Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

De Foestrumer

December 2001

dorpskrant
WESTERGEEST


REDACTIELEDEN

C. Loonstra O. Bijlstra

J. Wiersma J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)
Ronnie van Assen (vormgeving)

Jaargang: 12
Nummer: 3

Beste dorpsgenoten,

Nog even en 2001 ligt alweer achter ons, we naderen de kersttijd wat we al enige weken overal hebben kunnen waarnemen aan de lichtjes en de versierde bomen, en na de kerst op naar de overstap van 2001 naar 2002. Ook dit wordt een bijzondere overstap, want dan is het gebeurd met onze vertrouwde gulden, we gaan over op de euro, een nieuwe munt en een nieuwe koers? Wie zal het zeggen we moeten maar afwachten hoe zich dit allemaal zal ontwikkelen. We blijven positief.

Ook de toekomst voor de Foestrumer lijkt positief aangezien we een mooie financile bijdrage hebben ontvangen van dorpsbelang, onze dank hiervoor.

Ook willen we onze dank uitspreken aan het adres van Oebele Vries, welke de laatste jaren een vaste schrijver van de Foestrumer is geweest met de uitleg van de namen van alle straten van Westergeest, waar ze vandaan komen en wat ze betekenen, een zeer boeiende verslaggeving, welke veel duidelijk maakte over het hoe en wat. Oebele nogmaals onze dank hiervoor en we hopen dat je in de toekomst nog eens over oud Westergeest zult willen schrijven.

Nu we geen straatnamen meer hebben, waar Oebele over kan schrijven hebben we iemand gezocht die over de oud inwoners e.d. van Westergeest kon schrijven. Daarvoor hebben we Geale Sipma bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Sipma is reeds 50 jaar uit Westergeest vandaan maar hij weet nog heel veel van vroeger, wat hij die tijd zoal heeft meegemaakt Verderop in de Foestrumer geeft hij een persoonlijke voorstelling van wie hij is , aan jullie, zodat we hier niet verder op hoeven in te gaan.

Verder zijn er van redactie zijde geen schokkende dingen meer te vertellen, wel willen we onze adverteerders alvast weer vragen of we weer op jullie kunnen rekenen voor plaatsing van een advertentie voor de komende tijd. We gaan er van uit dat dit ook nu weer geen probleem zal zijn. Alvast bedankt hiervoor.

Rest ons nog om u langs deze weg Prettige Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen en ook nu weer veel leesplezier met deze uitgave van de Foestrumer.

De Redactie

AGENDA

December:

 1.  
 2. Kerstconcert in de Ned. Herv. Kerk Westergeest, aanvang 19.30 uur
 3.  

Januari:

 1.  
 2. Kindertheater Fokkema's Pleats , aanvang 14.00 uur
 3.  
 1.  
 2. Karten (Culturele Commissie)
 3.  

18 en 19 Toanielstik "It Sande Gebod"

Februari:

 1.  
 2. Disco-avond (Culturele Commissie)
 3. Maart:

 4. Hobbybeurs (Culturele Commissie)
 5.  

April:

5 Talentenjacht (Culturele Commissie)

NIEUWS VAN PLAATSELIJK BELANG

Beste dorpsgenoten,

Inmiddels is de jaarlijkse ledenvergadering weer gehouden. Een redelijke afvaardiging van de inwoners van ons dorp was hierbij aanwezig.

Het eerste gedeelte van de vergadering werd vlot afgewerkt. Het financile verslag werd door de kascontrolecomissie in orde bevonden. Voor het eerst werd een begroting voor het volgend jaar gepresenteerd.

Het jaarverslag en het verslag van de vorige ledenvergadering werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Deze verslagen zijn met de uitnodiging tot het bijwonen van de ledenvergadering verspreid, zodat er ook voldoende tijd was om n en ander te bestuderen.

Het punt bestuursverkiezing, aftredend Alie Bergsma. Voor haar inzet werd zij bedankt en door middel van een cadeaubon en een bloemetje werd dit onderstreept. Alie, vanaf deze plaats nogmaals heel erg bedankt voor alles wat jij in het belang van ons dorp hebt gedaan.

Als opvolgster werd benoemd Anneke Adema. Hierbij is ook de jongerengroep vertegenwoordigd in het bestuur. Na een korte pauze en een kopje koffie werd de vergadering voortgezet. Een heikel punt bleek te zijn wel of geen politieke partijen , lees raadsleden, uit te nodigen.

Ook een felle discussie ontstond over woningbouw, jachthaven, tennisbaan. Op 5 december zal in de commissie GOW gesproken worden over de problematiek. Zoals het er nu uitziet, is de watersportvereniging tevreden met de door de gemeente aangedragen oplossing. Tennisvereniging en Plaatselijk belang houden voorlopig nog de nodige bedenkingen.

Invulling hoek Van Teyenswei-Kalkhuswei:

Door het bestuur is een ruwe situatieschets gemaakt. Door de aanwezigen werden diverse aandachtspunten aangedragen voor wat mogelijk en wenselijk is. Het bestuur zal het verder uitwerken en het plan voorleggen aan B en W.

Een voorstel om de contributie vanaf 2002 te verhogen werd aangenomen.

Ook kwam in de rondvraag de financile situatie van de Foestrumer aan de orde. Hieruit bleek, dat als er niet snel een goede financile basis gevonden zal worden dit het einde van de Foestrumer zou betekenen. Door alle aanwezigen werd gesteld, dat dit onder geen beding mocht plaatsvinden. Het tekort wat nog steeds blijft, zal gezocht moeten worden bij sponsors/ adverteerders en ondersteuning van Plaatselijk belang.

Voor het jaarlijks overleg met B en W werden nog diverse onderwerpen aangedragen, waar het bestuur van Plaatselijk Belang samen met B en W een oplossing moet vinden.

Ook kwam nog aan de orde de activiteiten rond de jaarwisseling. Enige inwoners hebben te kennen gegeven hier wat meer variatie in aan te willen brengen. Met de Fokkema's Pleats is kontakt gezocht of het mogelijk zou zijn de activiteiten hier te concentreren. Een aanvraag voor deze activiteiten is inmiddels bij de gemeente aangevraagd.

Wat zijn dan wel deze activiteiten:

Het geheel zal in een non-stop durende sessie van 50 uur plaatsvinden.

Het betreft gedurende deze periode muziek te draaien (1 deelnemer) ter opfleuring van de paalzitters (4 deelnemers).

Rondom dit geheel zal er voor alle inwoners een programma worden gemaakt. Te denken valt aan onder andere een kinderdisco, Piratenbal, instuif, gezamenlijk koffiedrinken e.d.

Heeft iemand nog ideen, dan horen we dit graag zo spoedig mogelijk, zodat er misschien nog iets geregeld kan worden.

Het programma start zaterdagavond 29 december om 22.00 uur met disco. Vanaf 23.00 uur start het paalzitten.

Zondagprogramma nog niet bekend.

Maandag oudejaarsdag: -’s middags kinderdisco

-’s avonds oud- en nieuwviering

Dinsdagmorgen nieuwjaarsmorgen 01.00 uur einde paalzitten en muziek draaien door de bovenstaande deelnemers.

Vanaf dit tijdstip gaat het feest uiteraard nog door. Mogelijk, dat de man van de disco de draaitafel overdraagt aan een ander. Maar misschien wil hij nog doorgaan om het te vestigen record scherper te stellen. Het geheel zal moeten voldoen aan de voorschriften, zoals die gesteld zijn voor vermelding in het Guiness Book of Records. Het spektakel kan slechts doorgaan als de gemeente de vergunning voor het openhouden van de Fokkema's Pleats verleent.

Voor suggesties over de invulling van het programma kunt u kontakt opnemen met:

Marten Bijlsma (tel. 444037)

Het bestuur van Plaatselijk Belang wenst een ieder Goede Kerstdagen en een Gelukkig, maar bovenal Gezond 2002 toe.

Nieuws van de Culturele Commissie

Donderdag 3 januari Kindertheater Flater

We beginnen deze middag om 14.00 uur en de voorstelling duurt ongeveer 1 uur. De toegang is voor alle leeftijden. Voor de allerkleinsten wel graag heit of mem mee. De toegang is gratis met een kleine tractatie.

Jongens en meisjes, we verwachten jullie allemaal en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee naar de Fokkema's Pleats.

Het belooft een spannende middag te worden. Hierna kunnen jullie alvast een indruk krijgen, van wat er staat te gebeuren.

De reuzen en de druppels

In een kabouterdorp wonen kabouters, die Druppels genoemd worden. Een ervan, de Grapjesdruppel, houdt al zijn medebewoners steeds voor het lapje. Op een dag vinden de Druppels dat niet leuk meer. De Grapjesdruppel besluit dan maar met de Reuzen een grap uit te halen.

De Reuzen wonen verderop in het bos. Het zijn twee broers, die op goede voet leven met de Druppels. Ze wonen in een huis zonder stroom en stromend water

Het grapje, dat de Grapjesdruppel uit haalt met n van de Reuzen, loopt wat uit de hand Dat komt omdat het grapje stiekem uit het toverboek van de Grote Druppel is gehaald. Het is heel lachwekkend wat de Reus overkomt, maar de Grote Druppel moet er aan te pas komen om alles weer recht te breien.

Tijdsduur:55 minuten.

Karten op 18 januari

Op verzoek is genformeerd naar de mogelijkheden in Groningen. Het is ons gebleken, dat van de vaste deelnemers hier wel belangstelling voor was. De kosten en een programma is nu op rij gezet en ziet er als volgt uit:

Kosten f 65,-- p.p.. het resterende bedrag wordt door de Culturele Commissie betaald.

Aantal deelnemers: max. 25.

Het betreft een Mini Grand Prix.

De Mini Grand Prix is speciaal voor groepen, die willen kennismaken met indoorkartracing en die meer willen dan het rijden van een enkel raceprogramma.

Warming-up: 8 min voor iedere deelnemer

Race: 10 min voor iedere deelnemer

Finale: 8 min met de beste 10 coureurs van de race

Na de finale worden de winnaars op het erepodium gehuldigd met medailles en champagne.

De datum is gepland op 18 januari

Opgave bij Wietske Keizer (tel. 445437) voor 1 januari

Disco-avond op 15 februari

Op vrijdag 15 februari organiseert de Culturele Commissie een disco-avond voor de jeugd in " It Lytshs" van de Fokkema's Pleats. Om ook de jongsten een kans te geven, beginnen we om 19.30 uur, zodat de oudere jeugd later op de avond ook nog kan genieten van deze avond.

Hobbybeurs op 16 maart

Het lag in de bedoeling om in november een hobby en doe-het –zelfmarkt te organiseren, maar dat is niet gelukt. Nu is de datum vastgelegd op 16 maart. Er zijn nog wel plaatsen open, maar geef je dan even op bij Minke Adema (tel. 44 1485).

Talentenjacht op 5 april

Andere jaren werd er altijd een playbackshowavond georganiseerd . Nu leek het ons een goed idee om het eens anders uit te voeren. Misschien zijn er wel personen in ons dorp, die niet kunnen of willen playbacken, maar hun talenten hier in kwijt kunnen, bijv. goochelen, toneel, drummen, voordracht, soundmix, playback of een mop. Ja en vul verder zelf maar in. De maximale duur van elk onderdeel is 10 minuten. Wij rekenen op veel deelname. De datum is op 5 april. Opgave voor 14 maart bij Minke Adema (tel 441485)

Nieuws van de Feestcommissie

Dropping

Op vrijdag 19 oktober organiseerde de Feestcommissie een dropping voor alle kinderen van de basisschool. Om 19.00 uur hadden ruim 50 kinderen zich bij de Fokkema’ s Pleats verzameld. Zij werden in groepen verdeeld en met busjes enkele kilometers buiten Westergeest "gedropt".

Vervolgens was het de bedoeling de weg naar de Fokkema’s Pleats terug te vinden. Voor sommige groepen nog een lastige klus! Toch wist iedereen uiteindelijk de Fokkema’s Pleats te bereiken en na het eten van een patatje en het drinken van een glas fris ging iedereen moe naar huis.

De feestcommissie wil tenslotte Bouwbedrijf Adema en Bouwbedrijf Bijlstra hartelijk bedanken voor het ter beschikking stellen van hun busjes ( met chauffeurs!)

Sint Maarten

Omdat 11 november dit jaar op een zondag viel werd de lampionnenoptocht een dag eerder gelopen. Ook deze keer kwamen er om 18.00 uur veel kinderen met prachtige lampionnen naar de Fokkema’s Pleats. Vanaf hier vertrok de hele stoet voor een optocht door het dorp. Het was een prachtig gezicht!

Na de rondrit kreeg ieder kind een appel en daarna snelden zij weg om langs de deuren te gaan.

Hopelijk heeft iedereen tassen vol met snoep gekregen voor het zingen van alle mooie liedjes!

Het bestuur

Bazuinklanken

De christelijke brassband " De Bazuin" is weer een erelid rijker, maar helaas een werkend lid armer en dat van de toch al slecht bezette achterste rij cornetten. Na 53 jaar vond Jilles Bijlstra het tijd om te stoppen. Hij heeft veel voor de vereniging gedaan.

Zo was hij: marsinstructeur, leidde hij leerlingen op en als het moest dirigeerde hij het korps. Het belangrijkste is misschien wel dat 2 zonen, 2 dochters en een kleindochter lid zijn van de vereniging.

In een gezellig samenzijn waarbij ook echtgenote Jeltje aanwezig was en de 4 andere ereleden, n.l. Auke Banga, Jan Banga, Klaas Jepma en Jacob Bijlstra werd officieel afscheid genomen. Er werd Jilles een fraaie oorkonde, waarop staat dat hij nu erelid is en een tuinset aangeboden en voor Jeltje waren er natuurlijk bloemen.

Gelukkig heeft Janke Hania nu ook plaats genomen op de achterste rij en heeft dirigent Gerben Dijkstra nog wat familie en vrienden, die genegen zijn te helpen, anders konden we niet meer naar het concours.

Dat is nu dus wel goed. Op zaterdag 10 november j.l. namen we deel aan het bondsconcours te Drachten. Er werd fijn muziek gemaakt. Het koraal: Swedish Folksong werd beloond met 85,67 punten.

Dit was in onze afdeling op n na het hoogste.

Voor de twee concourswerken behaalden we gemiddeld 83,75 punten, een eerste prijs.

Dat geeft de burger moed, want op 30 november a.s. zullen we in de vierde divisie deelnemen aan de Nederlandse Brassband Kampioenschappen te Hardenberg. Hoe dat is afgelopen, hoort u een volgende keer.

Op 23 december om 19.30 uur geven we weer ons jaarlijkse kerstconcert in de Nederlands Hervormde kerk te Westergeest. De toegang is gratis, maar er wordt wel een kollekte gehouden voor de gemaakte onkosten. Dit jaar is het ons gelukt om het prachtige zangensemble ‘ Intermezzo" uit Gerkesklooster-Strobos naar Westergeest te krijgen.

Het wordt vast weer een mooi muziekuur. We rekenen op een flink aantal bezoekers.

Dus… tot wederhoren!

N.B. Waar blijven de nieuwe (leden) leerlingen???

Berichten uit It Pjuttersplak

Zoals beloofd, ziet u hier weer een update van de peuterspeelzaal.

Er zijn de afgelopen tijd veel nieuwe peuters bijgekomen.

Nieuw is dat juf Nely niet meer bij nieuwe peuters thuis op kennismakingsgesprek komt. De peuter ,natuurlijk met zijn ouder(s), komt nu van tevoren een ochtend in de Fokkema"s pleats kijken. Op deze manier hebben de ouders ook de kans om te zien hoe het op een peuterochtend toegaat, wat voor speelgoed er is, hoeveel kinderen er zijn en wie de hulpjuffrouw is.

Het blijkt zo prettig te werken.

Zoals iedereen in de optocht met Sint Maarten heeft kunnen zien, zijn de kinderen erg druk geweest met het maken van een prachtige lampion. Eerst moest er uit twee eierdoosje een zon en een maan geprikt worden en toen moesten de kinderen de doosjes mooi oranje verven…

Het mooiste was dat op de ochtend voor het feest de juf de lichten uit deed en de kinderen hun lichtje in de lampion aan mochten doen….heel spannend. Natuurlijk werd er ook bij gezongen.

Omdat het in het bos telkens erg nat en modderig was, hebben we dit jaar blaadjes gezocht op de parkeerplaats van de Pleats . Bakken vol werden er verzameld. Als afsluiting nog een kleine wandeling door het dorp. De peuters genoten…

Van de opbrengst van de paasbrodenactie van vorig jaar zijn twee nieuwe speelkleden, een kruiptent, ovenspulletjes, autootjes, legoborden, twee poppen, een maxi-cosie, twee houten vormenspelletjes en een hele mooie nieuwe glijbaan gekocht. Het laatste is er nog niet maar

we zijn erg blij met de nieuwe spullen. Iedereen nogmaals bedankt!!!

Nu gaan we een spannende, gezellige, feestelijke tijd tegemoet waar u later weer meer van zult horen.

Peuters, juffen en bestuur wensen u een goede tijd.

Het bestuur.

NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING W.T.O.C.

Wanneer u deze Foestrumer onder ogen krijgt, is de winterstop waarschijnlijk al weer ingetreden en zitten we uit te kijken naar de komende Feestdagen.

Bij WTOC zit de eerste helft van de competitie er al weer op en kunnen we terugzien op een goed seizoen. Er zijn heel goede resultaten geboekt door o.a. onze E-pupillen en de Meisjespupillen en de C-junioren, maar hierover straks meer.

Inmiddels zijn er weer een aantal verbouwingen achter de rug. Zo is er door de onderhoudscommissie een geheel nieuwe bar gerealiseerd in de kantine.

Verder kunnen we u meedelen, dat onze beheerder Rein Bulstra heeft besloten om met ingang van 1 januari 2002 te stoppen met zijn werkzaamheden. Wij zijn naarstig op zoek naar een vervang(st)er.

De stand van zaken op 24 november 2001:

De bekercompetitie heeft weer zijn vervolg gehad. Op 24 november zijn de laatste strijders, te weten de C-junioren en de E1-pupillen in de beker uitgekomen. Alle andere teams waren inmiddels al uitgeschakeld.

De jongemannen van WTOC E1 onder leiding van Gooi Steenstra en Dries Postma hebben in Hardegarijp goede zaken gedaan. Zij wisten met 2-1 te winnen en zijn weer een ronde verder.

WTOC C1 onder leiding van Gerrit Kempenaar en Johannes Bethlehem moesten het op Sportpark de Wygeast opnemen tegen ONB C1. Tot voor enkele minuten voor het einde van de wedstrijd stond WTOC achter, maar in de laatste minuten werd door WTOC nog tweemaal raak geschoten en werd de eindstand 3-3. Toen moesten de strafschoppen de beslissing geven en dit resulteerde in een overwinning. Dus ook de C’s bekeren verder.

Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd.

De competitie:

WTOC 1:

Ons eerste team heeft de laatste wedstrijden weer heel wat punten verzameld. Zo werden vanaf 27 oktober van iedere wedstrijd 3 punten in de wacht gesleept door te winnen van Haulerwijkse Boys (5-1), van CSL (2-1) en van De Lauwers (1-0). Op dit moment staat WTOC op de 3e plaats met 16 punten uit 10 wedstrijden. De start van dit seizoen ging gepaard met nogal wat blessures. Zo is Gosse Hoekstra nog geblesseerd. Mogelijk kan hij na de winterstop zich weer inzetten voor ons eerste team. Ook Klaas Adema is niet echt gelukkig met zijn blessures. Tijdens de eerste wedstrijd na zijn blessure met WTOC 1 raakte hij opnieuw geblesseerd. Verder heeft Jan Venema 4 wedstrijden lang Klaas Reitsema moeten missen in verband met een schorsing. We hopen, dat na de winterstop de problemen allemaal weer zijn opgelost. Misschien zijn er wel mogelijkheden om straks een periode te behalen of wie weet….

WTOC 2:

Ons tweede team doet het ook prima dit seizoen. Zij staan ook op de 3e plaats met 20 punten uit 11 wedstrijden. Ook zij dragen de gevolgen van de blessures van het 1e mee. Er zijn spelers, die normaal gesproken bij het 2e meespelen, ingezet moesten worden bij het 1e .

Ook hebben ze een goede aanwinst gekregen door Marcel van der Land. Die heeft al heel wat doelpunten gemaakt. Helaas is ook hij momenteel uit de running door een blessure.

WTOC 3:

De resultaten van WTOC 3 maken progressie. Vorig jaar werd met moeite een punt verzameld, terwijl dit er op dit moment al 7 zijn uit 10 wedstrijden. Zo werden enige weken geleden 3 punten van het eiland Schiermonikoog gehaald. Uit de verhalen achteraf blijkt, dat dit een zeer feestelijke dag is geweest met veel plezier.

WTOC DAMES 1:

De dames van WTOC kunnen merken, dat ze gepromoveerd zijn. Het is nu niet meer aan de orde, dat ze steeds met dikke getallen winnen, maar er wordt af en toe ook wel eens verloren. Maar op 24 november werden weer 3 dure punten behaald door te winnen van MKV ’29 DA2. Al met al staan ze op dit moment op de 9e plaats met 7 punten uit 9 wedstrijden.

WTOC DAMES 2:

In tegenstelling tot vorig jaar doen onze dames 2 het prima. Zij staan op de 9e plaats met 12 punten uit 10 wedstrijden. Van insiders is vernomen, dat de sfeer nu prima is en dit is misschien ook mede de oorzaak is van de behaalde punten.

WTOC A:

De resultaten van de A’s zijn stukken beter dan vorig seizoen. Een probleem was vorig jaar, dat de aanvangstijden niet aansloten op de bijbaantjes van de jongens. Dit jaar is daar rekening mee gehouden. De wedstrijden worden nu gespeeld om 12.30 uur en nu kan er bij iedere wedstrijd een compleet team de wei ingestuurd worden met ook nog een aantal reserves op de bank. Mede doordat een viertal jongens van Westergeest zich aangemeld hebben is dit mogelijk geworden. Zij staan met 5 punten uit 8 wedstrijden op de 6e plaats.

WTOC C:

Onze C-junioren draaien ook dit seizoen weer goed mee. Ze staan op de tweede plaats met 21 punten uit 9 wedstrijden. De C-junioren van de Lauwers staan op de eerste plaats, maar de najaarscompetitie is nog niet geheel afgerond. Er bestaat nog een mogelijkheid, indien de wedstrijden allemaal ingepland kunnen worden, om als eerste te eindigen.

We wachten met spanning af.

WTOC D:

De D-pupillen staan op de 3e plaats en kunnen mooi in de middenmoot meekomen.

WTOC E1:

Deze E-pupillen zijn net als in de beker opperbest. Zij zijn dan ook najaarskampioen geworden. Dit is een paar weken geleden gevierd door gezamenlijk patat te eten in de kantine. Ze zijn geeindigd met 30 punten uit 10 wedstrijden en maar liefst een doelsaldo van 102-7. Gooi Steenstra, ook vaaf deze plaats gefeliciteerd met het behaalde succes!

WTOC E2:

De E 2-pupillen zijn geindigd op een 3e plaats met 19 punten uit 10 wedstrijden. Ook een goed resultaat.

WTOC F:

De F-pupillen hebben het in de najaarscompetitie niet erg gemakkelijk gehad. Het is een jonge lichting en ze zijn op de 5e plaats geindigd met 4 punten uit 9 wedstrijden. In de voorjaarscompetitie zal het waarschijnlijk wel weer wat beter gaan. Succes gewenst.

WTOC MP:

De meisjes-pupillen onder leiding van Truda van der Velde en Pieter Rekker hebben een prachtig en tevens spannend seizoen gehad. Enkele weken geleden stonden ze nog op de tweede plaats en er moest nog twee keer tegen koploper VIOD gespeeld worden en nog een keer tegen Stiens. De eerste wedstrijd tegen VIOD was heel spannend, maar er werd gewonnen met 2-1. Enkele dagen erna stond de return op het programma. VIOD had het vermoeden, dat zij wel kampioen zouden worden en hadden al enkele maatregelen daarvoor getroffen. Maar misschien wel door de grote opkomst van de WTOC-supporters ging het van een leien dakje en werd maar liefst gewonnen met 4-1. Een zeer verdiende uitslag, want onze meisjes waren veruit het sterkste. Theoretisch bestond nog steeds de mogelijkheid, dat VIOD kampioen zou worden, maar dan moest door WTOC verloren worden met 9-0 tegen Stiens. Deze wedstrijd is op 24 november gespeeld op het veld bij WTOC, omdat de velden bij Stiens werden afgelast.

Deze wedstrijd werd ook gewonnen met 6-1, zodat onze meisjespupillen zich terecht kampioen konden noemen. Dit werd ook uitbundig gevierd door bloemen, medailles enz. uit de sponsorpot. Ook werd natuurlijk een rondrit gedaan door de drie dorpen, waarna de patat met drinken hen heerlijk liet smaken. Gefeliciteerd allemaal.

WTOC H:

De H-pupillen (jongens en meisjes van 5 en 6 jaar) hebben in een onderlinge competitie een aantal wedstrijden gespeeld. Zij hebben de vierde plaats behaald. Er zijn twee wedstijden gewonnen en 3 verloren. ASC is de kampioen geworden

Het bestuur van WTOC wenst alle spelers, leiders en vrijwilligers en dorpsgenoten Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe!!

It Sande Gebod

Beste minsken,

Menear Skelte is altied warber, is it net mei de saak, danwol mei fergaderingen. Esther, syn frou wol ek graach wat omhannen ha, mar dat dit no perfoarst in healneakene healwizeling weze moast, kin de hshldster net sette. Seker net nei dat de hshldster sjoen hat dat menear bonbons mei nei de fergadering nimt, in djoere doase mei in strikje. As dan ek noch de foarsitster yn ferwachting en al op’e stoepe stiet, is de saak alhiel oerstjoer!

Nijsgjirrich nei de frin?

Kom dan 18 as 19 januari 2002 nei de Fokkema’s Pleats.

Groetnis,

Toanielselskip

De Bnte Houn

Tennisvereniging Foestrum

16 November 2001 heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden in het clubgebouw

" De Trochsetters".

Uit het jaarverslag bleek, dat er dankzij het mooie weer dankbaar gebruik werd gemaakt van de tennisbaan. De door de activiteitencommissie georganiseerde toernooien waren een succes, zowel op sportief als op culinair gebied…

De barbecue na afloop van de toernooien werd met smaak verorberd.

Ook de dit jaar voor het eerst georganiseerde "Sneintomiddeitoernooien", welke elke eerste zondag van de maand plaatsvonden, waren populair. Dit houden we er volgend seizoen zeker in!!

Het komend seizoen zal de vereniging een officile tennisleraar aantrekken, om met name de jeugdleden te stimuleren. De kosten zullen deels worden betaald uit de vereniging. Uiteraard kunnen ook de overige leden zich opgeven voor lessen. Daar wij nog in onderhandeling zijn met een tennisleraar is nog niet bekend wanneer de lessen zullen plaatsvinden (woensdag heeft onze voorkeur) .

Tijdens de bestuursvergadering van 26 maart 2001 heeft wethouder Hogendorp het verzoek van de jachthaven om uitbreiding gepresenteerd. Op papier waren een drietal mogelijkheden geschetst. Voor uitvoering van plan 2 en 3 zal de tennisvereniging moeten worden verplaatst. De wethouder benadrukte meermalen het feit, dat als de tennisvereniging negatief zou besluiten over deze zaak, het hele plan niet door zou gaan. Uiteraard heeft de tennisvereniging contact gehad met de watersportvereniging en Plaatselijk Belang, om met z’n drieen tot een passende oplossing te komen, zodat we gezamenlijk met de gemeente het overleg konden aangaan. Na een tweetal vergaderingen, waarbij een afvaardiging van alle partijen aanwezig was, concluderen wij als tennisvereniging dat de belangen van de partijen uiteenlopen. De jachthaven heeft een bedrag voor onderhoud toegezegd gekregen en is met de gemeente om de tafel gaan zitten. Plaatselijk Belang heeft een brief verzonden naar de gemeente, waarin zij de voorkeur geven aan plan 3, waarbij de tennisbaan tezijnertijd verplaatst moet worden. Tijdens de ledenvergadering wordt de volgende conclusie getrokken: wij hebben nu een prachtige locatie; er is geen geschikte locatie voorhanden indien de baan verplaatst moet worden en er is niet bekend wie de kosten op zich zal nemen van de verplaatsing (geraamd op minimaal NLG 250.000,--). Wij geven de voorkeur aan plan 1, waarbij een 7-tal nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden en waarbij de tennisbaan op zijn plek kan blijven.

Voorts wordt de traditionele verkoop van kerstbroden dit jaar weer gehouden. In de week van 7-14 december zullen we gaan verkopen. De prijs van een brood zal NLG 6,50 bedragen. We brengen het brood dan rond 20 december langs.

Tot zover een verslag van de ledenvergadering. Wilt u ook volgend seizoen lid worden en/of lessen?? Neem dan voor nadere informatie contact op met ons

Namens het bestuur,

Alie Renes

Secretaresse

Tel. 0511-445082

Westergeest 21 november 2001

Deze keer geen Nieuws over de jachthaven

Maar een paar woorden van mezelf

Zoals jullie allemaal weten heb ik een tijdje

In het ziekenhuis moeten verblijven

Tijdens mijn verblijf en na thuiskomst heb ik

Vele kaarten, telefoontjes en bezoekjes gehad

Dat heeft mij goed gedaan

Daarvoor mijn hartelijke dank

Henderik van der Wal

Brede Ikker 14, Westergeest

Westergeest-Polen

REISVERSLAG 6 TOT 24 SEPTEMBER

Opnieuw hebben we hard gewerkt om alles weer klaar te krijgen voor de hulp in Polen.

Kleding sorteren, strijken en schoenen poetsen, dan inpakken in dozen en vuilniszakken.

Maar voor iedere reis moet je goede papieren hebben om over de grens te komen. Opnieuw ging de Stichting " Kinderen van EEN Vader" Wereldwijd" met onze aanvraag akkoord. Dokter Schalkwijk heeft ons ook geweldig geholpen met papieren voor medicijnen over de grens te krijgen. Wij willen allen langs deze weg nogmaals bedanken. Wij hebben veel mensen blij kunnen maken met kleding. Maar vooral kinderen met een pen of knuffelbeest enz. Je zag lichtjes in hun ogen. 40 procent van de polen hebben geen werk, dus overal was het armoe troef. Maar gelukkig hadden we deze keer veel sponsors en konden we bij heel veel arme gezinnen geld achterlaten. Ook werden er veel levensmiddelen gekocht in kleine winkeltjes en later weer weggegeven. Toen we hoorden dat een meisje in verwachting was, hebben we alles over de kop gehaald en ja hoor het is gelukt. Haar babyuitzet hebben we bij elkaar verzameld.

Het meisje had geen woorden, maar wel tranen, zo blij was ze. Radk en Eva zijn ’s middags met ons mee geweest en wat we toen zagen, echt met geen pen te beschrijven. Midden in de bossen stonden oude krotten van huizen, dat daar nog mensen in wonen, dat kun je je niet voorstellen. Mocht u belangstelling hebben vraag gerust om de video-film. Wij willen de sponsors Willem en Ykje Poelstra Westergeest, fam. R. Mets uit Dokkum, Minke Adema Westergeest, via Tineke de Jager Westergeest, Hendrik en Tine Twijzelerheide, mevr. Eelkje Sipkema Westergeest, Geert Postma Twijzelerheide, Annie Zwaagstra ook heel hartelijk bedanken om samen f 850,-- te sponsoren. Maar de grootste sponsors waren de Foestrumers zelf om mee te reizen op onze hulpreis naar Polen.

Namens onze Poolse vrienden heel veel groetjes

Geert en Griet

Jappie en Annie

 • Yn 1886 krigen Trijntje en Wietske Mulder (?) foar it " schoolschoonen" ƒ 1,30. Wed. de Jong barde ƒ 2,62 foar "schooning" en Lubbert H. (?) Klaver struts mei "schoonmaken der school" ƒ 3,75 op. Lubbert wie op 15 septimber 1844 yn Aldwld geboaren - hy kaam nder Kollum te ferstjerren op 12 febrewaris 1900.

  Foar it "schoolvegen" krige Wybren (?) Klaver ƒ 2,50 wylst Wietsche Mulder noch ƒ 1,00 krige foar de "schoolschoonmaak".

 • Jan Roelofs Steenstra (12 oktober 1852 - 06 juny 1918) is op 3 jannewaris 1878 troud mei Wemeltje Dijkstra (19 april 1858 - 17 juny 1942). Yn april 1905 krije se in brief te lzen fan heit Jan Minnes Dijkstra. Jan Minnes skriuwt: "Door deze letteren laaten wij U nog weten dat wij nog gezond zijn. Al hoe wel dat het met mij zoms deeg op aan komp. Ik heb er nu in geen week er niets van gevoeld. Maar verleden week heb ik zoo en kram in de maag gehad. Dat ik zoo een half uur buiten kennis heb geweest. (…) Wij zijn nu weer met maagkruiden begonen op sterke drank. Het is wel duur maar ik geloof dat het mij wel goed doet. (…) En hoe gaat het nog met U kinders. Mag u nog aardig verkeeren in u nieuwe wooning".

 • De skoalle wie foar de skoalle(bern), sa like it 75 jier ferlyn wol. G. Alzerda sil it smidswurk yn 1926 dwaan "omdat deze onder Westergeest woont en Sangers nu toch geen kinderen meer op onze school heeft". Fierder skriuwt de skriuwer dat fjouwer famkes dochs by de naailessen komme wylst se net mear op skoalle sitte: "meester zal hen zachtjes de wenk geven dat hieraan spoedig een einde komt".

  Doch is it bestjoer net te strang, want fanwegen de regeling fan de skoallebesite troch it bestjoer, wurdt op 11 septimber 1926 skreaun: "H. v/d Schaaf wordt vrijgelaten hoeveel en hoe weinig hij ook maar wil". It giet hjirre oer bestjoerslid (!) 'Alde Harke' van der Schaaf dy't doe 82 jier wie. Hy wie geboaren op 17 maart 1844 yn Westergeast, wr't er op 24 april 1931 kaam te ferstjerren.

  De krante fan 13 maart 1931 skriuwt:
  "Deze week geraakte het paard van den heer Sietsma op hol. De viervoetige harddraver, draafde het heele dorp af, tot hij uitgeput op het erf van den heer Dijkstra aan den trekweg bleef staan, zoodat men hem gemakkelijk kon grijpen. Het gevalletje liep gelukkig zonder ongelukken af, maar verwekte overigens eene heele consternatie op ons zoo rustig dorp".

 • It gie begjin juny 1931 ek ml doe't yn kafee Boonstra in gersferkeaping geande wie tsjin oerstean fan notaris Peereboom fan Btenpost. It gie yn it earstoan tige flot, mar al rillegau bemuoide de eigner (de man stie btendoar) him d'r ek mei. De priis wie him net heech gench dat sadwaande bea hy ek, mei help fan in opropper. It kaam safier dat Peereboom inkelde stikken ynhlde moast, mar dat wie wer net nei 't sin fan oanwzigen dy't mei it roppen " Alles of neat!" net mear meiwurkje woene. De mannichte wie net stil te krijen omdat de stikken wr't it om gie net wer nder de hammer kamen. In protte lju binne doe fuort gien en sadwaande koe de ferkeap (mei inkelde oanwzigen) troch gean.

Nijs t 1995…

 • It geboartebosk waard oanlein. De 'Kollumer' skriuwt op 1 july: "Froeger hie men bosken bern, nou ha de bern in bosk".

 • It is al wer fiif jier ferlyn dat de krystmusikal "En het geschiede" opfierd waard yn'e tsjerke fan Westergeast.

 • Al earder dat jier hie de IKON de Peasketsjinsten fan de Herfoarme gemeente Aldwld/Westergeast oer de radio en op'e televyzje sjen litten.

 • Oer de tsjerken sprutsen. It foel eartiids ek al net ta om (man)lju yn'e tsjerkeried te krijen. It provinsjaal kollege fan tafersjoch makke yn 1823 in reglemint: "op de uitkoop bij de Hervormde gemeenten, in de provincie Vriesland, te betalen door de Leden der Gemeente die, zonder voldoende redenen, weigeren te aanvaarden de posten van (…) Ouderling of Diaken, wanneer zij daar toe wettig zijn benoemd of die tusschentijds dezelve post willekeurig verlaten. Deze uitkoop zal, bij de eerste weigering, om eenen der gemelde posten te aanvaarden, bestaan in vijftig gulden". By de twadde kear waard dat bedrach ferdbele!

Ybele Steenstra.

Herinneringen (Uit de oude doos) I

Ter introductie

Er is mij gevraagd of ik een tijdlang enige kopij kon leveren voor het Foestrumer krantje met een soort biografie oftewel een omschrijving van mijn levensloop. In principe heb ik hierin toegestemd maar aangezien ik geen broodschrijver ben en dus geen ervaring heb hoe men op mijn pennenvruchten zal reageren, onder voorbehoud. Een echte biografie wordt het natuurlijk niet want dan hoor je niet meer in leven te wezen en dat ben ik gelukkig nog wel, dus hou ik bepaalde details voor mezelf.

Wel wil ik een beeld proberen te schetsen van hoe de mensen in het algemeen en in het bijzonder in mijn eigen omgeving leefden in die tijd. Bovendien probeer ik dan ook bepaalde begrippen en dingen waarmee niet iedereen in aanraking komt te omschrijven en hoop dan dat degenen die die dingen nog wel kent reageert met 'o ja natuurlijk' en niet met een 'man, dat weten we toch wel'.

Neem me niet kwalijk dat ik het in het Nederlands doe want al is het Fries mijn 'memmetael' en spreek ik het ook wel redelijk goed, het schrijven ervan is een ander verhaal en ik zou het alleen fonetisch kunnen doen en dat vind ik nog erger dan Nederlands.

Het begin

Om te beginnen: mijn naam is Geale Sipma en ik ben de tweede zoon van Johannes Sipma en Akke Kloosterman, beter bekend als: 'Jehannes en Akke fan de Bonte Houn' en later van 'it Kalkhs'.

Geboren: 19 augustus 1922 in Hoogezand

In Hoogezand, omdat mijn vader brandstofhandelaar was die de meeste brandstof, in dit geval de turf, zelf ophaalde en vooral ‘s zomers vaak onderweg was. Ze hadden gehoopt dat ik een paar dagen later zou komen, dan waren ze thuis geweest in Westergeest en had mijn grootmoeder (Antje Kloosterman) kunnen helpen.

Maar nu moest mijn vader in allerijl een vroedvrouw in Hoogezand zien te vinden toen ik mij aankondigde en werd ik onder de waterlijn geboren in Martenshoek bij Hoogezand, ze waren namelijk geladen met een vracht 'baalders' (baggelaars). In een wat groter soort Fries 'sktsje' van ongeveer 72 ton. De geboorte verliep verder voorspoedig en een paar dagen later lagen we dan ook al voor de loswal op het Huisternoord.

Eerste duikeling

Mijn eerste duikeling maakte ik in december van dat jaar: mijn grootouders (Jan en Antje Sipma-Kloosterman) woonden in n van de drie huisjes bij de Langebrug en dat was dus een vaste aanlegplaats voor mijn vader en zijn 5 broers, als ze even niets anders te doen hadden of met de jaarlijkse verfbeurt en vaak ook in de week-enden werd daar aangelegd.

Bovendien hadden ze er een klein winkeltje voor de langskomende schippers en voor mijn grootvader om uit te venten. In die tijd lag er bijna altijd wel iemand en in de winter waren dat er meerdere en vooral dan was het er altijd erg gezellig in huis.

Mijn ouders lagen er ook weer eens voor de wal en zaten bij pake en beppe te koffiedrinken toen het mijn tijd was om bij te ‘tanken’ en tante Janke (11 jaar) zou me wel even ophalen uit het schip.

Op de terugweg struikelde zij over een aantal klompen voor de deur en liet me er bovenop vallen, bij grootmoeder op het blauwe stoepje. De klompen spatten alle kanten op. Natuurlijk schreeuwde ik als een mager varken maar gelukkig mankeerde mij niets, maar tante Janke was bijna ontroostbaar en voelde zich doodongelukkig (is mij later verteld).

Het avontuur

Het moet 1920 zijn geweest, dus vr mijn geboorte, dat mijn ouders werden verrast door de vorst bij de sluis van Dokkumer Nieuwe Zijlen, ze waren daar tegelijk met mijn oom Tjalling en tante Gerlofke, bezig een vrachtje op te halen.

Na een paar nachten van strenge vorst en een Noordoosterstorm wilden ze, mijn vader en oom Tjalling, toen de storm wat was afgenomen, op schaatsen naar de Langebrug via de Nieuwe zwemmer. Vertellen waar ze uithingen en tevens om de laatste nieuwtjes uit te wisselen (telefoon was er toen nog niet voor de gewone man).

Ze gingen op weg in vliegende vaart met de nog steeds harde wind pal van achteren en ondanks een temperatuur van 12 C. onder nul en met een bleek zonnetje was het best uit te houden.

Ze waren nog maar een paar kilometer op weg toen ze ineens met de punten van de schaatsen door het ijs gingen. Ze werden als het ware gelanceerd en sloegen een meter of drie, vier verder, met het hoofd voorop door het ijs. Gelukkig konden ze het ijs van onderen breken en probeerden zo weer op het ijs te komen, wat eerst niet lukte doordat het ijs steeds weer afbrak en pas toen ze bij de rand van het dichtgevroren wak (want dat was het) waren gekomen konden ze elkaar eruit helpen.

Ze hadden de schrik zo te pakken dat ze als gekken op handen en voeten naar de kant kropen over de nu wel weer dikke ijslaag en pas toen ze het riet in kropen keken ze elkaar eens aan en barsten in lachen uit om de zotte situatie.

Maar het lachen verging hen snel toen ze meteen weer aan de terugweg begonnen, dat ging heel wat moeilijker nu ze tegen de wind in moesten, al snel waren hun kleren bevroren en ze konden zich na een paar minuten bijna niet meer bewegen omdat de kleren zo hard en stijf werden als planken.

Maar ze moesten wel doorzetten als ze het wilden overleven, want er was in de verre omtrek geen huis te bekennen. Toen ze uiteindelijk weer bij de schepen terug kwamen, schrokken de vrouwen zich een hoedje toen ze de stijf bevroren en bebloede mannen zagen, ze hadden sneden in het gezicht van het ijs en zaten van boven tot onder, onder het bloed.

Gelukkig hebben ze er geen blijvende gevolgen aan over gehouden en moesten nog vaak hun avontuur vertellen en zo kan ik het dan ook weer verder vertellen.

Eerste eigen herinnering

Mijn eerste eigen herinnering is van ongeveer half augustus 1925, we stonden op de rand van een stoep in een grote stad, aan de overkant stond een enorme tent en er tussendoor bewoog het verkeer in een gestage stroom.

Bij mijn vader op de arm liepen we toen naar de overkant en gingen de tent binnen. Het enige wat ik me daarvan nog herinner, maar dan ook haarscherp, was een enorm kanon dat daar stond, met de loop schuin omhoog en een mannetje met een grote witte kraag klom met een ladder naar boven en kroop van bovenaf in de loop. Even later kwam met een dreunende klap er een grote rookwolk uit het kanon en tegelijk vloog het mannetje met een boog door de lucht en kwam aan de overkant van de tent in een net terecht en wist niet hoe vlug hij zijn kraag eraf moest trekken omdat die in brand stond.

Hoe we in Groningen, want daar moet het gebeurd zijn, terecht kwamen en daar met mijn vader in een circustent belandde kan ik alleen maar naar gissen.