Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
Opmerking: Ik heb het niet nagekeken op fouten door het karakterherkenningsprogramma. Het zijn dus geen typfouten van de redactie maar het is de schuld van de computer. :-)
REDACTIELEDEN

C. Loonstra
O. Bijlstra
J. Wierssma
J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)
Ronnie van Assen(vormgeving)

Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER inleveren vr

1 maart 2000

inleveren bij mevr. J. WWiersma, E. Mienerstswei 11
Wewstergeest,.
De volgende inleverdata zijn:

31 maart 2000
6 sept. 2000
22 nov. 2000

Jaargang: 10
Nummer: 4

BESTE DORPSGENOTEN

Wanneer u deze uitgave van de Foestrumer onder ogen krijgt staan de Kerstdagen voor de deur en loopt 1999 ten einde. Een jaar, welke voor ieder voor zich een jaar is geweest met ups en downs, met vreugde en verdriet en het duurt niet zolang meer dan gaan we met een nieuwe eeuw beginnen het magische jaar 2000. Over de overgang van 1999 naar 2000 is ai veel gesproken en geschreven en heeft velen al vele hoofdbrekens gekost, want is alles wel millenniumproof, nou voor wat ons betreft wel. Wij zijn er ook in de nieuwe eeuw weer gereed voor om de Foestrumer uit te brengen met af de wetenswaardigheden van ons dorp en de verenigingen. Maar eerst zult u nu weer in deze uitgave kunnen lezen wat er allemaal de afgelopen tijd gebeurd is en wat er georganiseerd gaat worden de eerste maanden van de nieuwe eeuw en dat is zeker weer een heleboel.

In deze uitgave vindt u ook een stukje van een inwoonster, die momenteel in het buitenland verblijft.

Kent u "(ld) Westergeastmers", die in het buitenland wonen en die het leuk zouden vinden om wat te schrijven voor de Foestrumer, zou u hen hier dan op witten attenderen?

Meerdere malen kregen wij de vraag van mensen, woonachtig buiten Westergeest om ook een exemplaar van de Foestrumer te mogen ontvangen.

Wij hebben besloten; dat dit met ingang van nu mogelijk is, door even contact op te nemen met Jacob de Bruin, let. 444772. De kosten zijn f 15,-- per jaar. De Foestrumer kunnen zij dan zelf afhalen bij Jacob de Bruin.

We hopen, dat u ook in het nieuwe jaar weer volop in de pen klimt om even een stukje te vermelden in de Foestrumer.

Verder is er van onze zijde niet veel meer te melden, alleen dat wij u ook nu weer vee( lees plezier toe willen wensen met deze uitgave van de Foestrumer en u allen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe willen wensen.

De redaktie.

VOOR OP UW PRIKBORD!!

AGENDA

December: 18 Kerstconcert De Bazuin, Ned. Herv. Kerk, aanvang 19.30 uur
Januari:
5 Poppentheater Anansi, aanvang 14.00 uur
Februari:
4 Optreden Shantykoor de "Slykstappers" uit Blija, aanvang 20.00 uur
11 Sleeping Party voor de jeugd van 12 jaar en ouder
Maart:
17 Playbackshow in de Fokkema's Pleats

FAMILIEBERICHTEN

Geboren:
34 september Nieck Procee, zoon van Willem en Trijnie Procee, Bareld Bijmastrjitte 19
8
oktober Roan, zoon van Minardus en Alie Detmar, Bumawei 19
7 november Wouter Jonathan, zoon van Rense en Ellen Andringa-Zwart, Bumawei 23
Overleden:

1
november Gooitske Merkus-Dantuma, 87 jaar

NIEUWS VAN PLAATSELIJK BELANG

PLAATSELIJK BELANG:

Algemene ledenvergadering

Donderdag 25 november 1999 kan de voorzitter van Plaatselijk Belang Westergeest, Wierd Kooistra, ruim 50 leden verwelkomen op de algemene ledenvergadering in de Fokkema's Pleats. In zijn openingswoord memoreert de voorzitter dat in het afgelopen jaar alle bouwlocaties in Westergeest zijn uitgegeven, wat op zichzelf een goede ontwikkeling is maar tevens tot gevolg heeft dat er geen bouwmogelijkheden meer zijn. Het overleg met de gemeente, ook over een nieuwe bouwlocatie, verloopt bedroevend en stelt feitelijk weinig voor zoals ook al in een gezamenlijke vergadering van alle Plaatselijk Belangen in Kollumerland is geconstateerd. Plaatselijk Belang, Culturele Commissie er, Feestcommissie zullen gezamenlijk in het weekend van 14 en 15 juli 2000 festiviteiten organiseren in het kader van Simmer 2000.

In een vlot tempo worden de huishoudelijke agendapunten afgewerkt. Met het secretarieel en financieel verslag wordt ingestemd en de bestuursleden Ulbe de Jong en Jan Bijlstra worden voor een periode van 5 jaar herbenoemd. Vervolgens wordt stilgestaan bij de respons en globale uitkomsten van een door Plaatselijk Belang gehouden enquete. De uitkomsten zullen worden gebruikt voor de opstelling van een Beleidsplan, zodat het bestuur gericht aan de gang kan. Ook zal het plan de basis vormen voor het overleg met de gemeente.

Ruim 130 enquetes zijn retour ontvangen. Een resultaat waarover het bestuur niet ontevreden is. De voorzitter bedankt nogmaals een ieder voor de deelname. Een eerste globale indruk van de uitkomsten is dat bijna iedereen het maken van een beleidsplan een goede zaak vindt. Een matige tot geen groei van Westergeest wordt in een overgrote meerderheid van de reacties aangegeven. Gedacht wordt dan aan de bouw van ongeveer 30 woningen tot 2010, oftewel gemiddeld 3 woningen per jaar. Bij de verkeersveiligheid wordt vooral de Eelke Meinertswei en Bunte Hun genoemd. Het bestuur zal daarbij betrekken het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, dat dinsdag 23 november 1999 is gepresenteerd. De verlichting van het fietspad Eelke Meinertswei wordt verreweg het meest genoemd als knelpunt in de inrichting van het dorp. Ook hier zal het bestuur een koppeling maken met het gemeentelijke verlichtingsplan.

Het organiseren van meer activiteiten voor de jeugd komt ook uit de enquete naar voren, naast een algemeen beeld van tevredenheid over de georganiseerde activiteiten en over de gemeenschapszin. Meer recreatieve voorzieningen voor zowel de Westergeesters als mensen van elders vinden de meeste mensen niet noodzakelijk. Evenals bij de groei van het dorp wordt herhaaldelijk gepleit voor het behouden van de rust en het landelijk karakter van Westergeest.

Het bestuur zal de uitkomsten van de enquetes de komende maanden nauwkeurig verwerken tot een eerste aanzet voor een concept-beleidsplan. Daarover zal vervolgens worden gepraat met organisaties in het dorp, maar ook met de gemeente. In april 2000 hoopt het bestuur een concept-plan te bespreken met alle inwoners van Westergeest, zodat in juni 2000 het Beleidsplan kan worden vastgesteld.

Bij de inventarisatie van de gesprekspunten met de gemeente worden o.a. genoemd waterafvoer Woarven, bomen met iepziekte aan de Weerderbuorsterwei, de slechte bestrating bij de bejaardenwoningen, behoefte aan een locatie voor (kleinschalige) bedrijvigheid. Het bestuur zal alle punten aan de orde stellen in het jaarlijks overleg met het college van burgemeester en wethouders.

Tot slot van de ledenvergadering kan nog worden gekeken naar een uitgebreidere versie van de film van Omrop Frysln over Westergeest.

Werkgroep Milieubeheer Kollumerland c.a.

In deze werkgroep bestaat een vacature voor een deelnemer uit Westergeest. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur van Plaatselijk Belang.

NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE Vrijdag 26 november vertrokken er een 30 personen richting Leeuwarden om er te karten. Deze keer werd er voor een andere locatie gekozen, omdat de opzet dan ook weer wat an ders is en dat komt het plezier dan ook wel eens weer ten goede. De snelste rijders werden deze avond beloond met een beker. De winnaars waren: 1 e prijs Gaatse van der Kooi 2e prijs Tjeerd van der Land 3e prijs Pieter van der Kooi Er kan terug worden gezien op een geslaagde avond en we hopen op een herhaling volgend jaar.

Woensdag 5 januari is er 's middags om 2 uur een Poppentheater in de Fokkema's Pleats te Westergeest.

De toegang is gratis.

Dus jongens en meisjes, we verwachten jullie allemaal. Voor de kleinsten is het wel aan te raden, dat Heit en/of Mem ook meekomt.

Vrijdag 4 februari is er een avondvullend programma voor de ouderen. Dat wil zeggen, de schooljeugd is 5 januari al aan de beurt geweest. Deze avond wordt verzorgd door het Shanty koor de "Slykstappers"uit Blija. Zij zullen door het zingen van zeemansliedjes e.d. ons een avond vermaken.

Ze krijgen versterking van de heer Plantinga uit Dokkum, die deze avond bereid is voor ons goocheltrucs te demonstreren. De avond begint om 20.00 uur en de toegangsprijs is f 7,50.

17 maart is er weer de Playbackshow. Deze avond is weer aanwezig "Satellite Sound" met als presentator Klaas Banga.

Men wordt in 3 leeftijdsgroepen ingedeeld, maar er zijn wel enkele voorwaarden, n.l. men mag maar n keer deelnemen, dus of solo of in een groep. Dit is besloten om de avond wat vlotter te kunnen afwerken.

Wij rekenen weer op spontane medewerking. Opgave voor 1 maart bij Minke Adema, E. Meinertswei 10, Westergeest, tel. 441485.

FOAR IT LAPKE

Hoe de wijze schildpad in zijn eigen tovertrucs trapte.

"Ver weg in het oerwoud woont het echtpaar Sjimp. Vrouw Sjimp is boos. Als Sjimp niet gauw wat in de tuin gaat doen dan...

Dan zal er niet veel te eten zijn en zullen ze dood gaan van de honger. Slim als hij is weet Sjimp van alle dieren -koning Leeuw, mevrouw Giraffe, madame Struis en niet te vergeten Cheeta de kleine aap- geld te lenen. Als Sjimp zijn verplichtingen niet na kan komen en zich voor iedereen verstopt, geeft Slinger de Slang het advies de hulp van Tortwaas, de wijze schildpad, in te roepen. Door een slimme tovertruc van Tortwaas hoeft Sjimp niemand geld terug te betalen. Als ook Tortwaas de dupe dreigt te worden van zijn eigen truc, weet hij op zijn beurt, Sjimp voor het lapje te houden. Dat had de luie Sjimp niet gedacht".

Een Friestalige bewerking van een Afrikaans verhaal uit Ghana. Ook in het Nederlands te spelen.

NIEUWS VAN DE FEESTCOMMISSIE

Dropping

Op vrijdag 22 oktober organiseerde de Feestcommissie een dropping voor alle kinderen van de basisschool. Ondanks het slechte weer waren er toch nog enkele kinderen, die mee wilden doen. Zij werden in 4 groepen verdeeld en met busjes enkele kilometers buiten Westergeest "gedropt". Het eindpunt (Ljeppers-hiem) was voor de meeste groepen niet zo moeilijk te vinden, want binnen anderhalf uur was iedereen binnen. Daar wachtte hen een glas drinken en een lekker bakje patat. Na deze smulpartij werd iedereen weer naar huis gebracht. De Feestcommissie wil Bouwbedrijf Adema en Bouwbedrijf Bijlstra bedanken voor het ter beschikking stellen van hun busjes (met chauffeurs!).

Sint Maarten lampionoptocht

Op 11 november om ongeveer 18.00 uur kwamen veel kinderen bij de Fokkenra's Pleats. Ze verzamelden zich daar voor de traditionele lampionoptocht.

Op school hadden de kinderen prachtige lampionnen gemaakt van o.a. eierdozen. Maar ook paddestoelen en lampionnen met sterren, ze waren heel erg mooi allemaal.

Hartelijk bedankt hiervoor juffen van de peuterspeelzaal en de basisschool. Marten reed voorop met de muziekauto. Daarna volgde een feestelijke optocht, van ongeveer 70 kinderen met hun verlichte lampionnen door het dorp. Voor de veiligheid reed Annie er achteraan in een auto met een zwaailicht.

Op de Woarven wachtte hen een verrassing, want daar stond mevrouw Cuperus met een grote doos. De kinderen kregen een zakje met snoep van haar. Weer aangekomen bij de Fokkenra's Pleats verspreidden de kinderen zich in groepjes om bij de deuren langs te gaan om hun liedjes te laten horen en het snoepgoed in ontvangst te nemen.

Survivaltocht

Op 19 november werd er een survivaltocht georganiseerd voor alle inwoners van Oudwoude, de Triemen en Westergeest.

Ruim 75 personen verschenen om 20.00 uur bij de start. De deelnemers gingen in groepen langs het uitgestippelde parcours en moesten onderweg verschillende hindernissen nemen. Dit leidde in een paar gevallen zelfs tot een nat pak.

De deelnemers die het tot het eind wisten te volbrengen kregen bij binnenkomst op het Ljeppershiem een heerlijk kopje snert. Dit deed de regen, kou en het ijskoude water gelukkig al snel vergeten. Al met al een gezellige, sportieve avond, die zeker voor herhaling vatbaar is!

Aankomst van Sinterklaas

Zaterdag 27 november was het dan eindelijk zover: de Sint en zijn zwarte pieten brachten een bezoekje aan Westergeest. Veel kinderen stonden al in de haven te wachten, toen de boot om half drie aan kwam varen. Maar vlak voor de haven keerde de boot plotseling om en ging weer terug! De kinderen begrepen er niets van ...zou de Sint dan toch geen bezoekje brengen aan Westergeest?

Gelukkig keerde de boot uiteindelijk weer en bracht Sinterklaas toch in de haven. Drie zwarte pieten waren met Sinterklaas meegevaren. De twee paardenpieten waren al eerder met het paard en de koets naar Westergeest gekomen en stonden al op de Sint te wachten. Muziekvereniging de Bazuin gaf de Sint een muzikaal onthaal. Nadat de Sint welkom was geheten door Wierd Kooistra klom de Sint op de koets en reed een ronde door het dorp.

Toen de Sint aankwam bij de Fokkema's Pleats zat deze al vol met kinderen. Sinterklaas ging snel op zijn stoel zitten en vertelde over de lange reis, die ze hadden gemaakt.

Ook vertelde hij waarom ze vlak voor de haven waren teruggevaren: een domme zwarte piet had een pakje overboord laten vallen. Ze moesten dus terug om het pakje uit het water te vissen, maar dat was niet gelukt.

Gelukkig waren de vijf pieten heelhuids aangekomen .....of toch niet? De Hoofdpiet ging voor de zekerheid alle pieten tellen, maar dat ging steeds verkeerd... hij telde er wel zeven!

Sinterklaas moest toen helpen en telde vier pieten waar was nummer vijf? Plotseling klonk er een luid gesnurk: er lag boven een zwarte piet te slapen. Toen hij wakker was gemaakt durfde hij niet naar beneden. Uiteindelijk klom hij trillend en bevend met een touw naar beneden en ging snel weer naar Sinterklaas. Na het voorlezen van een mooi verhaal kregen de kinderen drin ken en iets lekkers. Na deze korte pauze riep Sinterklaas enkele kinderen naar voren die iets leuks hadden te vertellen en een mooi liedje konden zingen. En van de pieten zat ondertussen te snoepen van de pepernoten. Hij at er zoveel dat hij er buikpijn van kreeg. De andere pieten pakten snel een bed erbij en probeerden hem beter te maken, maar dat lukte niet. Gelukkig was er een dokter in de zaal. Deze dokter gaf de zieke piet een grote witte pil en de piet werd snel weer beter. Daarna ging de Sint en zijn pieten snel weer verder, want er moesten nog heel veel pakjes rondgebracht worden. Alle kinde ren kregen nog een zakje knikkers en iets lekkers mee en gin gen toen snel naar huis om hun schoen op te zetten. Het was een hele leuke middag en we hopen dat Sinterklaas ook volgend jaar weer langs komt met zijn pieten.

De Feestcommissie.

SURVIVALTOCHT

76 Deelnemers verschenen 19 november j.l. aan de start van de uitstekend opgezette Survivaltocht. Dat de meeste mensen nat zouden worden, was van te voren wel bekend, omdat het weer de landerijen behoorlijk drassig hadden gemaakt. Om de 7 minuten vertrok een groep de donkere "natte nacht" in. De 1 e hindernis was bij de brug van Keatlingwier. Hier moest je als een bergbeklimmer (hanger) hangend aan je vingertoppen onderdoor. Daarna ging het langs het water over het gemaal langs de Zwemmer naar de Trekvaart bij de Lange Brug. Op zijn Giethoorns moest je in een bootje naar de overkant. De volgende hindernis was in de Rinsma Plle Een fietsbruggetje moest via een touw onderlangs gepasseerd worden. Voor velen een

"dreeg putsje". Toen de klus was geklaard gingen we via de nieuwe fietsbrug en het fietspad naar de Dlle waar we voor de verandering opnieuw onder een brug door moesten. Door middel van een drijvend plateau werd er aan de zijkanten niet goed getrokken dan zonk het plateau heel langzaam. Gelukkig mocht je bij het volgende onderdeel even uitrusten, liggend op een surfplank de Trekvaart over. Daarna ging het richting Finish. Een klimtouw en een kabelbaan op het Ljeppershiem vormden het slotstuk van deze spectaculaire vochtige Survivaltocht dier zeker voor herhaling vatbaar is.

Een deelnemer.

WESTERGEEST, 11-11-1999
11 november is de dag dat mijn lichtje branden mag.
Heel veel kindren nadat ze langs de deuren te zingen nadat ze eerst om 6 uur zich verzameld hadden bij de Fokkema's Pleats. Daarna in optocht met muziek en de lampions door Westergeest gelopen. Ze troffen mooi weer gelukkig. Terug bij de Fokkema's Pleats werd de optocht ontbonden en ging elk voor zichzelf of in groepjes bij de huizen langs te zingen en kwamen de goed gaven in de tas. Het feest duurde tot on geveer 8 uur. Toen werd het weer rustig in ons dorp. Maar wat is het een mooie traditie eik jaar weer een feest voor i jong en oud.

NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING W.T.O.C.

Meerdere malen hebben wij er over gesproken om ook in De Foestrumer wat te schrijven over onze voetbalvereniging. WTOC is ook een vereniging, die eigenlijk zijn nieuws moet vertellen in de Foestrumer, want nieuws is er ieder kwartaal wel natuurlijk.

Het is de bedoeling om zo lang de voorraad strekt een stukje te schrijven over de geschiedenis van WTOC en hoe de stand van zaken momenteel is.

WTOC: de letters staan voor Westergeest Triemen Oudwoude Combinatie.

De vereniging is opgericht op 28 april 1964. Er werd eerst ook nog gedacht om de vereniging TROUW te noemen, Triemen Oudwoude Westergeest, maar de aanwezigen op de ledenvergadering kozen toch voor de naam WTOC.

Er werd het eerste seizoen gestart met voetbal en korfbal. De korfballers speelden een zogenaamde zomercompetitie en de voetballers een wintercompetitie. Zodoende kon WTOC met n veld volstaan. In het voorjaar van 1965 begon de competitie met 1 senioren-, 1 junioren- en 1 adspirantentwaalftal. De laatsten werden meteen kampioen. In 1966 hadden we helaas geen junioren meer en in 1967 speelde WTOC voor het laatst korfbal.

De oorzaak lag aan het feit, dat de FKB (Korfbalbond) ook een wintercompetitie begon en dat was bij WTOC met maar n veld niet mogelijk. De afdeling voetbal had veel meer leden, dus moest helaas besloten worden om de afdeling korfbal op te heffen.

Het aantal leden voor voetbal bleef stijgen. In het seizoen 19641965 hadden we 5 elftallen en in het seizoen 1968-1969 hadden we er al 9.

In 1966 promoveerde ons 1e elftal naar de 2e klasse FVB en in 1970 naar de 1e klasse FVB.

De kleedgelegenheden waren in die beginjaren niet al te best. De voetballers kleedden zich om in een voormalig kippenhok ten zuiden van het B-veld. Water, verlichting en toiletten waren niet aanwezig. In 1967 kwam er enige verbetering. In 1966 werd er met geldelijke steun van de gem eente een houten woning op af

braak gekocht te Kuikhorne. Hier werd een kleedgelegenheid van gebouwd met 2 grote boxen, een scheidsrechterkamertje en een materialenbox. De vloeren werden betegeld en later kwam er ook (koud) water en licht in.

WTOC beschikte eerst over n veld, het huidige B-veld, dat voor 1964 gebruikt werd voor dorpsfeesten, schoolgymnastiek en speelveld voor de jeugd. Pas in 1975 kreeg WTOC de beschikking over 2 velden.

De eerste trainers van WTOC waren de onderwijzers Witteveen (A-junioren en de senioren) en Vellema (andere junioren, senioren), later opgevolgd door D. Postma van Zwaagwesteinde en Sipke Kuit ook van Zwaagwesteinde. De korfballers en korfbalsters hadden als trainer bij de senioren de heer de Roos (werkend bij de Rabobank te Kollum) en Aukje de Vries-Sangers was trainster bij de jeugd.

Het vervoer naar de uitwedstrijden ging met het busje van Jan.J. Sangers (electricien).

Tot zover eerst een greep uit de geschiedenis van WTOC.

De stand van zaken eind November 1999

Momenteel heeft WTOC 3 seniorenelftallen, 1 Dameselftal en Aen B- junioren en D-pupillen, 2 E-pupillen en 2 F-pupillen en een meisjesteam, totaal ruim 180 leden.

De resultaten zijn dit seizoen ook goed te noemen. Wij hebben al twee ploegen die herfstkampioen zijn geworden, namelijk de meisjes en E1 pupillen. In de E 1 pupillen spelen uit Westergeest Heine de Bruin, Eeltsje van der Kooi en Jacob van der Velde.

Er bestaat nog een grote kans, dat er nog een ploeg herfstkampioen wordt, namelijk de E2 pupillen, maar er moet nog 1 beslissende wedstrijd gespeeld worden.

Spelers uit Westergeest in de E2 pupillen zijn: Jacob Jan Bijlstra, Abele de Jong, Durk Steenstra en Jan Steenstra. Succes met de laatste wedstrijd gewenst!!

Met de eerste selectie van WTOC onder leiding van trainer Jan Venema uit Zwaagwesteinde gaat het ook prima. Als debutant in de 4e klasse KNVB staan ze op dit moment (eind november) bovenaan in de competitie.

Ook met de bekercompetitie zijn ze eind november weer een ronde verder gekomen. De laatste bekerwedstrijd was tegen Corenos uit Roodeschool, ook een 4e klasser. Deze wedstrijd is door WTOC met 5-1 gewonnen. De voorlaatste bekerwedstrijd was tegen MSC uit Meppel (1e klas zondag). Deze wedstrijd werd gewonnen met 3-2.

Bij de eerste selectie van WTOC spelen uit Westergeest: Klaas Adema, Jaap L. Adema, Gosse Hoekstra, Tjeerd van der Land, Gosse Tjalsma en Niek van der Veen

Ook het 2e en het 3e en de Dames staan er goed voor, namelijk respectievelijk op de 3e, 3e en de 2e plaats.

Ook bij de jeugd gaat het niet slecht, de A -junioren staan op de 3e plaats, de B -junioren op de 6e plaats , de D-pupillen onder leiding van Johannes Bethlehem en Gerrit Kempenaar op de 3e plaats, de E 2 pupillen onder leiding van Gooi Steenstra staan op dit moment op de 2e plaats.

Verder staan de F 1 pupillen onder leiding van Truda van der Velde en Piet Bruinsma op de 3e plaats, terwijl de F 2 pupillen op de 5e plaats staan.

Het bestuur van v.v.WTOC is dan ook zeer tevreden over de resultaten dit seizoen en hoopt dat na de winterstop deze goede resultaten op dezelfde wijze voortgezet worden.

Mocht u vragen hebben over de vereniging of u zich aan wilt melden als lid of donateur, dan kunt u in Westergeest terecht bij de volgende bestuursleden:

Ineke Adema (tel. 444312) Wierd Kooistra (tel. 441974) Jantsje Wiersma (tel. 444726)

BAZUINKLANKEN

Het was na de zomervakantie flink oefenen, want we zouden naar het Bondsconcours in Drachten. Bijna ging het weer net als vorig jaar, toen we werden afgewezen, omdat n concoursnummer dat we wilden spelen niet werd geaccepteerd.

Nu hadden we nog voldoende tijd om een ander stuk in te studeren.

Op 13 november was het zover. Ons eerste concoursoptreden met als dirigent Dirk Vincken.

Als koraal speelden we "Deep Harmony". Het werd goed gespeeld, maar het was wel eens beter geweest. Het is altijd moeilijk om juist op zo'n concours te "picken'.

82,67 punten was een resultaat, waarmee we goed konden meekomen met andere korpsen.

Toen was het concoursnummer "Pennine Moors"aan de beurt. Dat is een mooi nummer. Er werd behoorlijk gemusiceerd: 83,67 punten was een goed resultaat.

Dat verwachtingen niet altijd uitkomen, bleek bij ons laatste concoursnummer "Jubilation". Vooraf hadden we verwacht met dit nummer hoger te scoren dan bij het vorige. Het bleek niet zo te zijn: 82,33 punten.

Het totaal resultaat was evenwel goed voor een eerste prijs. Een mooi resultaat voor korps en dirigent.

En nu maar oefenen voor het volgende optreden, n.l. het Kerstconcert op zaterdag 18 december om 19.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Westergeest.

De laatste jaren mogen we ons verheugen op een flink aantal publiek. Dit jaar treedt Henry Westra op marimba met ons op. Dit is zeker het beluisteren meer dan waard. Henry Westra is een virtuoos op dit instrument en zeer bekend.

Helaas heeft de aktie om meer leerlingen te krijgen niet het gewenste resultaat gehad. Dit moet beslist anders, want een vereniging zonder nieuwe aanvoer blijft niet bestaan. Dus: wie versterkt onze gelederen?

Tot wederhoren.

NIEUWS VAN DE FOKKEMA'S PLEATS

Het bestuur van de Fokkenra's Pleats heeft nu al weer enige tijd geleden gemeend een actie op touw te moeten zetten om zoals dat in het rondgebracht schrijven werd aangeduid de Pleats te ondersteunen in haar streven een aantal zeer noodzakelijke ingrepen te realiseren.

Het bestuur heeft naast alle inwoners ook alle bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere gebruikers van de Pleats aangeschreven in de hoop dat het een goed resultaat zou opleveren.

We zijn erg verheugd u te kunnen melden, dat het resultaat van deze actie onze stoutste verwachtingen overtreft.

We zitten nu ( eind november) op een bedrag van F. 7100,- en er komen nog steeds bijdragen binnen.

Het bestuur van de Fokkenra's Pleats wil dan ook van deze kant een ieder bedanken voor haar of zijn gift.

Naast het gegeven, dat we een heleboel geld hebben gekregen is het voor het bestuur van de Pleats ook een teken dat het dorpshuis nog steeds iets is wat leeft in ons dorp en dat is voorwaar een prachtige opsteker. Voor onszelf maar ook voor het hele dorp.

Beste mensen nogmaals heel hartelijk dank

Wij hopen u zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van datgene wat er gerealiseerd is met uw hulp.

Tevens willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers van de Fokkenra's Pleats te bedanken voor hun geweldige inzet het afgelopen jaar. Speciaal woord van dank wil het bestuur richten aan Jan Steenstra en Wiebe Koster. Zij verzorgen nu al enige tijd op vrijwillige basis de tuin van de Pleats en verrichten daarnaast nog de nodige klussen.

Het bestuur weet uw inzet op waarde in te schatten. Wat zou de Fokkenra's Pleats moeten zonder vrijwilligers als u en alle andere vrijwilligers.

Heren nogmaals bedankt.

Het bestuur van de Fokkenra's Pleats.

NIEUWS VAN DE GYMNASTIEKCLUB

"WIJ BLIJVEN FIT" (MBVO)

Dinsdag 5 oktober zijn wij met frisse moed begonnen aan seizoen 1999-2000

We waren met een flinke groep dames en enkele gasten. Daarvan zijn er twee lid geworden van onze gym.

We zijn er heel biij mee, want er hebben ook twee dames bedankt. Niet dat ze het niet mooi vonden, maar het lukt niet meer. Jammer voor hun en voor ons.

Want bewegen is goed voor iedereen, maar ook vooral voor ouderen.

NIEUWS VAN DE JEUGDSOOS

SLEEPING PARTY!!!!

Zoals van ouds is er weer een sleeping party voor de jeugd van Westergeest.

Wanneer:vrijdag 11 februari a.s.
Waar: Lytshs (Fokkema's Pleats)
Wat moetje meenemen:
- luchtbed
- slaapzak
- kussen
- goed humeur
Eigen bijdrage: f 7,50 (betalen bij opgave)

Dus ben je 12 jaar of ouder geef je dan voor 28 januari a.s. op bij: Herke Bosma Flaaksikker 22 of bij Simon Kooistra Bumawei 9

Tot ziens!! Leiding Jeugdsoos

EEN VERHAAL OVER HET VERTREK VAN ONZE JONGENS NAAR INDI

Vele Friezen aanvaardden de reis naar lndi. Vrijdag zijn opnieuw ruim 2600 Officieren en manschappen van de zevende september divisie met de "Ruys" vertrokken. Van de zes treinen die deze treinen naar Amsterdam hadden vervoerd, waren vier afkomstig uit Assen, waarin zich manschappen van het twaalfde regiment infanterie bevonden. De Prins Bernhard Kapel stond op de kade opgesteld en blies vrolijke marsmuziek. Deze muziekkapel zal op 12 oktober met de "Volendam " voor ongeveer een jaar naar lndi vertrekken. De jongens van dit kranige korps hebben hier speciaal om verzocht. Generaal van Duerst Britt, de commandant van de divisie zal op 12 oktober per vliegtuig naar Batavia vertrekken. Hij is nu bij het vertrek van al zijn manschappen geweest en zal ook tijdig aanwezig zijn om zijn manschappen op de rede van Batavia te kunnen begroeten. Bij het vertrek van de "Ruys" hoorde men geen geforceerd gejuich, doch wel de kwinkslagen die tussen de militairen onderling over en weer vlogen, doch deze deden geen afbreuk aan de ernst die de gezichten van de soldaten weerspiegelde en die het innerlijk besef verriedden, dat de betekenis van het offer hetwelk zij brengen ten volle beseffen. In het Wihelmus en het klaarblijkelijk zeer op prijs gestelde Fries Volkslied, dat de kapel liet klinken, alsmede in de met handenvol aan boord geworpen chocolade repen, lag de wens van allen, die achterbleven: Goede Reis en Behouden Terugkeer.(najaar 1946 )

Onderstaande mensen uit ons dorp hebben in lndi gediend: Heine (Guoitzens) van Assen Heine (Jacobs) de Bruin Lieuwe (Harms) Huisman Jan (Pieters) Kingma Sierk (Tjallings) Schotanus Tjalling (Johannesz) Sipma Andries (Ruurds) van der Veen Abraham (Sapes) de Vries

(Van hen zijn op dit moment van schrijven alleen Jan en Tjalling nog in leven.)

DE LIBBENSWEI FAN SIJE -

YN SYN BETINKEN

Syn bernetiid kin Sije net ferjitte, 't komt him gauris wet yn't sin. Yn dat hs dr oan `e Trekwei,wie it plakje foar't gesin Mei it tsicht oer de fjilden, en de loft fol fgels, fan de greid' Wa soe dat ferjitte kinne, wat s dr, sa nei oan't herte leit? Op it kalkhs, wie der grutbrocht, 't komt s Sije gauris wet yn `t sin. De jongens en de fammen, t gesinnen, earm oan jild, mar ryk oan bern En hiel wat fan har alders, kamen by Tsjallings Lieuwkje oer de flier 't Sil him libbenslang noch heuge, dat moaie plakje oan'e feart. Wa soe dat greidln no ferjitte kinne, 't komt Sije fakentiden wet yn't sin Aaien sykj 'en polstok springe, t en troch, ek klets troch wiet Ungetiidsje yn 'e Hammen, drok fan moarns betiid ta jnens let, En it heechtste liet songen de fgels, wol hiel fertroud, yn dit gebiet FIe winters, kinne we net ferjitte, `t komt ek Sije gauris wet yn't sin Wat hie it jongfolk dan in wille, oan ien stik wei, rntsjes ride op it iis Fammen koenen dan de jongens freegje, om in stevich baantsje-krs Nea gench krigen we fan't riden, jnens woenen we amper wet nei hs `t Boerewurk, dat wie syn libben, dat rekket Sije, nea net yn 't ferjit Bussen fol mei fette molke waarden moarns en jns, wet delset oan de wei Nei it wurkjen wienen de minsken en de hynders , faak al hielendal oanein D'oaremoarn, moasten de weinen mei de melkers, wet nei it In, opnij. D'oarlochstiid, falt gns wat fan te sizzen, 't komt wol gauris wet te praat lt begn mei d'evakuaasje en mei hiel wat konsternaasje yn it doarp, En doe noch fiif lange jierren, ien stik lijen en ellend' yn 't hiele In Evakuees en hngerminsken, fnen stiip'en steun yn 't gastfrije Westergeast

Ek Jopie Feringa kin der net ferjitte, Martin Bloch! Sa, hjitte der yn it echt

Wa hie de Dtsers sa betsjoene om de bern fan Abram's stam te ferjeien, en by tzenen te Eergassen?,'t Wie in grutte ramp!

Reinder 'n Griet hawwe jins doe ntferme oer dit jonkje ut Amsterdam `t Alderhs koe Sije net ferlitte, `t kaam him oh sa goed fan pas. Doet er troude mei syn Joukje, wienen se direkt al goed teplak. 't Wie toch noch wo! in krease wente,'t lde stek fan Tsjallings Lieuwk Foarearst noch Iken foar de rten, en rnom 't hiem in beammewal

Westergeast wol Sije net ferlitte, en no wennet er oan'e Fan Teyenswei.

Net fjer fan de tsjerke, mei de namoren fan syn leafsten op in stien op 't hf

Daagliks klinkt de klok noch oer de fjilden en topt dan op ta skoft en iterstiid

Sneins noch foar de tsjerkegongers, en eartiids ek ~by stoarm wetterfloed

Ek syn heit en mem, kin Sije net ferjitte, se komme 'm dikmels noch yn't sin

Hoe 't hja werkten, hoe't hja wrotten, al mar dwaande foar't gesin

Soarch foar iten en foar drinken en foar de bern noch klean om `t liif

Drby ek it Bibel-lzen, en daagliks bidde om Gods segen foar it krans

nderwilens is der fiifensechstig, foar him dus dit pensjoengedicht fan dy iene fan de tsien fan Lieuwkje! Dy't net sterk gench wie foar de boer

Minsken, 'k bin noch altyd tankber, foar s Sije, dy't it sines der ta die om `t gesin mei troch de tiid te helpen, dat ik doe fierder leare koe.

Maf mei bern en bernsbern, giet er folmoedich, syn swier besochte libbenswei

Soms wurket er noch hiele lange dagen, boppedat stiet foar elkenien wol klear

Komt dan de fraach wat er dermei fertsjinnet, dan seit er snder te ferblikken, foar 'n daalder doch'k in protte, mar soms is't allinne mar, in strykje om `t kin!

Jasper

JASPER OVER ZIJN PAKE EN BEPPE

SYBREN EN HINDRIKJE RAAP UT DRIEZUM

lk heb geen pake en beppe meer

Met hen is ook verdwenen

De warme stoof en baalderbak

Het huisje met het lage dak

Hun eenvoud en hun zuinigheid

'Leven met zorg en veel beleid

lk heb geen Pake en Beppe meer

Met hen is ook verdwenen

De regenbak en waterput

De stilte van de middagdut

De beddekwast en wandelstok

Het zwarte pak en lange rok

lk heb geen pake en beppe meer

Met hen is ook verdwenen

De wringer aan de wasmachien'

Het ijzer met het kooltje d'rin

Het ouderwetse klokgeluid

De scherpe reuk van groent'en fruit

lk heb geen pake en beppe meer

Met hen is ook verdwenen

De baskuui met de gewichten

D'olielamp met flakkerende lichten

Het witte wasgoed op de bleek

Zo n tweemaal in de week

lk heb geen pake en beppe meer

Met hen is ook verdwenen

De zoete geur van was en boen

En nog heel veel meer van toen

Hun stil gebed en Bijbellezen

Om de heer te leren vrezen

lk heb geen Pake en beppe meer

Met hen is veel verdwenen

Wat blijft zijn de herinneringen

Aan al die mooie dingenBESTE DOARPSGENOTEN!!!

Hjir komt in ferhaaltsje oer Suriname. Sa't eins eltsenien yn Foestrum wol witte sil, bin ik (TetsjeWijke) der foar myn ofstudeerstage fan SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverelening). Allereerst wol ik eltsenien betanke foar de oandacht foar my, by us heit en mem. Eltse kaar at ik de emailtsjes (briefen oer de computer) fan us heit en mem (en myn broerkes en skoansuske) lesde, stienne der eins althen wol in paar namuren by, fan minsken dy't nei my frege hiene. Jim witte allegaar net, hoe moai at dat is! Allinne de minsken dy't sets ek in skoftsje yn it butenlan wenne ha, witte hoe dat fielt! Derneist sjoch ik eltse dei yn de briefenbus, at der war ris wat foar my yn leit, ik bin eltse kaar war sa wiis as in protter! lk wol eltsenien der foar betanke, en hoopje dat se der allegaar mei troch geane! Soms kin it fan myn kant wat langer duorje, mar dat komt omt ik it hjir altiten wol drok ha. lk kin fansels net alles fertelle, want dan soene jim wo! in pear dagen lesfoer ha. Ik sil de punten derut helje, wer't yn brieven altiten nei frege wurdt.

Allereerst sil ik jim wat oer de politieke situaasje hjir fertelle. In protte minsken seinen tsjin my foardat ik fuortgie, witst wol wat ast dyn heit en mem oandochst om san lan ut te kiezen!!! AI die dingen dy't wy doe yn Nederlan yn't neis hearre koene, moatte we mei in kerreitsje sald nimme. Der waard doe sein dat de banken ticht wiene, en bijna alle winkels, en dat minsken net mear ite koene! Fan gjin ien fan dizze trije dingen hat oait sprake west! Der wie ien bank ris in kear ticht west, en miskien in pear winkels. En net mear ite kiene is dochs wol de grutste unsin! Suriname is in ryk !an oan iten. It klinkt wat frjemd, mar it is echt wier, ast in bananeskyl yn'e beamsingel goaist hoechst net frjemd op te sjen oft der groeit nei in pear wike in beam. En snel ek haar! Troch de sinne, en op syn tyd in fikse reinbui is de grun hjir hiel fruchtber.

Wol binne de skoallen folle letter begun. Se hearre eins 1 oktober te begjinnen, en se binne begjin novimber begun. Hjir oer heardest de minsken hjir wol bot kleien hjer. Mar net dat ik der bot lest fan hie fierder. Sa no en dan is der wol in beropsgrup dy't stake, tafallich hjoed (23 novimber) de ambtenaren. Mar hjir merk ik fierder net folle fan. Dat ik eins nergens lest fan ha, komt ek omt ik op in plak stage rin, wer it personiel net stake kin. De bern wer't ik mei wurkje wenje yn dat tehus, dus at de liedsters stake soene, binne dy bern hielendal allinne. Dat is net fertrout en kin net omt de bern dan net mear ite krije.

It is hjir net fertrout om jouns nei tsienen allinne oer strjitte te gaan, mar dat is yn Fryslan ek al sa dus dat is gjin skokkend neis. At ik jouns om njoggen oere fan myn stage kom gean ik gewoan op'e fyts. Ik fyts gewoan ridlik troch. (inkelt ek wol hiel langsam hjer at ik wurch bie.) Mar at der mannen dingen oan my freegje, negeer ik it gewoan, omt it jouns wol gefaarlik weze kin. Ek fyts ik jouns allinne oer wegen dy't drok ferkear ha. Omt de strjitteferljochting ek net oeral sa optimaal is.

No't ik it dochs oer strjitteferljochting ha, kin ik wol fierder gaan mei de wegen. Se binne oerai eins bar slecht. Der binne in paar wegen dy't asfaltearre binne. Echt de belangrykere wegen, te fergelykjen mei de Eelke Meinertswei yn Westergeast, de Foarwei yn Kollumersweach, de Foarstrjitte yn Kollum. En fierder miskien noch de ferbieningen dertusken. At jim jim ris foarstelle, dat dy wegen allinne ferhurde wiens, en de rest allegaar sanpaden!

Dan noch ris oer de kwaliteit. Eins alle asfaltearre wegen binne foar de halte asfaltearre. Ter ynformaasje; der komt earst in lage grof asfalt, en dernei noch in lage dy't fan fyn asfalt is, wat er fierder allegear noch by komt sjen wit ik ek net. Mar dy twadde lage mei fyn asfalt, untbrekt eins oerai. Dit komt omt der dan net genoch sinten wiens om it of te meitsjen. En omt de boppenste lage fan grof asfalt is, brokkelt de wei sneller of. Dit is dan ek eins oerai it gefal. De auto's, fytsers en oar ferkear giet al slingerjend oer de wei, om alle kuise en gatten mar te untwiken. (k wit dat it foar jim allegaar hiel moeilik te begripen fait, omdatst it eins mei dyn eigen eachen sjen moast!! Der sitte soms gatten fan in omfang fan in meter by meter yn'e wei. Dan hast oan'e kant fan de wei fan dy riool-putsjes, normaal sit der in toaster foar. (deselde putsjes as yn Fryslan, dyselde fan san 30 by 30 cm) De halte fan dy putsjes harre hjir gjin deksel maar. Dus derfoar moast hielgoed ut sjen. Ast der yn rinst kiest dy de fuoten wol brakke, en ast mei de fyts bist en it krakt te let sjochst dan bast fuort in hiel best slach yn't wiel as in lekke ban.

Fierder allegaar sanpaden dus. Dit binne ek gjin flakke wegen. Eltse kaar war dy hevige stoartbuien deroer en al it san sakket war, en der komma grutte koelen yn. Ek oer dizze wegen gietst slingerjend.

It ferkear is mar in gefaarlike saak yn Paramaribo. De auto's skeure omt libben. Officieel meie de auto's 40 km per oere ride yn Paramaribo. Mar at ik ris in auto sa langsam foarby kommen hjer sjoch ik drekt om at it miskien in bekende weze kin, of dat it miskien wer ris in ferfelende jongkeardel is. Mar meastal blykt it in lesauto te wezen, dy't netsjes 40 km per oere rydt. As fytser hast eins gjin rjochten, ik nim meast ungefear 30 - 50 cm op'e wei (echt hiel weinig) en at der in auto oanstowen komt, gjin ik faaks yn 'e berm; of fyts doasttroch in gat. Der binne mar hiel weinig fytspaden.

Ik krei ek faaks fragen oer it iten hjir yn Suriname. At ik alles wol yn'e winkels krije kin, en at it wol wat te iten is. !k sil earlik seze, de earste wike ha'k gewoan Nederlansk iten (rjappels mei griente en in stikje fleis). Mar al gau kaam ik derefter, dat at ik hjir Nederlansk iten bliuwe woe, my dat hannen fol jild kostje soe. (No al hielendal omt de koers hiel bot sakke is omt hjir allegear fekansjegongers komme foar it millenium. Op dizze manear wol de oerheid in protte sinten yn it laadsje krije om dan straks de koers nel 1 januari wer wat te stabilisearjen kinnen.)

Riis kostet hjir bijna neat, dat ite se hjir dan ek eltse dei! Gewoan wite riis, en dan wat griente der by en in stikje pyk meast. De riis moat wat mei de griente en it fleis iten wurde, soms wat sju oer de riis, want oars is it dus gewoan droege riis. Echter hjir wenst wol gau oan, want ik fyn it no hearlik! Meastal iet ik op'e stage waarm, dus dan krij ik echt Surinaamsk iten.

Der binne fansels ek typisk Surinaamske gerjochten en dy binne echt overhearlik! Ik sil in pear opnimme: pom, pastei (fiskgerjocht), saute (soep), pindasoep, moksi alesi. Ik kin der noch wol in pear opnimme, mar jim sille wol net witte wat it allegear ynhald. At jim witte wolle wat dat foar gerjochten binne, soe'k seze kom hjir mar ris del yn Paramaribo en oars komme jim letter mar gewoan ris by my te iten (yn Fryslan) dan lit ik it jim priuwe!

Fruit is hjir net sa hiele djoer, dat komt omt it hjir fansels in protte ferbout wurd. Ek ha de measte minsken op harren eigen hiem wol in pear fruchtbeammen te stean. Der wurd hjir in protte sap dronken, selsmakke zuurzaksap, kersesap, markoesasap ensafierder. Myn gastfrou hat my ek al in pear sappen leren te meitsjen. Yn'e winkels kinst op sich wol in protte krije, mar moast op'e datum lette (soms stiet dy der net iens op), en moast faak hiel bot siikje. lt is faak in rommeltsje yn de winkels. lt is noch slimmer as yn de Aldi, dus dan kinne jim nel gean. (Dit bedoel ik net spottend nel de Aldi hjer, efkes foar de goede orde.) De pro

dukten stearine hiel ticht op elkoar, it rinpaad is fierst te smet, en op'e produkten sit faaks in lading stof. De westerse produkten binne hjir wol djoer, fander ek datst better op syn Surinaams ite kinst hjir. Sa no en dan gean ik nel in winkel dy't wol hiel goed fersoarge is. Dizze winkel likgit wol wat op in lytse Albert Heyn. Hjir binne in hiele protte Nederlanske produkten te krijen, mar jim kinne begripe dat de prils der dan ek wer neffens is.

Oer it waar, dat sille de measte minsken ek wol hiel belangryk fyne tink. lt is hjir eins eltse dei prachtich moai sinneskien waar. Eltse dei skommelt it wat tusken de 28 en 35 graden skat ik ongefear. De iene kear ist hiel waarm, datst echt de hiele dei troch switst en mei in busdoek oer strjitte rinst om sa no en dan mar wer in pear driepen fuort te faagjen kinnen. lt is net sa, dat allinne de bakra's (Nederlanske minsken, dy't hjir op fekansje binne, of foar harren wurk of skoalle binne) lest ha fan'e warmte. Soms seure de Surnaamske minsken noch wol mear.

De grutte reintyd hie hjir eins al in moanne oan'e gong weze moatten, mar in protte rein ha'k noch net lens sjoen. Wol is it sa, dat at it hjir reint it hjir ek echt mei bakken nel beneden komme kin. lt bliuwt dan wal waarm waar, en dan mast ek hiel goed utsjen foar ferbranen.

At it sa hurd reint, dan stearine de wegen echt blank. Oan't ein fan'e Marthastrjitte (de strjitte wer't ik oanwenje) likgit dan krekt in swimbad. Ik bin hjir ien kear troch hinne fytst. Ik wie tot boppe de ankels dweiltrochwiet, en doe wie ik noch net lens ofstapt. Dus de hichte fan'e grun tot de tragers en dan noch ris tot de ankels! Dit fun ik dochs wol in hiele belibbenis! No gean ik in strjitte fierder yn en kin dat krekt wat droeger oerkomme.

Ta beslut is it unwaar hjir folle swidder as wat wy went binne yn Fryslan.

Ik winskje jim allegearre Noflike Krystdagen en in Gelookich Nijjier ta.

Dit wie it earst mar wer, de groetsjes fan: Tetsje-Wijke Wiersma

Marthastraat 43

Omgeving de Uitvlugt Paramaribo

Suriname!

WALDDYK

wa't t de bourren fan Westergeast wei de Weardebuorsterwei del reizget, komt teinlik t op it begjinpunt fan de Wlddyk, de noardlikste wei fan s doarp. De Wlddyk rint yn eastike rjochting troch oer it grngebiet fan AldwId en fan Kollum en fynt syn einpunt by Kollumer Aldsyl. Opfallend is dat it gedielte dat onder Kollum heart, it dwaan moat mei de Hollnsktalige foarm Wouddijk. Op it grngebiet fan Westergeast feit in ftakking nei de brge oer it Dokkumerdjip. Ek dy sydwei draacht de namme WIddyk. Fierders moat noch neamd wurde dat onder Driezum en Wlterswld ek in Wouddijk/Wlddyk leit (yn Dantumadiel binne de strjitnammebuordsjes twatalich). Dy slt lykwols net oan op s WIddyk, want de Beintemawei sit der tusken.

Doe't yn 1954 yn Kollumerln offisjele strjitnammen fststeld waarden, wie de namme Wlddyk al langer yn gebrk. "Als naam handhaven", sa wie it advys fan de kommisje oangeande de strjitnammen. Dochs liket de namme net echt hiel ld te wzen. Op 'e kaart fan Kollumerln ut 1847 fine wy inkeld de oantsjutting 'de oude Zeedijk'. lt ldste my bekende fynplak fan de namme Wlddyk is yn de beskriuwing fan Westergeast troch skoalmaster Harmen van Teijens ut 1858. Dryn is nammentlik sprake fan 'den zoogenaamden Wouddijk'.

De Wlddyk lelt nuvergench net yn'e Wlden, mar op 'e klaai. Wrom wordt er dan sa neamd? De ferklearring sil wze dat de Wlddyk eartiids de dyk wie dy't de Wlden beskermje moast tsjin it seewetter. Wy kiene dus beslist net sizze dat de namme nsinnich is.

Ut it foargeande is al ddlik worden dat de Wlddyk eartiids seedyk west hat. Dat wie yn 'e tiid doet it Dokkumerdjip noch foar eb en floed lei en Dokkum noch in seestd wie. Yn dy tiid leieen der yn'e Wlddyk inkelde silen oftewol sluzen, dr't it wetten ut 'e sdlike kontreien wei troch tstreame koe yn it Djip. Dat wienen de Kollumersyl, de AldwIdmersyl en de Driezumersyl. Sa't wy sjogge, moast Westergeast it dwaan snder syl.

De Wlddyk wie in saneamde skoardyk, dat wol sizze in dyk snder foarln. Sa komt it dat de dyksfekken dr't de Wlddyk eartiids yn ferdield wie, de namme 'skoar' droegen. Fan it westen nei it easten komma wy tsjin: it Beintemahsterskoar, it Weardebuorsterskoar, it AldwIdmer Grutskoar en it Aldwldmer Lytsskoar. Neffens de deskundigen is de Wlddyk al hief ld want hy soe al tusken 900 en 1000 oanlein wze. Mei oare worden: as dat kloppet, dan is de Wlddyk al sa'n tzen jier ld

Mear as ienkear is de Wlddyk by stoarmfloeden trochbrutsen. Yn 1651, by de Sint Pitersfloed, is de hiele Aldwldmersyl fuortslein. Doe is de wiel ntstien dy't der no noch leit; it Sint Pitersgat (ek wol neamd: Mlegraafsmar). Net sa fier fan Beintemahs leit de Beintemawiel, dy't foar it earst neamd wurdt yn 1665. Beide wielen lizze net op it grngebiet fan Westergeast, mar op dat fan Aldwld respektivelik Driezum.

De lste kear dat de Wlddyk trochbrutsen is, wie by de Krystfloed fan 1717. By de Kollumer- en de Driezumersyl sloegen grutte gatten. In grut part fan Kollumerln stropte onder wetter en der ferspten tusken de 40 en 50 minsken. Tolve jier letter waard it Dokkumerdjip fsletten by Dokkumer Nijesilen. De Wlddyk waard no seedyk f en alle trije de silen ferlearen har funksje. Fan dy tiid f lei Westergeast dus ek net maar oan see.

By de Wlddyk leieen, yn dit gefal wl op it grngebiet fan Westergeast, twa grutte terpen: Westerbuorren en Weardebuorren. Beide binne fgroeven, mar de trije pleatsen fan Westerbuorren en de iene fan Weardebuorren steane noch op restanten fan de eardere terpen. De Weardebuorsterterp is it earst fgroeven mar wannear krekt, is nbekend. De terp fan Westerbuorren, ek wol neamd Helders terp, is yn 1920 sneuvele.

Op beide terpen (en ek by Driezumersyl) ha eartiids leden fan in famylje Idema wenne. Dat wie in ryk en foaroansteand boeregeslacht, dat foar it earst neamd wurdt yn 1467 en oan omtrint 1690 ta oan'e Wlddyk wenne hat. Fan Harmen Arents Idema, boer op Weardebuorren (hy ferstoar yn 1646), is sels in portret bewarre bleaun. Dat lei yn !t magasyn fan it Frysk Museum, mar nei't ik dr ris in stikje oer skreaun hie yn 'e Kollumer Krante (dat wie op 15 maaie 1974), is it yn brklien jn oan de gemeente Kollumerln. lt hinget no al war krapoan fiifentwintich jier yn it gemeentehs fan Kollum.

De Wlddyksters wienen eartiids op Westergeast orintearre. Se gienen yn Westergeast nei tsjerke en de bern nei skoalle. Stadichoan begnen se har lykwols mear en mear op le te rjochtsjen. Dat waard foaral mooglik makke trochdat der yn 1928 by Stienfek in brge oer it Dokkumerdjip lein waard. Foar dy tiid hie dr al in oerset west, mar troch dy brge waard de kommunikaasje mei le fansels wol hiel ienfldich.

De Wlddyk sels wie oars ek net altiten like maklik berydber en begeanber. Pas yn 1913 foel it beslt fan de gemeenteried om de 'hege dyk', sa't er ek wol neamd waard, (mei in totale lingte fan 5620 m) te ferhurdzjen. lt wurk waard oannaam troch Joh. Pynacker fan Kolium en Jan van der Molen fan Btenpost. Yn de Kollumer Krante fan 8 desimber 1980 fertelt Wytske de Boer-Wiersma hoe't it om en ta gie by it 'opriden' fan it ferhurdingsmateriaal. lt wurk naam mar leafst twa jier yn beslach. Doe lei der noch net in knappe wei, mar in grintwei (ek wol neamd makadewei), dy't faak striemin wie. lt duorre noch oan 1949 ta foar't de wei goed oanpakt waard. Yn 'e Kollumer krante fan 23 augustus fan dat jier stiet te lzen: "De voor de weggebruikers zo beruchte macadamweg is vanaf Koll. Oudzijl tot Westerburen o.d. Westergeest geasphalteerd".

De Wlddyk is lnskiplik besjoen ien fan de moaiste ferbiningen yn s gemeente. Ek as Westergeastmers kinne wy wiis wze mei dizze karakteristike kronkeldyk yn in prachtich lnskip. Mar ek de namme Wlddyk mei der wze.

Oebele Vries


T S FERLINE

It wetterskip 'De Anjen' hie yn har jiergearkoms fan 1936 rekkenskip f te lizzen fan it boek-jier 1935-1936. De ynkomsten f 3096,45 1/2 en de tgaven f 2897,92 1/2. Fansels kaam it wetterskip ek mei in begrutting oer it boek-jier 1936-1937. Foar de begrutte ynkomsten stie f 3565,73 beskreaun wylst de tgaven op f 3527,50 begrutte wiene. Onder it foarsitters-eag fan M. W. Sikkema binne doe P. Douma, J. Draisma en D. Kootstra beneamd as leden fan de Financiele Kommisje.
(De namme 'De Anjen' is al ld yn 1488 wurdt de namore `de Aenijen' al neamd)

Healwei augustus 1939 waard de wettermoune yn it wetterskip 'Weerdeburen' fbrutsen,

Ferkeap troch notaris Marinus Lodewijk Wassenbergh, Kollum.
Yn 1949 ferkocht notaris Wassenbergh it hs mei tn fan A. Hartman en K. Zijlstra yn Westergeast. lt bod wie f 3800,00. Mar nei 119 kear bieden kaam it hs (mei) troch Dirk Zijlstra op f 5150,00.
Op 11 maaie 1949 ferkocht notaris Wassenbergh foar A. T. Stellingwerf (frou fan S. H. Beintema) 3 stikken Ion yn ien ka vel yn de Kleine Beintemapolder. Hierder Klaas de Wilde kocht it foar f 8077,00.
Op 11 july 1956 waard, yn De Roskam yn Kollum, de buor kerij mei ln oan'e WIddyk (by Beintemahs) troch notaris Wassenbergh ferkocht. Eigner S. H. Beintema wenne yn Zeist en hierder E. van der Beek buorke op'e de pleats. Kea pers wiene J, van der Schaaf (Triemen) en D. van der i Schaaf (de Sweag) foarfl 42.040,00. i No wie dizze J. van der Schaaf leau'k wol meer op hazen jacht yn Westergeast west; nderhns kocht er yn it Tere begjin fan de Twadde Wrldkriich de boerenwenning fan R. Merkas. r 1919

Yn maaie 1919 binne de ynwenners fan Westergeast tige te sprekken oer it beslt fan de gemeenterie om in fjildwachter yn s doarp te pleatsen.

Mar yn desimber fan dat jier skriuwt de krante dat fjildwachter Hiemstra fuort giet ut Westergeast. Sadwaande hat it doarp yn it jier drop nochal lst fan jongens: net alle gls bliuwt hiel yn it kezyn...

En yn jannewaris 1920 rint it de spuigatten ut. De Kollumer krante fan 17 jannewaris 1920 skriuwt:

" Te Westergeest heeft men bij D. Annema de vorige week twee vette konijnen uit de bijschuur ontvreemd en tevens een paar nieuwe moffen uit een jas, die daar hing, medegenomen. De jas zelve liet men hangen, misschien wel uit vrees, dat dit kleedingstuk later den dief eens zou kunnen verraden. Bij D. Feenstra, eveneens aldaar, stal men in den nacht van Maandag op Dinsdag een toom pieken, die de eigenaar verleden herfst had gekocht voor f 4,- per stuk en die nu aan den leg toe waren. Vroeger geschiedde dat rooven van pluimvee hier steeds in den nacht juist vr de Leeuwarder weekmarkt, teneinde het gestolene daar dadelijk aan den man te brengen, maar dat schuijnt niet meer noodig te zijn. 't Is te hopen, dat de leegstaande veldwachterswoning spoedig door een nieuwen titularis zal worden betrokken".

By Keaninklik Beslt krige Alzerda yn 1929 oant 1 jannewaris 1933 permisje foar it trajekt Westergeast - Ljouwert.

Juli 1989 - Jan Jente Koster waard de bste fierljepper fan Kollumerln. lt hie der in protte fan dat d'r doe gjin fierljepperij op it i iennershiem kom me soe. De akkomodaasje foldie net mear oan de easken fan de fryske Ljeppersboun. Mar meielkoar wie men drok dwaande west om it Ljeppershiem ut te djipjen. Der waard sets in rommeltsjemarkt foar hlden
lt like der earst ek noch op dat Jan Jente net springe koe fanwege in blessure, mar hy sprong dochs en mei 14.22 waard hy Kampioen fan Kollumerln en krige er de wikselbeker ut hannen fan Gooi Steenstra. Gooi koe net meidwaan omdat er mei syn eagen siet. Ybele Hietkamp ek al ris kampioen fan Kollumerln west, koe it dit jier net droech hlde!

Al yn 1969 kaam de earste fierljepwedstriid yn Westergeast. Doedestiids noch oer de Alde Swemmer, by it gemaaltsje. De organisaasje wie yn hannen fan it Algemien Belang Westergeast.

Sa roun 1971 hinne koe de ljepperij nei it nije Ljeppershiem, yn it earstoan mei 2 sknsen en nei 1981 mei 3 sknsen De bekinde

Gerard Vlieger sprong fuort drnei in nij Frysk record!

Yn 1983 kaam de organisaasje mei yn hannen fan de Fierljep Vereniging Westergeest.

Ybele Steenstra


OFSKIE EN NOCH WAT

Tiisdeitemoarn Onder de moamsbrogge sei Geale: "Juster ha wy it der oer han om fskie te nimmen fan de arke, mar it is wol koartdei, heite". Dyn plan is om hjir tongersdeinacht noch troch te bringen en dan de oare deis nei de "boarch en dan fuort.
Mar dan is der gjin tiid mear om him op te barren, alles moat in dei earder. Wybren klaude him ris op 'e holle en sei: "Doe hast gelyk, wy moatte dy grap tiisdeimiddei ha, mar uh, hoe moat it mei dyn hsree?". "!k freegje Beintema om hynder en wein, sei Geale, dat seit hy fst ta".
Op 'e pieats oankommend, gie Geale earst nei foarren en frege hy de boer as er it ark dy middei wol brke mocht. Dy woe witte, wat der oan 'e hn wie. En doe't Geale tekst en tlis die, wat hja beide fan plan wiene skeat in glimke om syn mle en sei ta. Tsjin tolven krige Wybren syn lste lean fan Beintema en hy joech him de hn mei de goede winsken en sei der oer hinne: "No oant straks".
Wat wie dat no, gie troch Wybren hinne, mar hy liet it der fierder ek mar by. De boer holp harren by it ynspannen fan hynder en wein en sei-, "Op it bist passe haar, as it stil stiet in takken oer it skoft smite en yn `e smoute fstsette. Hja setten f Geale en Wybren op it foarkret sittend de dyk del dinderjend nei de arke ta.
Oan `e westkant fan de arke waard it hynder oan in wylgebeam fstboun, mei it tekkentsje oer de rch, yn de reitswl. Hja makken in protsje waarm iten klaar, beantsjes mei spekfat, de gatten der tusken yn tichtmakke mei supenbrij. "No moat it mar heve Geale, sei syn maat".
Geale, bieau noch efkes sitten mei syn tinken wat as hja hjir allegearre meimokka ha. Hjir hot syn famke him foor it earst oankrpt en no sa. Wat deule, hy springt oerein, pakt in stoel en smyt dat sitplak lang ut tsjin it diepplak oan, yn stikken fait it op 'e groun. As Wybren mei triljende skonken en eagen as pantsjes him oansjocht seit Geale: "Word mar net kjel, ik slet te tinken oan wat wy hjir en yn `e omkriten belibbe ha. Froulju, feest, plysje, stropa en spe en dat is no foor altyd dien en komt nea war".
"No de boel opromje, Wybren, dy stoel ken mooi mei opbaarne". Wylst hja nei buten stoppa mei yn eltse hn wat hsree, sjogge hja op `e dyk in kliber minsken staan drok yn petear. `t Moat as in rinnend fjoerke oer de Wlddyk gien wze wat der barre soe mei de arke fan de bysfeinten. Folk fan de Beintemapleats, de Reitsma's en ek Pieter Sdema's folk, mar net ien frommes.

Manmachtich komma hja by de dyk del en rappe: "Eefkes mei heipa mannen". Sa barde it dat it boufallige hsree yn in amerij op de wein laden wie. Wybren soarge dat de oerbleaune peteroalje t lompe en stellen oeral op de flier te lne komt.
Buten sjogge de beide mannen inoar oan, wa lil de brut yn 'e brn stekke? Geale skodhollet en seit: "Ik net, Wybren doe hast sein opbarne". Wybren betocht him net langer, stekt in hiel doaske lusifersprikken oan en mikt dat yn `e arke.

Nei in paar tellen fljocht de reek ut it doarke en it fjoer rint yn in omsjoch troch it nderkommen. De hiele kliber manlju klappa yn 'e hannen. Elk skrille wat tabak doet it rtsje tinoar barste en it hynder dat foar de wein spant wie, wrinske. Nei in kertierke wie der fan de arke net folle maar oer, heecht in kroade fol sink fan it platte dakje. Doet de wein mei it hsree by de dyk opriden wie naam elk fskie fan de mannen, Wybren krige fan elk in hn en winsken him in goede reis.

"Ik gaan mar nei de boarch", sei Wybren, doe kinst dy no wol rde, komst moarntejoun noch even del?". Geale sei dit ta en gie mei it spul nei de Gerkusbrge.

Oare kear. "In bruiloft, mar wol hiel lyts".

IN DE SCHIJNWERPERS

Deze keer laten we jullie kennismaken met de nieuwe bewoners van de Woarven 27

(het voormalig huis van Douwe en Aafke van Assen) en dat zijn Ebele Schoorstra en Jannie Reitsma.

Ebele, geboren op 17 mei 1959 in Dokkom heeft zijn jeugd doorgebracht in Ternaard, waarna hij naar Wouterswoude is verhuisd, waar hij vorig jaar Jannie heeft leren kennen, welke met haar drie kinderen Harrie, Gerda en Marye ook in Wouterswoude woonde.

Jannie is op 5 april 1967 in Stiens geboren, en op haar 8 sta jaar verhuisd naar Wouterswoude. Haar beroep is ziekenverzorgster via een uitzendbureau, zodat ze geen vaste werkplek heeft, wat zo zijn voor- en nadelen heeft. Je bent nooit ergens lang, maar je ziet wel veel meer.

Ebele, welke op dit moment is afgekeurd, had voorheen diverse banen zoals heftruckchauffeur, bouwvakker ara taxichauffeur. Maar nu is hij huilman en vangt de kinderen op wanneer Jannie aan het werk is. Zo zijn de taken mooi verdeeld.

Zoals al eerder verteld, hebben ze elkaar vorig jaar leren kennen en zouden graag samen willen wonen in een andere plaats dan Wouterswoude. Daar Jannie Westergeest nog van haar jeugd

kende, ze had toen we! contact met Boukje Schotanus en Akkie Koster werd er eens in Westergeest gekeken of hier iets was wat hun geschikt toe leek waar ze samen met de kinderen een frisse start konden maken en dat lukte en zo konden zij vanaf 1 oktober hier in Westergeest beginnen aan een nieuwe fase van hun leven.

Wij als redactie, hopen dat ze met de kinderen zich spoedig thuis zullen voelen hier in Westergeest.

WESTERGEEST-POLEN

Van 3 tot 10 juli waren hier in de wijde omgeving een bus Poolse vrienden met vakantie. Allen zijn in gastgezinnen ondergebracht, misschien heeft u het wel gemerkt !n Foestrum waren er 4 en in twee gezinnen. We hadden prachtig weer, dus er moest iets gebeuren. Spelletjes, Polen tegen Holland. Natuurlijk hebben we dik verloren. Ook hebben we de fietstocht gefietst, die velen van ons nog lang heugen. Maar we willen de Feestcommissie van Foestrum nog bedanken voor het schenken van het vaantje "ais aandenken". Ook willen we Sierd Boersma bedanken voor 2 keer frisdrank en de pepermunt. Natuurlijk hadden we ook een tuinfeest bij de familie Kooistra in Kollumerzwaag. Onze plaatselijke zanger, Marten Bijlsma, gaf een live-optreden. Natuurlijk is hij door vete Polen uitgenodigd, om zijn zangtalent daar ten gehore te brengen. Gaat Marten en zijn verloofde de stap wagen? Maar de boottocht was ook prachtig. Zo zie je maar weer, dat je door kleine dingen vele mensen blij kunt maken. Deze week is omgevlogen. Toen we 10 juli afscheid namen, sloeg bij ons na tuurlijk de vermoeidheid even toe. Maar we maken ons nu weer klaar, om met Bouwvakvakantie, via Polen naar Roemeni te gaan. Maar daar horen jullie later nog van. Foestrumers, namens alle Polen heel hartelijk bedankt!

Geert en Griet

DE SMID VAN DEZE TIJD

Ook deze keer kunnen we u weer kennis laten maken met een nieuw bedrijf hier in Westergeest en wel Metaalbewerking van der Weg aan de Simmerwei 1. Metaalbewerking is eigenlijk niet het goede woord voor de aktiviteiten, welke vader en zoon van der Weg doen. Men kan beter spaeken over siersmeedkunst, want dat is wat er aan de Simmerwei wordt geproduceerd. Het is niet het ruwe ijzer bewerken maar sierhekken, schoorsteenkappen,bijzettafeltjes, eethoektafels, salontafels e.d. is wat hier gemaakt wordt voor zowel grote opdrachtgevers als voor particulieren. Samen met de klant, die een bepaald iets voor ogen heeft, denken we deze doelstelling uit, aldus Menno van der Weg en dat spreekt velen aan, want wij zijn een jong bedrijf, dat zich volle dig inzet om tot een resultaat te komen, waar iedereen tevreden mee is. Zij zijn begonnen in april 1999 hier in Westergeest, want de schuur in Twijzelerheide waar ze eerst zaten was te klein en te gehorig, want ook moet er geregeld 's avonds worden overgewerkt om het spul op tijd klaar te krijgen. En toen de mogelijkheid bestond om deze loods te huren was de keuze snel gemaakt, ook omdat Menno, welke getrouwd is met een dochter van Popke Hoekstra in n van de woningen is komen wonen aan de Simmerwei, zodat hij nu op steenworp afstand van het bedrijf zit.
Dus wanneer u iets van sierlijk staal wilt hebben, dan hoeft u er niet meer voor te reizen, want ook dit kan in eigen dorp worden verkregen.
Wij als redactie wensen ook vader en zoon van der Weg veel succes toe met dit voor Westergeest bijzonder bedrijf.