit moment door hen in beslag genomen.

WTOC Meisjesjunioren: De meisjesjunioren onder leiding van Truda van der Velde hebben een moeilijk jaar, want het is voor het eerst dat ze op het grote veld spelen. Dit vergt toch meer van de speelsters. Ze staan op de 5e plaats.

WTOC meisjespupillen: Dit team onder leiding van Froukje Steenstra en Klazien Horinga bestaat voor het grootste gedeelte uit speelsters van Westergeest. Het is nog een heel jong team, met speelsters, die dit seizoen voor het eerst gaan voetballen. Ze staan op de 5e plaats. Maar zoals het spreekwoord zegt, "alle begin is moeilijk". Maar we hopen, dat na de winterstop er wat meer winstpunten worden behaald.

WTOC H-pupillen: De H-pupillen spelen een onderlinge competitie met verenigingen uit de omgeving. Deze spelers zijn 5 of 6 jaar. Dit zijn wedstrijden om van te genieten. Het is een mooi gezicht, hoe klein ze ook zijn hoe fanatiek er wordt gevoetbald. Ook zijn er spelers bij, die het allemaal nog niet zo interesseert en soms nog niet eens in de gaten hebben, wanneer ze een goal gemaakt hebben. Maar de H-pupillen hebben heel goede prestaties geleverd en de kans bestaat , dat ze nog kampioen worden.

Wij als bestuur van WTOC wensen alle herstellenden beterschap toe en alle spelers, leiders, vrijwilligers, supporters en lezers van deze Foestrumer Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 2003

Oh ja op 30 december kunt u onze spelers aan de deur verwachten. Dan willen we heel graag aan u overheerlijke oliebollen verkopen.

Het bestuur

HERINNERINGEN (UIT DE OUDE DOOS)

Naar school

Op 31 maart 1929, mijn vader had twee dagen daarvoor het schip van het Huister-noord naar de Lange Brug gebracht, werd ik ‘s morgens door mijn vader voorop de fiets naar Pieter en Froukje van Assen (hele lieve mensen bleek later) gebracht, vanaf de Lange brug naar de Triemen waar ze woonden, met wat lijfgoed en een kinder kruiwagen voorop gebonden. Dezelfde middag ging ik Pieter nog helpen met het 'modder kruien' op het land achter het huis.

De Triemen is de streek in de driehoek tussen Westergeest, Oudwoude en Veenklooster. De volgende dag ging ik voor het eerst officieel naar de school, die " 400 meter Oostelijk van hun huis stond.

De reden dat ik bij hen kwam wonen was de leerplichtwet, omdat mijn eigen ouders de helft van de tijd op weg waren met het schip kon ik niet geregeld naar school. Het alternatief was een schippersschool geweest, maar achteraf was deze oplossing veel beter. Hetzelfde gold destijds ook voor mijn broer Jan.

5 december 1929: mijn eerste Sinterklaas ‘feest’, ik was doodsbang en verging van de buikpijn met al die ‘sinterklazen en zwarte pieten’ (grotere jongens met maskers voor, maar dat wist ik niet). Van het eerste stel dat naar binnen mocht, stond de Sint nogal met z’n staf te zwaaien en daar Pieter en Froukje in een heel klein huisje woonden met een piepklein kamertje, bleven de gevolgen dan ook niet uit.

Op een gegeven ogenblik raakte Sint een theekopje dat met een knal tegen de muur aan splinters vloog, wonderlijk genoeg bleef het schoteltje op zijn plaats staan.

Pas jaren later besefte ik dat ze bijna smoorden van het lachen en met de situatie geen raad wisten en mij daarom maar mee naar buiten sleepten, want ik moest in de zak, en eenmaal buiten wisten ze eigenlijk niet wat ze verder met me aan moesten en lieten mij weer lopen nadat ik iets beloofd had, wat weet ik niet meer.

Voor ze verder gingen werd Sinterklaas door zwarte Piet nog attent gemaakt op een brandende sigaar, die buiten op het vensterbankje lag van het kelderraampje, waar hij hem zolang geparkeerd had. Pas veel later hoorde ik dat het 'dikke' Tiemen Visser en Harm Zijlstra waren geweest.

De oudjes hadden door gekregen dat het menens was met mij en de volgende sinterklazen kwamen er niet meer in, tot grote opluchting van mij en nadat ik een tijdje met de buik op een warme stoof had gelegen was mijn buikpijn ook weer gauw over.

Toen is me dat niet opgevallen maar later (toen ik zelf al volwassen was) ontdekte ik dat Pieter en Froukje precies bij het huisje pasten, ze waren beide onder de 1 meter 65 en de deuren waren allemaal " 1,75 meter hoog en de onderkant van de plafondbalken nog geen 2 meter.

De Triemster school

Op de Triemen kende iedereen de mensen bij naam en toenaam en ik kan nu nog van alle huizen van die tijd, de namen van de mensen die er toen woonden opnoemen. Het was er gezellig en iedereen hielp iedereen als dat zo eens uitkwam, als vreemde werd je er niet een twee drie opgenomen, daar gingen wel een paar jaartjes overheen, maar als het klikte gingen ze dan ook voor elkaar door het vuur.

De school uit 1885 stond precies in het midden van het streekje, en dat kwam omdat de school oorspronkelijk bestemd was voor het Christelijk onderwijs van Westergeest, Oudwoude, Veenklooster en natuurlijk in het centrum, de Triemen.

Later kregen ze in Oudwoude zelf een Christelijke school en omdat er uit Veenklooster maar een paar leerlingen kwamen stond de Triemster school eigenlijk nogal excentrisch.

Toen dan ook zo’n vijf en zestig jaar later op de Triemen een nieuwe school moest komen, kwam die uiteindelijk aan de westrand van de Triemen te staan, zo dicht mogelijk bij Westergeest, maar daar ging wel een ware ‘schoolstrijd’ aan vooraf van een ongekende felheid die 7 jaar zou duren en de Triemsters hadden het aan de traditie te danken dat hij toen niet in Westergeest werd gebouwd. Dat dorp was veel groter en de vroegere ’Openbare’ school daar was allang gesloten, het ging toen bijna uitsluitend om de kinderen van Westergeest en de Triemen.

Vlak naast de school was een gebouwtje ‘de Bazuin’, waar de fanfare van dezelfde naam iedere week in oefende. En lid van de Bazuin was Wieger ‘knibbeltsje’ de Hoog (later hoorde ik dat hij in zijn jeugd kinderverlamming had gehad, vandaar de hele kleine onderbeentjes) en hij reed altijd in een invaliden kar met van die heen en weer gaande stangen met handgrepen voor de aandrijving.

Op een mooie zomeravond, toen de Bazuin druk aan het oefenen was, ‘leenden’ we Wieger zijn kar en gingen ermee rijden en aangezien alles geleerd wil worden, ging het natuurlijk mis en belandde n van ons met de kar in de brede sloot voor de Bazuin. Hoe het verder afliep weet ik niet want wij waren hem gesmeerd, omdat we respect hadden voor Wieger zijn lange armen, waar hij (volgens de mensen) tweemaal zoveel kracht in had als ieder ander.

De hoofdmeesters

Toen ik op school kwam in het voorjaar van 1929 was meester Michelbrink er nog hoofdmeester en iemand van de oude stempel, hij hanteerde bepaalde zegswijzen zoals "kan niet, bestaat niet" en meer van dat soort wijsheden en regeerde met straffe hand. Hij was aan zijn pensioen toe en verdween daarom op 1 mei 1929 dan ook van het toneel en werd opgevolgd door hoofdmeester Sierd de Jong (waarover later meer).

Meester Michelbrink was vanaf februari 1893 hoofd van de school geweest en begin 1894 trouwde hij met Maria Magdalena de Jong, hoelang ze getrouwd zijn geweest weet ik niet, maar ze stierf in haar eerste kraambed volgens mijn moeder. In mei 1900 hertrouwde hij met Martha Kramer, die hetzelfde jaar met de Kerstdagen in het kraambed overleed.

De nieuwe hoofdonderwijzer (Sierd de Jong) deed niet veel onder voor zijn voorganger en was van het soort die het ‘evangelie’ er desnoods met de knuppel in sloeg en in zijn driftbuien ons soms ongenadig afranselde om de kleinste futiliteiten.

Als hij met een sigaar in de mond in de deur van zijn klaslokaal stond, bij het ingaan van de school, wat zo nu en dan gebeurde, wisten we dat de muts goed stond en hadden een hoogst plezierige middag.

O wee als hij er stond met een diepe frons boven de neus en als zijn hele gezicht een nijdigheid uitstraalde waar je bang van werd, dan was het oppassen geblazen, want iemand die een beetje te luid praatte kreeg meteen van dik hout zaagt men planken.

Hij had veel last van verkoudheid en een verstopte neus en is later geopereerd aan het middenschot van de neus, dat er zigzag in zat, zoals hij zelf vertelde. Misschien was het daaraan ook wel aan te danken dat hij vaak geplaagd werd door chronische hoofdpijnen.

Er zijn er in mijn tijd minstens twee kaartaanwijsstokken aan splinters geslagen op de ruggen van de jongens, er waren erbij die dat niet namen (Joeke Veenstra, Anne de Vries) vooral toen hij er nog maar net was en er ontstonden dan ware vechtpartijen, waar het hard om hard ging.

Een mooi voorbeeld van zijn luimen was bijvoorbeeld een voorval in de zomer van 1932, hij had ons verteld dat de etiquette voorschreef, dat als we hem tegenkwamen op de weg of elders, we aan de kant moesten gaan staan met de pet in de hand en tegelijk met een kleine buiging "dag meester" moesten zeggen.

Het ging ons als dorpsjongens het ene oor in en het andere uit en een hele tijd later waren we op een zaterdagmiddag onderweg naar de ‘Couperuspoel’ en wilden bij ‘Jan Fst’ 'it snreedsje' inlopen.

Toevallig stond meester de Jong met Jan te praten en we liepen hen voorbij, knikten en zeiden "dag" zoals gewoonlijk en liepen door. Toen we de hoek om waren zei n van de jongens dat meester zo kwaad had gekeken en gingen een paar voorzichtig om de hoek van de haag kijken en inderdaad keek hij erg 'gremietig'.

We hadden geen flauw benul waarom hij zo kwaad kon zijn maar we gingen verder en vergaten het voorval. Tot ik ‘s maandagsmorgens op school kwam en Hans, meester zijn oudste zoon van vijf, tegen mij zei dat ik bij meester (zijn vader) moest komen en maar achterom moest lopen, de school was nog niet begonnen. Toen ik dat deed stond hij me daar op te wachten en begon me meteen af te ranselen en te slaan dat horen en zien me verging. Ik heb ervoor en er na nog nooit zo’n pak slaag gehad, en slingerde mij het turfhok in waar de rest van mijn vrienden al stonden en degenen die niet jankten begon hij weer te slaan en te schoppen.

Daarna ging hij weg en heeft waarschijnlijk de school geopend en de kinderen naar binnen laten gaan en kwam toen weer terug en begon om beurten weer op ons in te slaan tot we allemaal weer stonden te snotteren en ging weer weg. En dat ging zo meer dan een uur door, om het kwartier kwam hij langs en sloeg er weer op los en al die tijd wist ik nog steeds niet wat er aan de hand was, tot n van de jongens mij vertelde dat het om die zaterdagmiddag ging en meester gezegd had dat we hem niet goed hadden gegroet en hem bovendien hadden staan uitlachen om de hoek van de haag.

We hebben die morgen toen misschien maar een uur in de klas gezeten, thuis bij Pieter en Froukje heb ik het er nog wel over gehad geloof ik maar die maakten er niet zo veel van, in die tijd was meester de baas en we zullen het er wel naar gemaakt hebben.

Geale

UT US FERLINE

1580 - Rennenberg, de stedhlder fan Frysln, Grinsln, Drinte en Oerisel hat de kant fan de Spaanske Kening keazen. Frysln bleaun efter yn it "kamp fan de Opstand". Drfandinne wie it doedestiids yn s omkriten kriich. Yn de simmer fan 1581 waard d'r hiel bot fochten yn 'e omkriten fan Kollum sadat ' de gestaltenisse van Vrieslandt ellendich ende desolaet geweest is'. In jier letter wie d'r net in boer mear tusken Grins, Ljouwert en Dokkum. In protte protestanten flechten nei Ljouwert en in protte Katoliken flechten nei Grins. Mar dr oankaam wachte harren in neie fijn: de pest! En in protte flechtelingen rekken dea troch dizze sykte. Ek Ane Sapesz. en syn frou Jents Jansendr. t Westergeast krigen yn de hjerst fan 1581 de Pest en beide binne hja doe ferstoarn.

Earst nei 1594 kaam de rst wer werom, mar al yn 1591 lze wy fan boer Nitte Louwerens yn Westergeast. Nitte Louwerens wenne lykwols yn Driezum en wie trout mei Trijn Jans. Yn 1588 wurd d'r sprutsen oer syn hierskuld en op 12 maaie 1590 komt er foar Feije Haijes 'vanwege belangen in een halve sate lands te Westergeest, hij verklaart op 13 januari 1591, als man van Tyets Sybesdr., een deel van een sate in Westergeest af te staan aan een zekere Jochem Melles' . Op 27 maart 1599 ferpachtet hy ln yn Idemasaete by Driezumersyl. Hy komt yn Aldtsjerk te ferstjerren (nei 5 novimber 1619).

Sa'n 200 jier letter gie it hjirre wer ml: 1797 - de Kollumer Oproer. Op de 'Naamlijst der Perzoonen Welke zedert den 4den Febr. l.l. zijn gearresteerd, en op 't Gedemoilieerde Blokhuis zijn overgebragt' fine wy ek de nammen fan ynwenners fan Westergeast: Pijtter Sjoerds, Louw Johannes, Gerben Mients en Ernst Tjeerds.

Ernst Tjeerds rinne wy yn 1811 wer tsjin it liif by notaris Lourens Faber fan Kollum as ferkeaper fan

- bou- en gersln, keapsom 1326,00; as ferkeaper fan bouln, keapsom 392,00; as ferkeaper fan bouln, keapsom 86,00; as ferkeaper fan bou en gersln, keapsom 2568,00; as ferkeaper fan gersln, keapsom 448,00; as ferkeaper fan gersln, keapsom 415,00; as ferkeaper fan gersln, keapsom 465,00; as ferkeaper fan gersln, keapsom 311,00 en as ferkeaper fan gersln, keapsom 245,00

Wa is dizze Ernst Tjeerds?

Hy is geboaren roun 1726 hinne as soan fan Tjeerd Jelles en Rinske Metskes. Hy troude op 18 juny 1758 yn Westergeast mei IJtske Egberts de Vries (Aldwld 4-10-1739, ferstoarn op 'e Sweach 16-2-1823).

Hja krigen 8 bern: Trijntje Ernsts; Tjeerd Ernsts; Egbert Ernsts; Jeltje Ernsts; Lutske Ernsts; Bontje Ernsts; Liebbe Ernsts en Wijtse Ernsts.

Nijsgjirrich wurdt it yn 1812; it jier dat ek Ernst Tjeerds in famyljenamme oannimme moat. It wurdt de namme Feenstra, foar him en foar syn bern Egbert (49 jier), Lutske (46 jier), Libbe (44 jier) en Wytze (40 jier). Der binne lykwols tsnderingen: soan Tjeerd (51 jier) nimt de Hollnske fersy fan de namme Feenstra oan en lit him Van der Veen neame en de oare bern wurde net yn de akte neamd …

Ernst Tjeerds Feenstra komt op 27 novimber 1816 yn Westergeast te ferstjerren.

1992, tsien jier ferlyn. Westergeast hat in doarpsreuny mei in skitterjende revu en it 'Westergeast lied':

Troch beammen beskle yn 't noarden fan 't ln,

dr leit Westergeast en dr ha wy wat oan.

Sa rstich en fredich, de ld tsjerke toer,

de dobbe de pleats en in skipper oan 't roer.

De heldere loften, de greiden sa grien,

de fgels dy sjonge by 't moai ljeppershiem.

Oan ien kant de Wlden, de oare de klaai,

Omringe troch wetter en ek de trekwei.

Wy ha mei dit plakje noch altyd in bn.

Wy binne hjir ths en dr ha wy wat oan.

En sil nea ferjitte s moai berteplak,

ja yn Westergeast binne wy nderdak.

Dit is it doarpke wr 't ik sa fan hld

Dit moaie doarpke dat lit s net kld.

Wr 't ik ek gean nei it sden of east,

der is mar ien ths, en dat is Westergeast.

Ybele Steenstra, y.steenstra@chello.nl

CBS DE "BINING"

De werkgroep "Overblijven" zoekt een vast overblijfkracht voor n of twee dagen per week op de dinsdag en/ of vrijdag van 11.45 tot 12.45 uur.

De overblijfkracht ontvangt een onkostenvergoeding voor vrijwilligers.

U kunt bellen met Annie de Haan (444686) of Jellie Krol (444948).

Met vriendelijke groeten,

De werkgroep "Overblijven".

IN RYMKE FAN EARTIIDS

Hast toarst?

Rin dan nei Joast.

Is Joast der net yn,

Rin dan nei Tryn.

Is Tryn der net yn,

Slaan dan de doarren en finsters mar yn.

Klaas, Klaas, earme Klaas

Sit yn ‘e hoeke, de frou is de baas.

Douwe soe trouwe

Mei de ms yn ‘e mouwe,

Mei de ms yn ‘e kiste

Dr’t Douwe neat fan wiste

t: Hop hop Hynke, alde Fryske Rymkes, samle troch Jant Visser-Bakker, tjefte fan de KU yn Boalsert, 1983