Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

DECEMBER 1997

REDAKTIELEDEN

C. Loonstra O. Bijlstra

J. Wiersma J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)

Ronnie van Assen (vormgeving)

Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER inleveren vr

1 maart 1998

De volgende inleverdata zijn:

1 juni

10 september

28 november

Jaargang: 8 Nummer: 4

Beste Dorpsgenoten,

Wanneer u deze uitgave van de ‘Foestrumer onder ogen krijgt is 1997 al haast weer op het einde. De kerstdagen naderen met rasse schreden, een tijd die door ieder weer anders beleefd zal worden, maar ook de jaarwisseling is een periode waarbij we terug zullen denken aan het afgelopen jaar met al zijn dingen in voor en tegenspoed en wat ons het nieuwe jaar zal staan te wachten. Gelukkig weten we alles niet van te voren, maar we gaan gewoon met frisse moed er tegenaan om ook van 1998 iets te maken. Zo ook wij als redaktie van uw eigen dorpskrant, we hopen dat er ook het komende jaar weer veel informatie van alle clubs en verenigingen zal komen om u overal van op de hoogte te stellen, want de ‘Foestrumer’ is en blijft een medium, welke door u zelf ingevuld kan worden, waarbij nogmaals opgemerkt mag worden dat wanneer wij geen kopij ontvangen, wij ook niks kunnen maken, maar ook voor wat dit betreft zien we het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet.

Veel nieuws is er van redaktie zijde op dit moment niet te vertellen, financieel staan we er zodusdanig voor dat we het komende jaar geen beroep hoeven te doen op onze sponsors, wat wij als zeer positief ervaren.

Rest ons nog om u en de uwen prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen met deze uitgave van de ‘Foestrumer’.

De Redaktie.

VOOR OP UW PRIKBORD!!!

AGENDA

December:

 • 12 Sleeping-party voor de jeugd

  21 Kerstconcert in de Ned. Herv. Kerk

  26 Dansen in de Fokkema’s Pleats, muziek Duo Woudstra, aanvang 20.00 uur

 • Januari:

 • 20 Start bloemschikcursus

  26 Start Cursus Snoeien en tuinonderhoud

 • Februari:

 • 13 Pieter Wilkens in de Fokkema’s Pleats

 • Maart:

 • 20 Playbackavond in de Fokkema’s Pleats

 • PLAATSELIJK BELANG WESTERGEEST

  Op 23 oktober werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst had beter gekund. Desondanks werd het een levendige vergadering. De kascommissie vond alle bescheiden in goede orde. Als nieuw lid van de kascommissie werd benoemd mevrouw B. Visser. Verder werden knelpunten in het dorp benoemd, o.a. verlichting, fietspad naar de "Bnte Houn". Ook werd nog de situatie rond de Trekweg besproken. De besturen van Plaatselijk Belang Oudwoude, Driesum-Wouterswoude, Triemen, Kollum en Westergeest zullen gezamenlijk naar buiten treden, om zoveel mogelijk inspraak te kunnen krijgen in de uit te voeren plannen.

  Bij het punt bestuursverkiezing had de heer P. Tjalsma te kennen gegeven, dat hij als bestuurslid wilde stoppen. Tevens moesten wij afscheid nemen van de heer D. Adema. Wegens ziekte kan hij zijn funktie als bestuurslid niet langer uitoefenen. Jarenlang was hij de drijvende kracht van Plaatselijk Belang. Diverse bestuursfunkties werden bekleed. Altijd in de weer voor zijn dorp. Als bestuur zullen wij hem dan ook erg missen. Vanaf deze plaats willen wij hem bedanken voor zijn vele werk, gedaan voor Plaatselijk Belang en wensen hem veel sterkte toe.

  In de vacatures werden benoemd mevrouw A. Bergsma en mevrouw W. Turkstra.

  Op zaterdag 22 november was het dan eindelijk zover. 9 Bomen konden geplant worden in het geboortebos. Er staat nu een bankje en een vitrinekast, waarin de namen en geboortedata van de kinderen staan vermeld.

  Voor de speeltuin zijn nieuwe toestellen besteld, die aan de veiligheidsnormen voldoen.

  Van de gemeente is weer de toezegging gedaan om geld beschikbaar te stellen voor de nieuwjaarsnacht in de "Fokkema’s Pleats".

  Op 22 januari 1998 zal het reguliere overleg met de gemeente plaats vinden.

  Wij wensen u en de uwen Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1998.

  Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

 • dhr. W. Kooistra (voorzitter)

  dhr. U. De Jong (penningmeester)

  dhr. Tj. Uuldriks (secretaris)

  mevr. A. Kerlien (lid)

  dhr. J. Bijlstra (lid)

  mevr. W. Turkstra (lid)

  mevr. A. Bergsma (lid)

 • CULTURELE COMMISSIE

  Een cursus Bloemschikken start op dinsdag 20 januari in de Fokkema’s Pleats. De cursus wordt 1 x in de 2 weken gegeven en duurt 5 lesavonden, vanaf 19.30 uur. De kosten bedragen

  ƒ 30,00, exclusief materiaal. De cursusleider is D. Merkus van Kollumerzwaag. De deelnemers wordt verzocht de eerste avond een vaas van 20 cm hoog met een doorsnede van 15 cm, een mesje en eventueel een snoeischaartje mee te brengen. Ook is er nog de mogelijkheid voor enkele liefhebbers om nog mee te doen, dan wel graag opgave voor 5 januari bij Minke Adema.

  Cursus snoeien en tuinonderhoud.

  Deze wordt gehouden op de maandagavond. De eerste avond is vastgesteld op 26 januari, half acht tot tien uur. Aantal lessen is 6. De kosten zijn ƒ 60,00, inclusief stencils e.d. De cursusleider is K. Alkema van Buitenpost. Ook hier zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgave voor 5 januari bij Iet Koster.

  Ook zijn er enkele aanvragen voor een cursus country dansen. Als er voldoende belangstelling is, zal er geprobeerd worden om zo spoedig mogelijk hiermee te starten. Bij voldoende deelname zijn de kosten ƒ 7,50 per persoon. Opgave hiervoor ook voor 5 januari bij Iet Koster.

  Op vrijdag 13 februari zal de bekende friese liedjeszanger Pieter Wilkens een avond voor ons verzorgen in de Fokkema’s Pleats te Westergeest. Aanvang 20.00 uur. Kosten: kinderen t/m de basisschool ƒ 5.00 en ouderen ƒ 7,50

  De jaarlijkse playbackavond is op 20 maart. Opgave hiervoor tot 28 februari bij Minke Adema. Wij rekenen weer op veel deelname.

  De Culturele Commissie

  Jeugd-Aerobics

  Hallo meiden van Westergeest en omgeving.

  Een tijdje geleden is Sjoukje Adema met de jeugd-aerobics gestopt.

  Maar we willen weer opnieuw beginnen, ditmaal met een andere leidster. Het is dezelfde leidster die momenteel ook de aerobics geeft voor de ouderen, ook in de Fokkema’s Pleats. De lessen zullen op de woensdag avonden worden gegeven van 19.30 uur tot 20.30 uur.

  Voor de maand december geldt de contributie ƒ 2,50 per keer, dit om uit te proberen of je het wel leuk vindt.

  Voor de volgende maanden geldt de contributie ƒ 10,00 per maand.

  We beginnen op woensdag 3 december voor het eerst.

  Uitgezonderd de schoolvakanties wordt er elke woensdag les gegeven

  Heb jij ook zin om mee te doen kom dan op woensdag 3 december langs en doe mee of geef je op bij leidster G. Praamstra, tel. 0511-444075.

  P.S. de bestaande ouderengroep aerobic wordt nu verplaatst naar het volgende tijdstip: 20.30 tot 21.30 uur.

  Bazuinklanken

  Na een goede generale, de try-out in de Gereformeerde Kerk te Wouterswoude, gingen we vol verwachting naar het Bondsconcours te Drachten. We kwamen dit keer weer uit in de 1e afdeling. Er was steeds ontspannen geoefend en we wisten dat een goede prestatie tot de mogelijkheden behoorde, maar het moet altijd maar even weer gebeuren. En.... het lukte!!!

  Het koraal "Blaenwern" kwam goed uit de verf. Achteraf bleken we hiermee 131 punten behaald te hebben. Het hoogste aantal van alle deelnemers.

  Een tinnen euphorium op staander van het "Friesch Dagblad" en een tegoed bon van ƒ 250,00 van de firma Vander Glas B.V. waren een extra beloning. Voor de concertwerken: Music for Greenwich-Edward Greyson en Diogenes van Jacob de Haan behaalden we 157 en 158 punten.

  Een hele dikke eerste prijs en na brassband "De Waldsang" een uitstekende 2e plaats van het gehele concours. Dit is een geweldige stimulans voor dirigent Gerton Rauw en de leden van De Bazuin om door te gaan.

  Naar wij hopen komt er weer veel publiek naar ons Kerstconcert op zondag 21 december om 19.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Westergeest. Daar wordt nu serieus voor geoefend. We zijn bezig met een goed in het gehoor liggend programma.

  Dit keer wordt medewerking verleend door de zang/speelgroep "Trinity". Al met al wordt het een sfeervol concert. De toegang is gratis, maar er wordt een kollekte gehouden om de onkosten te dekken en als er wat overblijft is onze penningmeester blij.

  Nog steeds wachten we op nieuwe leden. Ook het drumstel wordt niet gebruikt. Wie durft??

  Tot wederhoren

  Nieuw Nieuw Nieuw !!!

  Voor 12 -16 jarige sporters

  De gymvereniging S.V.S. van Oudwoude, Triemen en Westergeest heeft een nieuwe groep.

  De groep is bestemd voor jongens en meisjes van 12 - 16 jaar, die graag willen sporten. We zijn na de herfstvakantie begonnen. In het eerste gedeelte van de les doen we iets aan de conditie en in het tweede gedeelte doen we een spel. We hebben al gevolleybald en nu zijn we aan het badmintonspelen.

  Je kunt ons elke donderdag van 19.00 tot 20.00 uur vinden in de gymnastiekzaal in Oudwoude.

  De eerste twee lessen mag je zo meedoen. Kom gerust kijken en sport eens met ons mee!!

  Overige gymtijden:

 • Maandag 15.30 - 16.30 uur alle jongens!!

 • Woensdag 13.45 - 14.30 uur alle kleuters

  14.30 - 15.30 uur groep 3 + 4

  15.30 - 16.30 uur groep 5 + 6

  16.30 - 17.30 uur groep 7 + 8

  Donderdag 19.00 - 20.00 uur Sporten voor 12-16-jarigen

  20.00 - 21.00 uur Keep-fit

 • n woord geweldig. En Piet Reitsma ook jij bedankt voor je hulp en het sponsoren.

  We hopen, "Foestrum", in mei volgend jaar weer naar Polen te gaan met hulpgoederen.

  Je hoort hier nog van: Foestrum bedankt!

  Geert en Griet Postma

  Piet Reitsma

  Leo en Jenny en Bert

  Thuisfront: Tjeerd Janny en Mark

  Marten en Anja

  Activiteiten van de Feestcommissie

  De dropping voor de kinderen werd georganiseerd op vrijdag 17 oktober 1997. Drie geblindeerde busjes stonden klaar bij de Fokkema's Pleats. Om 19.00 uur was het al donker, dus hadden sommige kinderen een zaklantaarn meegenomen. Nadat er 6 groepjes van 3,4 of 5 kinderen waren gevormd, gingen de kinderen met hun begeleiders in de busjes zitten. Het begon al een beetje spannend te worden,want waar zouden ze worden uitgezet. Midden in een donker landschap met alleen de maan als schemerlamp, werd de eerste groep gedropt. Voor de veiligheid kreeg de leiding een oranje lichtgevend vest aan. Men kon kiezen uit twee route's, links of rechts. Maar wat zou nu de juiste route zijn? Na verloop van tijd waren alle groepen op pad. Ze hadden allen een briefje meegekregen waarop stond vermeld waar ze werden verwacht. Dit keer was dat caf "de Utdaging" in Driesum.

  De kinderen werden opgewacht door Oebele en Ykje van de feestcie. De eerste groep, die al na ongeveer 3 kwartier binnen kwam, waren kinderen uit groep 8.

  Maar langzamerhand kwamen ook de andere groepen binnen.

  Voor de allerkleinsten was de afstand lang genoeg, voor de oudere kinderen eigenlijk iets te kort.

  Nog even over de belevenissen napraten onder het genot van een patatje en een flesje drinken, daarna weer in de busjes op weg naar Westergeest. 't Was weer gezellig en geslaagd.

  Voor de oudere kinderen en volwassenen stond er een dropping /spooktocht op het programma.

  Op vrijdagavond 24 oktober om 21.00 uur stond er een grote vrachtwagen geparkeerd voor de Fokkema's Pleats.

  De opkomst van ruim 40 personen was prima. Er werd een trapje geplaatst en de aanwezigen klommen allen in de vrachtwagen.Vanwege het regenachtige weer waren de meesten voorzien van regenkleding of een paraplu.Op de plaats van bestemming aangekomen, werden de 6 gevormde groepen om de 5 min. gedropt met een routebeschrijving.

  Onderweg kwamen ze in het pikkedonker spookachtige, enge figuren tegen, die hen de stuipen op het lijf jaagden.

  Na afloop van de tocht werd men verwacht in de Fokkema's Pleats, waar snert zou worden geserveerd.

  Na elf uur kwamen de eerste jongelui aan, vervolgens druppelden de anderen ook binnen.

  Gezellig met z'n allen napratend in "It Lytshus", werd deze vrijdag besloten en de feestcie kon tevreden gaan slapen.

  11 november was de dag,

  dat je mee kon lopen in de Sint Maarten Lampionoptocht.

  Om 18.00 uur vertrok de optocht bij de Fokkema's Pleats.

  Een grote optocht met gezellige lichtjes van de prachtige zelfgemaakte lampionnen.

  De auto met muziek voorop en de kinderen al zingend er achter aan door het dorp om de mensen ook in de Sint Maarten stemming te brengen. Want hierna konden de mensen hen langs de deuren verwachtten. Er zijn vast weer vele zakken vol snoep opgehaald.

  Maar kinderen van Westergeest, snoep verstandig, eet ook een appel op zijn tijd en poets regelmatig je tanden.

  De Feestcommissie van Westergeest:

  Voorzitter Ulbe de Jong

  Penningmeester Oebele Bijlstra

  Secr. Ykje Bijker

  Tsjikke Dijkstra

  Durk Rekker

  Annie Brouwer

  Piet Bruinsma

  familieberichten

  Geboren:

  28 oktober, Anne Mient, zoon van Jan en Annie de Haan,

  Flaaksikker.

  31 oktober, Lieset, dochter van Aldert en Nynke de Vries, Bumawei

  Overleden:

  15 oktober, Anne Huisman, 93 jaar

  18 oktober, Louis Boddeke, 73 jaar

  Kalkhswei

  Oant no ta binne yn dizze rubryk fjouwer strjitnammen besprutsen. Alle fjouwer wienen yn 1954 'optocht'. Dizze kear giet it oer in namme dy't ek al foar 1954 bestie: de Kalkhswei. Yn it predvys fan de strjitnammekommisje t dat jier stiet dan ek: "Kalkhswei vanaf de brug tot lokaal Ned. Herv. Kerk handhaven".

  Ut likernch 1880 is de 'legger', dat is de list, fan de doe besteande iepenbiere wegen en paden yn de gemeente Kollumerln bewarre bleaun. Dryn fine wy de namme opjn as 'Kalkhuisterweg'. Dat is fansels Hollnsk, mar it tuskenfoegjen fan -ter- yn de namme is typysk Frysk. Foar noch in moai foarbyld fan dat Fryske taalferskynsel moatte wy wze yn Surhsterfean, want dr ha se in Blauwhuisterweg yn pleats fan Blauwhuisweg. By s yn Westergeast is dat -ter- der dus trekke, want oars hie de Kalkhswei no de Kalkhsterwei hiten.

  In oare fraach is fansels, wr't dy namme Kalkhswei no krekt op slacht. As wy op 'e ldste kadasterkaart fan Kollumerln sjogge fan om 1820 hinne, dan falt s op dat yn 'e hoeke tusken de Trekfeart en de wei, deun njonken de brge, in langwerpich hs yntekene stiet mei drby de oantsjutting 'Het Kalkhuis'. Dat is krekt sawat op it plak dr't letter de garaazje fan Tsjibbe Kuipers kaam is. Wannear't dat 'kalkhs' dr boud is, is nbekend. De earste kear dat ik de namme yn lde stikken tsjinkaam bin, is yn 1758. Der waard doe in keamer (dat is in ienkeamerswent) mei achterhs ferkocht by Hamstille nder Westergeast. De keaper wie ferplichte om it lde sket tusken it achterhs en 'het kalkhuis' f te brekken en in nije stiennen muorre te meitsjen, sa stiet yn de akte. De Hamstille, ek wol Hamstertille neamd (dr ha wy dat -ter- wer!), is de lde namme fan de Kalkhsbrge. Dy namme is goed te ferklearjen, want it wie de brge dy't tagong joech ta de Hammen, dat binne de lannen oan de Westergeastmer kant fan de Sweagerfeart.

  De twadde kear dat it kalkhs neamd wurdt, is yn ferbn mei it Kollumer Oproer fan 1797. De bekendste foaroanmannen fan dat oproer binne Jan Binnes fan Aldwld en Salomon Levy fan de Westerein, dy't beide de deastraf krige ha. In oare oppeteur fan it oproer wenne yn Westergeast. Syn namme wie Lourens Johannes. Hy is ek oppakt en ta fiif jier feroardiele. Foar't er syn straf tsitten hie, is er yn it Ljouwerter tichths ferstoarn. Yn de stikken fan it proses tsjin him lze wy dat de oproermakkers t Westergeast op 4 febrewaris 1797 gearkamen by Lourens Johannes oan hs. En dan stiet der: "wordende dit huis genaamd het Kalkhuis, staande eeven buiten het dorp bij de Trekweg, en zijnde een huis voor passagiers". Lourens Johannes wenne dus yn it Kalkhs en dat wie in hs foar passazjiers. Dr sil mei bedoeld wze dat dr oanstutsen wurde koe en dr sil dus ek wol drank tape wze. Der kamen doe in soad skippen mei reizgjend folk de Trekfeart del en dan wie dat fansels in moai plak om even in slokje te nimmen.

  Mei dat alles is noch net ddlik wrom't Lourens Johannes syn nderkommen it 'kalkhs' neamd waard. Dr krige ik ynljochtings oer fan Durk Reitsma fan Stiens, dy't nder oaren in protte wit fan de eardere fiskerij op it Waad. Reitsma fertelde my dat dr eartiids ek fiske waard op nnders oftewol seeskulpen, dr't kalk t wn wurde koe. Drta waarden se baarnd yn kalknen (kalkovens) en dy stienen, teminsten wat s diel fan Frysln oangiet, yn Gerkeskleaster. De nnders waarden mei it skip oer Dokkumer Nijesilen en Dokkum de Trekfeart del nei Gerkeskleaster ta brocht. Dy kalkskippers mochten graach oanstekke by it Kalkhs fan Westergeast. Dr moat ek in hannel yn nnders fstige west ha. Letter wie dy nnderhannel ferpleatst nei de Lange Brge. Aldere Westergeastmers ha Teade Nnder, sa't er altiten neamd waard, noch wol kend.

  Der wie trouwens ek by Dokkum in kalkhs, oan de suderein fan it Skieppedykje. Dr hat in kalk- en houthannel yn sitten. Letter wenne dr in man dy't oer syn hs in hiel apart rymstik makke hat. Dat is te finen yn it boekje "Oer Eastrum ld en nij" fan S.E. Wendelaer Bonga en drt nim ik der in lyts stikje fan oer:

 • Mijn kippen weiden vrij en stil;

  Mijn vrouw bleekt dito 't linnen;

  Mijn mesthoop zet ik, waar ik wil,

  'k Ga zingend 't "Kalkhuis" binnen.

 • Yn Dokkum is it oantinken oan dit kalkhs net ferlern gien, want dr ha se der in plein nei neamd: it Kalkhuisplein.

  Werom nei Westergeast. Wy witte net wannear't it oarspronklike kalkhs fbrutsen is. Wol is bekend dat yn 1905 yn Westergeast in kommisje oprjochte waard ta it ferbetterjen en ferhurdzjen fan de snwei tusken Westergeast en it Kalkhs. Dat moat datselde jier noch syn beslach krige ha. Doe is dr stadichoan ek mear bebouwing kaam, want eartiids wienen der tusken de tsjerke en it Kalkhs allinnich mar ikkers, snder ek mar ien hs der op.

  Wa't tinke soe dat de Kalkhswei altiten al sa hiten hat, hat it mis. Dy wei wie der nammentlik al lang foar't it Kalkhs der kaam. De oarspronklike namme is: Lykwei! Dy waard noch brkt yn 1764, doe't yn ien kear in hiele protte tsjerkeln ferkocht waard. Drby wie ek de Lykfinne, in stik ln oan de Trekfeart, dat noch altiten sa neamd wurdt. Dat leit foar it Lykpaed oer, oan de oare kant fan de feart. Dy Lykfinne hie syn tgong nei de wei oer ien fan de ikkers en as namme fan dy wei stiet yn de stikken t 1764: de Lijkweg. Hiel wat doarpen yn Frysln hienen earder in Lykwei, yn s gemeente ek Lytsewld. Dy is der no net mear, mar sil meikoarten yn ruilferkavelingsferbn wer opmakke wurde. Sa'n lykwei rn altiten nei it tsjerkhf ta. Dat komt ek yn Westergeast fansels moai t, want de Kalkhswei rint noch altiten deun by it tsjerkhf lns.

  Sa wie der oer de Kalkhswei (ek wol skreaun as Kalkhswei) hiel wat te fertellen. Sels fyn ik it in moaie namme, al sprekt de namme Lykwei my earlik sein ek wol oan.

  Oebele Vries

  Ut s ferline

  * Oan ‘e sdkant fan Westergeast en oan ‘e eastkant fan ‘e wei hat in mne stien. Al yn 1639 wurdt dizze mne neamd op in list mei net-rendabele mnen. Sa’n 75 jier letter, yn 1714, wurdt de mne wer neamd.

  * Ut Indi.

  Ik ha de leste kear al in pear Indi-gongers neamd. Dizze kear in list dy’t wat kompleter is.

  Yn 1948 brocht it transportskip ‘Zuiderkruis’ Heine de Bruin nei Indi ta. Op dy hinnereis winske hy syn famylje, freonen en kunde in ‘spoedig weerzien’. Op 29 juni 1950 kaam Heine de Bruin mei transportskip ‘Goya’ wer yn Amsterdam werom.

  Op 10 novimber 1949 hie Westergeast de flaggen tstutsen foar Jan Veenstra en Lieuwe Huisman. Beide manlju wiene mei it Ingelske emigrantenskip ‘Empire Brent’ t Indi werom kaam.

  Op 10 oktober 1949 kaam Heine van Assen nei 3 jier werom t Indi.

  Op 17 desimber 1949 kaam, nei trije en in heal jier, A (?) van der Veen wer werom t Indonesie. De flaggen wapperden en ‘De Bazuin’ spile in serenade. Van der Veen wie mei it transportskip ‘Zuiderkruis’ yn Rotterdam oankaam.

  De ‘Kota Inten’ waard op 24 desimber 1949 ferwachte mei Tjalling Sipma en B (?) Walda.

  Op 25 febrewaris 1950 kaam it transportskip ‘Pasteur’ yn Amsterdam. Oan board siet .o. A. (?) Wiersma.

  *55 jier ferlyn.

  Op 4 febrewaris 1943 kaam pake Gooitzen Heines van Assen te ferstjerren. Beppe Grietje de Jong bleau mei tsien bern achter. By de begraffenis yn Westergeast sprutsen baptist en P. Reitsma, directeur fan Huisternoord, wer’t pake jierrenlang oan it wurk west hie. De bern fan ‘e Sneinskoalle songen in ferske by it iepen gref.

  * Westergeast yn protest.

  It is dizze winter 20 jier ferlyn dat de Eelke Meinertswei d’r t lei. Der wie nije riolearring kaam en sadwaande moast d’r ek noch in nije dyk komme.

  "It is in bende, yn ien wurd" tekene de krante op t ‘e mle fan Bareld Bijma. De Eelke Meinertswei wie fslten foar trochgeand ferkear en alles moast no oer de smelle Kalkhswei: "It is in drekboel, in akelik smelle dyk, net forantwurde om der te riden".

  Dr kaam by dat it PEB yn ‘e bermen fan ‘e Kalkhswei sleuven groeven hie foar it lizzen fan kabels en dat de Trekwei nei Dokkum ek fslten wie, dat alles moast troch Westergeast.

  Frou Mart de Bruin seit: "Sa kin it net langer, it is hjir in grutte troep. As wy jouns earne hinne moatte dogge wy de learzen oan en de skuon yn ‘e tas!".

  De wetterplassen op ‘e Eelke Meinertswei wiene sa grut, dat men by de bakker op ‘e hoeke in boerd delsetten hie mei it opskrift: ‘inrijden op eigen risico, 1 m diep’.

  In inkelde hat doe, om wis te wzen, earst efkes by it wetter sjoen. Om dan troch te riden....

  Al rillegau kaam d’r doe asfalt. En mei de jierwikseling wie d’r yn Westergeast in pop te sjen mei de tekst: ‘Niet meer gevangen als gehangene. B & W bedankt voor asfalt’.

  Hast in jier letter, yn desimber 1978, koe men ek wer oer de Lange Brge nei Dokkum ta.

  In bste fangst.

  Healweis Ie leit de Gerkusbrge oer de Alde Swemmer.

  Njonken de brge stiet in hske, wer’t neffens my Hrre en Gelske ek wenne ha.

  Yn dat hs moat ek in man wenne ha, dy ‘t d’r wis fan wie dat d’r in hiele dikke snoek yn ‘e Alde Swemmer omhsmanne.

  En hy woe dy snoek fansels graach oan ‘e heak slaan.

  Drfoar hie er in plantsje betocht.

  Hy knope de line mei de fisk oan it kezyn fst. Sa soe it wol klear komme, betocht er himsels en hy gie op bd.

  De oare deis wie de line mei de fisk fuort, mar syn kezyn wr ‘t de line oan fst siet ek! Dat hy yn syn boatsje om it spul te sykjen. En ja, hjer, de kanten fan Keatlingwier t, wr ‘t de Swemmer in bocht makket en letter it gemaal kaam is seag er it spul driuwen. It kezyn mei de line d’r noch oan fst. En oan ‘e line de snoek! Hy sil it kezyn pakke, mar mei dat er dat docht swimt de snoek fuort.

  Gelokkich de goeie kant t, dat de snoek moat de man ek noch ths brocht ha!

  Dit ferhaal is foar wier ferteld en optekene yn it boek ‘Volksverhalen uit Friesland’.

  Ybele Steenstra, mei in ‘Folle lok en seine yn 1998‘!

  De guozzen einlings te plak

  Nei it lste wurk, alle siet troch de wyne hinne en yn sekken skept, wie it sa njonkenlytsen seis oere wurden.

  Wybren hie de hiele dei mei de hoed djip yn ‘e eagen syn wurk dien. Geale hie him wolris fan siden oansjoen en syn tinken koe der wol rke: "Geale giet fuort, ik allinne yn ‘e arke, wat moat ik no". Trijerisom stapten hja no de dyk lns nei hs ta. De hurde eastewyn op ‘e kop, elk in sek op ‘e rch mei in fgel.

  It sjitark en it slytsje soe in oare kear wol teplak brocht wurde. Sdema hie der fst gjin ferlet fan. Geale hie Freerk nthjitten net troch de lannen te gean, mar mei harren oer de dyk nei hs.

  "Moast it nk ek net tnoadigje", sa sei hy.

  In bytsje yn noed sieten s manlju wol, mar hja praten inoar moed yn, dat in plysje gjin twa kear 24 ren yn it fjild omstrnden.

  Mar hja moeten net in minske nderweis.

  By har nderkommen sei Geale: "Gean d mar nei de arke Wybren en meitsje it dr wat waarm, ik sil de guozzen eefkes teplak bringe".

  De guos fan Wybren naam er mei op ‘e rch.

  By de pleats fan Sdema seagen hja noch ljocht troch de rtsjes njonken de bthsdoar.

  "Kom mar eefkes mei", sei Geale.

  ‘k Wol as de wjerljocht nei hs, sei Freark, ik kom al te let ths. Lokkich mei ik Ielk yn ‘e mjitte komme mei in moai protsje fleis, oars is it nwaar".

  Freark teante nei Westergeast en Geale gie oerdwers. Wylst hy yn ‘e stal stapte, seach hy de boer op in bankje sitten mei sturtlyntsjes oan it meitsjen. "Ik soe jo in goes bringe", sa moete der him. Sdema stoarre eefkes foar him t en sei doe: "Ik wol dy fgel net ha, jim ha hiel wat ellende meimakke, as ik dit oannim, dan meitsje ik gebrk en misbrk fan de troch jim sketten guozzen".

  Geale wie hjir tige mei yn ‘t snjit en sei dan ek: "No ken ik by Wybren thskomme mei in guos, wy hiene allegearre omparte en o, dat soe ik noch ferjitte, mar it sjitark is goed ferside op Beintemapleats".

  Wylst hy nei de doar stapte, rp Sdema:"Moast dyn oansteand wyfke net deisizze?"

  Mei de klink yn ‘e hn , rp hy: "Earst nei heit en mem en dan kom ik hjir wer".

  Wybren earst mar bliid meitsje, wie Geale syn betinken, de hoed siet my hjoed te djip yn ‘e eagen en stapte op ‘e arke ta.

  Wybren hie it potkacheltsje al reade wankjes jn. Geale pakte in goes t de sek en hlde him omheech en sei: "Foar s heite, Sdema woe him net ha". In glimke kaam om Wybren syn mle, de earste fan de hiele dei.

  In stikje brea en ble wie gau trochslokt en doe sei Geale, dat er mei de lste fgel nei Gerkusbrge gie. "Ik moat heit en mem op ‘e hichte bringe, net sa ‘n bst boadskip heite".

  In freonlik oantlit fan twa minsken doe’t har jonge mei de grouwe goes der yn kaam, in belutsen oantlit fan beide minsken, doe’t hy fertelde wat er mei Akke oan ‘e hn wie.

  ‘k Wol graach ha, dat heit der ris omsjocht om in wentsje yn s omkriten en no der mar net oer yn sitte, ik haw my der al by del jn, jimme krije der in leave dochter by en mei de tiid in pake- en beppesizzer.

  Nei as hy wat waarm drinken yn it liif krige hie stuts hy f nei de faam.

  Trijerisom sieten hja noch yn ‘e koken doe’t hy healwei njoggenen der yn kaam. De boer skeat wekker t in lichte dodde. Al gau sei Sdema tsjin syn wyfke: "Famke, ik wit foar s in moai plakje en ek noch in moai keunstje en hy knypeage nei Geale".

  (oare kear fierder, hast alles teplak)

  ALLE MEDEWERKERS EN SPONSERS

  VAN DE FOESTRUMER

  WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN

  EN EEN

  GELUKKIG NIEUW JAAR!

  IN DE SCHIJNWERPERS

  Deze keer in de schijnwerpers verwelkomen we Emile Priest (bijnaam c.q. roepnaam Cookie), als nieuwe inwoner van Westergeest.

  Emile welke nog druk doende is om de woning (waar wijlen Minkes Sloot gewoond heeft) aan de Kalkhswei 6, klaar te maken, zodat, zoals de planning nu is, hij er omstreeks 1 januari in kan trekken.

  Emile welke een Arubaanse vader en een Franse moeder heeft is geboren op Aruba (de Nederlandse Antillen) in 1957. Opgegroeid is hij echter in Amerika, waar zijn ouders naar toe vertrokken toen hij nog een baby was. Ook nu woont er nog veel familie van hem in Amerika.

  In 1976 is Emile, die altijd de nederlandse nationaliteit heeft gehad, in Nederland komen wonen. Hij heeft voor die tijd als kok gewerkt op een jacht van een miljonair waarmee hij de hele wereld heeft afgereisd, (dit jacht was eigendom van de regisseur van de beroemde film ‘one flow over the cuckoo’s nest) doch in 1976 zette hij voet aan wal in Rotterdam, waar hij bleef tot 1978, waarna hij in de strenge winter van 1979 in Leeuwarden is komen wonen.

  Emile welke de opleiding sociale academie en sport academie heeft gevolgd in Amsterdam is nu werkzaam als maatschappelijk jeugd hulpverlener bij het ministerie van justitie in Leeuwarden, Tevens is hij therapeut bij de jeugdpsychiatrie ook in Leeuwarden, ook geeft hij als sportleraar nog veel les in diverse sporten.

  Een zeer druk bezet persoon welke door al zijn bezigheden een huis zocht op het platteland, om hier tot rust te komen, zo kwam hij via een kennis uit Zwaagwesteide er achter dat er in Westergeest een huis te koop stond en wel dus aan de Kalkhswei.

  Daar Emile zich direkt betrokken voelde tot Westergeest was de koop snel gesloten, want Emile is een man die houdt van eerlijkheid,openheid en rechtvaardigheid en dat ondervondt hij direct in Westergeest. Hij prijst de openheid en de gemoedelijkheid van de inwoners, welke hij tot nu toe ontmoet heeft en hij hoopt daarom dat dit nog verder zal uitgroeien.

  Michele Priest de dochter van Emile van 13 jaar welke nu bij haar moeder in Harlingen woont en waarmee Emile een zeer goede relatie heeft, zullen hier in de toekomst misschien bij hem komen wonen.

  Daar Emile ook nog een appartement in Leeuwarden heeft waar hij kan verkeren wanneer hij moet overwerken, zullen we hem misschien niet dagelijks hier kunnen waarnemen, maar hij sprak de hoop uit dat dit niet te vaak hoeft voor te komen.

  Wij hopen daarom ook dat Emile oftewel Cookie zich snel thuis mag voelen in Westergeest en opgenomen zal worden in de dorpsgemeenschap.

  De redactie

  ADVERTENTIE 1

  ADVERTENTIE 2

  advertentie 3

  dierenkeuring in Fokkema’s Pleats

  Ter gelegenheid van Dierendag werd zaterdag 4 oktober in en rond Fokkema’s Pleats een dierenkeuring georganiseerd door de Culturele Commissie. De jeugd gaf aan de oproep van de commissie in grote getale gehoor met als gevolg dat er een paard, kippen, konijnen, honden, vogels, een cavia en poezen ter keuring aangeboden werden. De keurmeesters waren Froukje Bekkema, Aukje Nicolai en Jan Groenhof en voor de deelnemers was er een oorkonde, een vlieger en een handtekening van de jury. Het bleek dat er uitstekend op de dieren gepast wordt en de Culturele Commissie was zeer tevreden over de opkomst.

  (Foto: Figro Fotoburo. Uit: Kollumer Courant van maandag 6 oktober 1997)

  Reisverslag Westergeest- Polen

  Eerst willen wij vertellen, dat wij bericht hebben gekregen uit Polen en op 15 augustus is geboren Marissa, dochter van Adam en Patricia Klemenski.

  Van 11-18 oktober zijn we weer met hulpgoederen naar Polen geweest.

  Weer kregen wij het voor elkaar. Bij de Stichting "Kinderen van n Vader Wereldwijd" uit Hasselt.

  Je moet een stempel hebben en goede papieren om probleemloos over de grens te komen.

  Even zaten we in de piepzak bij de grens toen hij onze papieren meenam. Dan denk je meteen aan je smokkelwaar "de schoenen", maar Goddank, 5 minuten later hadden we ze weer. En konden we verder rijden naar ons gastgezin, in het dorpje Wtoszakowice.

  Daar stond de deur al open en eten en drinken op tafel. Wij zijn 1 volle dag bezig geweest met pakketten naar vaste adressen te brengen, maar we moesten eerst terugkomen, voordat ze afscheid wilden nemen. Op 1 dag zijn we 2 x uit eten geweest. We kregen van de Stichting uit Hasselt een dorpje op waar het arm was. Nou dat hebben we met onze eigen ogen gezien.

  Nu ik zit te schrijven, zie ik in gedachten een oude vrouw die nu in een prachtige groene winterjas en nieuwe pantoffels loopt. Bij de Oder waar alles onder water heeft gestaan was het bar. Vrouwen die huilden, ze waren alles kwijt, maar door een pakketje te brengen konden we ze toch een beetje blij maken.

  We willen iedereen bedanken voor de kleding, levensmiddelen, sinaasappels, snoepgoed, speelgoed, breiwerkjes, maar ook voor de volle tank dieselolie, daar wordt je toch even stil van, dat zoveel mensen aan ons denken. Het is in