Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

De Foestrumer

September 2001

dorpskrant
WESTERGEEST


REDACTIELEDEN

C. Loonstra O. Bijlstra

J. Wiersma J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)
Ronnie van Assen (vormgeving)

Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER inleveren vóór

21 november 2001

inleveren bij mevr. J. Wiersma, E. Meinertswei 11,
Westergeest, tel. 0511 - 44 47 26

Jaargang: 12
Nummer: 3

BESTE DORPSGENOTEN,

De R is weer in de maand, wanneer u deze uitgave van de Foestrumer onder ogen krijgt.
De zomer hebben we weer gehad en nu kunnen we echt zeggen het is weer voorbij die mooie zomer, want laten we eerlijk wezen de zomer was mooi en warm. Vele activiteiten die toen plaats vonden, waarvan u in deze uitgave het fijne weer van kunt lezen, zijn uitstekend geslaagd want het kan beter wat te warm zijn dan dat de paraplu iedere keer weer nodig was. We zijn de herfst weer ingegaan, de dagen worden korter en de avonden weer langer donker, wat ook weer de tijd is voor de verenigingen om hun winter activiteiten weer te doen opstarten, over het hoe en wat kunt u verderop weer lezen, wat ze allemaal weer zullen organiseren. Het is een hele verscheidenheid van activiteiten, zodat u niet kunt zeggen ''er is ook niks te doen hier in Westergeest'' want dan ligt het toch aan u zelf en niet aan de verenigingen.
Zoals al eerder dit jaar is gemeld in de Foestrumer zag het er naar uit dat het voortbestaan in gevaar kan i.v.m. de financiele positie van uw eigen dorpsblad. Dit heeft geresulteerd in een gift van de culturele commissie, waarvoor onze hartelijke dank. Een goed begin waarvan we dan ook uitgaan, dat de anderen die toezeggingen hebben gedaan dit ook zullen bewaarheden. Nogmaals volgt hier het bank nummer van de Foestrumer, mocht u dit onverhoopt zijn kwijt geraakt, alle giften zijn van harte welkom. Het nummer is 3215.11.220 t.n.v. dorpskrant de Foestrumer.
Meer bijzonderheden zijn er van redactie zijde niet te melden, zodat we u ook nu weer veel leesplezier toewensen met deze uitgave van de Foestrumer.

De Redactie.

 

AGENDA

Oktober:
21 Rommelmarkt bij gebouw Herv.Kerk
November:
Medio Hobbybeurs van de Culturele Commissie

FAMILIEBERICHTEN

Geboren:
21 juni Piter Cornelis Meinze Brouwer,
zoon van Paul Brouwer en Mieke Yedema, van Teyenswei 23
20 juli Jose, dochter van Wierd de Vries en Sippie Wijbenga, Flaaksikker

NIEUWS VAN PLAATSELIJK BELANG

In een bijeenkomst, waarbij aanwezig waren, de tennisvereniging, de watersportvereniging, plaatselijk belang, wethouder Hoogendorp, en J. de Hoop en mevrouw D. Paauw van de gemeente werd het volgende besproken.
Wat doen we met de woningbouw in Westergeest.
In een vervolgvergadering van 28 augustus j.l werd van gemeentezijde medegedeeld, dat de jachthaven een geldelijke bijdrage ontvangt. Dat de tennisbaan niet verplaatst wordt en woningbouw nabij de jachthaven zal plaatsvinden.
Deze woningen, 7 stuks, zouden dan in 2005 gebouwd moeten worden. Het bestuur van Plaatselijk belang is het met deze gang van zaken niet eens en zal met name voor wat betreft de woningbouw pleiten voor een andere opzet.
Nu besloten is dat "de Dobbe' wordt uitgebaggerd zal door Plaatselijk belang bekeken worden of er tevens enige verfraaiing kan worden aangebracht.
De speeltuin zal zo spoedig mogelijk worden voorzien van drainage, zodat met de natte periode voor de deur de kinderen gebruik kunnen blijven maken van de speeltuin.
De Bareld Bijmastrjitte wordt momenteel herstraat, zodat de nieuwbouw een prima uitstraling krijgt. Plaatselijk belang zal een voorstel doen voor de inrichting van het terreintje aan de van Teyenswei hoek Kalkhuswei. Zij hoopt op de ledenvergadering e.e.a. te presenteren.
Voor het geboortebos zal een andere oplossing moeten komen. Met de gemeente zal hierover contact worden opgenomen.
Van het speelveld aan van Teyenswei is de basket verdwenen. Enig speurwerk leverde op, dat een inwoner zich hiermee uitstekend vermaakt.

Het bestuur

ROMMELMARKT

De Geldwervingscommissie van de Hervormde Kerk Oudwoude -Westergeest houdt op 21 oktober aanstaande een rommelmarkt bij gebouw aan de Eelke Meinertswei van 9.00 tot 12.00 uur. Goederen kunt u nog brengen bij de familie B.Dijkstra (tel. 0519-518436.

Tot ziens.

BESTE BESTUURSLEDEN

Bij deze willen wij, ik denk veel bewoners van Westergeest jullie, Durk Rekker, Klaas Pompstra, Annie Brouwer, Tsjikke Dijkstra, Froukje Timmermans en Marten Bijlsma, Ykje Bijker, hartelijk bedanken. Wat jullie hier hebben georganiseerd en de tijd, die jullie er in hebben gestoken, het is geweldig!! Hartelijk dank

BERICHTEN VAN PEUTERSPEELZAAL IT PJUTTERSPLAK

Terwijl ik dit schrijf is het nieuwe schooljaar alweer volop aan de gang, ook voor onze peuters. De peuter draait weer prima. Er is een nieuwe vervangster voor Klazien Horinga gevonden. Het is Jansje van den Berg uit de Triemen. Zij zal de maandagochtend voor haar rekening nemen. Gelukkig is nu het team weer compleet en hebben de peuters vaste (hulp-) juffen.
Voor de vakantie hebben de peuters het druk gehad. Niet alleen buiten in de zandbak maar ook binnen. De vaders werden op vaderdag verrast met een mooi, door hun eigen kind opgeverfd T-shirt. Zeer verrassend.
Als afsluiting van het schooljaar zijn we met alle peuters, juffen en moeders op schoolreisje geweest naar het Sanjesvertier. De kinderen konden zich heerlijk uitleven in de ballenbak, de apenkooi, de draaimolen, de glijbaan, skelters en als klap op de vuurpijl: het treintje. Voor de moeders was er koffie en cake en voor de kinderen drinken en chips.
We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om afscheid te nemen van Antje Tjalsma die haar stage met goed succes bij juf Nelie en de kinderen heeft doorlopen. Zodoende kregen de kinderen nog een leuke traktatie Al met al een leuke, vermoeiende laatste schooldag.
's Avonds hebben de moeders al het speelgoed afgewassen en schoongepoetst. De moeders die verhinderd waren hebben een zak met klein speelgoed mee naar huis gekregen om schoon te maken. Nu konden we dus weer met een schone lei beginnen...

Het bestuur

NIEUWS VAN DE FEESTCOMMISSIE

Voordat u het verslag van het dorpsfeest kunt gaan lezen willen we het nog net even hebben over de fietstocht die op 16 juni 2001 door ons werd georganiseerd. Vanwege de regen die vlak na de start naar beneden kwam werd al snel besloten de deelnemers terug te halen naar cafe Foestrum. Het is de bedoeling de fietstocht in de maand september opnieuw te organiseren en we hopen dan vanzelfsprekend op beter weer! U wordt binnenkort geinformeerd over de exacte datum en tijd. Dan nu snel over naar het verslag van het dorpsfeest....

Dorpsfeest Westergeest op 23, 24 en 25 augustus 2001
Het zit er weer op......het dorpsfeest is alweer voorbij. Het waren drie mooie, hete dagen met veel activiteiten. Maar ook in de weken (en maanden) ervoor stond Westergeest al in het teken van het dorpsfeest.
Niet alleen de Feestcommissie was druk bezig alle voorbereidingen te treffen, ook de buurten hadden hun handen vol aan alle festiviteiten die op het programma stonden. De buurtwagens moesten worden gemaakt, de straatverlichting en straatversiering moesten worden bedacht, het team voor de zeskamp moest bijeen worden getrommeld en ook moest een act worden ingestudeerd voor de buurtenstrijd....petje af voor al diegenen die hieraan hun steentje hebben bijgedragen! De resultaten van alle voorbereidingen werden al gedeeltelijk zichtbaar op maandag 20 augustus toen sommige buurten begonnen met het versieren van de straat. Op dinsdagavond volgden de meeste buurten dit voorbeeld en werd ook de ereboog aan het begin van Westergeest geplaatst. Op woensdag werd met behulp van vele vrijwilligers de feesttent opgezet. Nu was alles gereed voor drie dagen groot feest!

Op donderdagavond werd het dorpsfeest geopend met een optreden van Teake van der Meer, afgewisseld met optredens van het shantykoor 'De Skipfeartsjongers' uit Garijp. Teake wist met zijn grappen en zijn rol als 'Geale' alle aanwezigen in de hele tent prima te vermaken en ook de zeemansliederen van het shantykoor lagen goed in het gehoor. Na afloop werd nog lang gedanst op de muziek die werd verzorgd door Bouke de Jong. Het bleef tot vroeg in de morgen erg gezellig in de tent....

De volgende dag waren de meeste mensen weer vroeg op om te kijken naar de vele versierde wagens en fietsen die zich vanaf 8.30 uur opstelden op de Bareld Bijmastrjitte. Voor alle 'wagenbouwers' en 'fietsversierders' een spannend moment omdat de jury deze ochtend aanwezig was. Zij hadden een lastige taak; niet alleen vanwege het grote aantal wagens maar ook vanwege de grotediversiteit! Het was meteen duidelijk dat alle deelnemers veel werk hadden verricht.
Om ongeveer 9.15 uur begon de lange stoet, met de prachtig versierde muziekwagen van muziekvereniging Bazuin voorop, te rijden. Na een rondrit door Westergeest en De Triemen kwam de optocht 2 uur later weer op de Bareld Bijmastrjitte aan.
Voor iedereen die had deelgenomen aan de optocht was er na afloop koffie, ranja en cake klaargezet in de tent. Helaas was dit niet bij iedereen bekend waardoor het vrij rustig bleef op het feestterrein.

's Middags om 13.30 uur ging de zeskamp van start. Maar liefst negen teams deden fanatiek aan de spelletjes mee. Het eerste spel met het trektapijt en de funslang zorgde meteen al voor grote hilariteit. Daarna kwam de kruiwagenrace die extra lastig was doordat de deelnemers zich moesten verkleden. Het derde spel was het steppen met een fopbril op. Ondanks het 'slechte zicht' haalde uiteindelijk iedereen de eindstreep. Het laatste spel voor heteindspel was het moeilijke: fietsvouwen. Het bleek nog niet zo eenvoudig een fiets binnen vijf minuten te laten verdwijnen in een grote ton. De Brede Ikker was bij dit onderdeel het snelste. Zij hadden de fiets in 2 minuten en 11 seconden in de ton....en dat met alleen een ijzerzaag en 6 paar handen!
Na de pauze was het tijd voor het eindspel: Tobbedansen. De deelnemers genoten zichtbaar van de verkoeling in het water. Na een hele middag spelletjes doen in de hete zon vond niemand het erg om in het water te glijden!

De uitslag van de zeskamp zag er als volgt uit:
1e Kalkhuswei/Trekwei
2e Brede Ikker
3e Weardeb.wei/E.M wei N/Brewei
4e Bareld Bijmastrjitte
5e Bumawei
6e Flaaksikker/Foarikker
7e Van Teijenswei
8e E.M wei Z/Kollenswei/Simmerwei
9e Woarven

De hele middag was er voor de kinderen een springkussen op het terrein aanwezig en na afloop van de zeskamp mochten ook zij allemaal van de tobbedansbaan afglijden!

's Avonds ging de buurtenstrijd verder met de 'beroepenwedstrijd'. De tandartsassistente, de brandweermannen, de tovenaar, de strater, twee zangeressen, de bouwvakkers, een compleet voetbalteam en zelfs de meisjes van de nacht verschenen op het podium. De vele toeschouwers die op dit spektakel af waren gekomen hadden soms ogen en oren tekort om alles goed in hun op te nemen! Ook de jury had, na het zien van alle acts, veel tijd nodig voor de beoordeling. Uiteindelijk kwamen zij tot de volgende uitslag:
1e De Woarven - Strjitlizzer
2e Kalkhuswei / Trekwei- Fire (brandweer)
3e Brede Ikker - Jongens van de bouw
4e Flaaksikker / Foarikker - Meisjes van de nacht
5e Weardeb.wei / E.M.wei N / Brewei - Allstars (voetbalteam)
6e Bumawei - Tandartsassistente
7e Bareld Bijmastrjitte - Tovenaar
8e Van Teijenswei - Celine Dion
9e E.M. wei Z / Kollenswei / Simmerwei - Anouk

De behaalde punten van de beroepenwedstrijd en de zeskamp werden uiteindelijk bij elkaar opgeteld en dat leidde tot de volgende einduitslag van de buurtenstrijd 2001:
1e Kalkhuswei/Trekwei
2e Brede Ikker
3e Weardeb.wei/E.M wei N/Brewei
4e Bareld Bijmastrjitte
5e Bumawei
6e Flaaksikker/Foarikker
7e Woarven
8e Van Teijenswei
9e E.M wei Z/Kollenswei/Simmerwei

De Kalkhuswei / Trekwei kreeg dit jaar dus de wisselbeker mee naar huis; gefeliciteerd!

Ook de uitslagen van de tuinverlichting, de straatversiering en de optocht werden deze avond bekendgemaakt. Voor alle duidelijkheid worden alle uitslagen hieronder nogmaals vermeld: Tuinversiering:
1e prijs: R. Andringa, Bumawei 23 (Vissersboot)
2e prijs: O. Bijlstra en J. Meijer, Brede Ikker 6 en 8 (Imkers)
3e prijs: fam. K. Bergsma, Trekwei 5
Eervolle vermelding: fam. H.Hoekstra, Bumawei 17

Straatverlichting / versiering:
1e prijs: Flaaksikker / Foarikker
2e prijs: Brede Ikker
3e prijs: Bumawei
Eervolle vermelding: Woarven

Buurtwagens:
1e prijs: Bumawei - Klompmakker
2e prijs: Brede Ikker - Imkerwagen
3e prijs: Bareld Bijmastrjitte - Reitdekkers
Eervolle vermelding: De Dolle / Triemen - Circus

Fietsen:
1e prijs: Hanneke Pompstra - Huisvrouw
2e prijs: fam. G. Hoekstra - Asterix en Obelix

Jeugdwagens: 1e prijs: Schoorsteenvegers - Erik en Mark Bruinsma
2e prijs: Discotheek Foestrum - Harmen Bijlstra, Heine van Assen, Heine de Bruin en Jacob Nicolai

De vrijdagavond werd afgesloten met een grandioze disco. Onder leiding van Klaas Banga werd er gedanst tot in de late uurtjes....

Na de herhaling van de optocht op zaterdagmorgen was er 's middags voor de kinderen een braderie op het feestterrein. Al vroeg kwamen de eersten hun spulletjes brengen en al snel volgden de eerste kopers. De kinderen konden tijdens de braderie ook geschminkt worden, koemelken, blikje gooien, een balletje trappen en bij het rad van avontuur waren mooie prijzen te winnen. Natuurlijk was de snackwagen ook de hele middag geopend zodat iedereen een warme hap of een ijsje kon nuttigen.
Om ongeveer 16.30 uur was het tijd voor het skippybalslaan. Boven een grote bak met water werd in drie leeftijdscategorieen gestreden om de titel 'kampioen van Westergeest'. Door middel van een afvalsysteem (letterlijk en figuurlijk) bleven de volgende kampioenen over:
tot 8 jr: Sipke Bijlstra
8 - 16 jr: Jentsje van der Veen
16 jr en ouder: Rinze Horinga (tevens kampioen skippybal-stuk-slaan!)

's Avonds om 20.00 uur werd op het feestterrein een levende stoelendans gehouden. Ondanks de matige opkomst werd dit spel toch nog drie keer gespeeld. De deelnemers, jong en oud, hadden samen veel plezier.
Ondertussen was de band 'Butterfly' druk bezig alle instrumenten klaar te zetten. Even leek het mis te gaan toen de stroom een paar keer uitviel maar gelukkig bleek dit snel verholpen. De band begon daarna snel te spelen en de stemming zat er na een paar nummers al gauw in. De tent leek bijna te klein voor het grote aantal mensen dat wilde genieten van het optreden (en het bier). Dankzij het prachtige weer bleven veel mensen echter liever buiten staan zodat dit niet tot problemen leidde. Het was een geweldige afsluiting van een zeer geslaagd dorpsfeest.

We hebben met elkaar drie dagen kunnen genieten van het prachtige weer en alle activiteiten die op het programma stonden. Natuurlijk is niet alles vlekkeloos verlopen.....Sommige zaken hadden wellicht anders gekund.....Het blijft echter moeilijk om zo'n groot gebeuren op zodanige wijze te organiseren dat alles goed verloopt en iedereen tevreden is. Toch hebben we dat geprobeerd te bereiken en voor ons gevoel zijn we een heel eind in de goede richting gekomen. Dit hebben wij natuurlijk niet alleen kunnen realiseren. Zonder het grote aantal vrijwilligers dat zich voor, tijdens en na de feestdagen geweldig heeft ingezet was dit dorpsfeest niet tot stand gekomen. Daarom willen wij al die vrijwilligers die, op wat voor manier dan ook, hun steentje hebben bijgedragen ontzettend bedanken voor hun hulp en inzet. Het was geweldig! Een speciaal bedankje gaat uit naar de fam. H. Hoekstra die wederom hun land ter beschikking wilden stellen zodat wij een prachtige locatie hadden voor de feesttent.

Tot slot hopen wij dat iedereen, net als wij, genoten heeft en na deze drie geweldige dagen al weer uitkijkt naar het dorpsfeest van 2004!

De Feestcommissie Westergeest;
Ykje Bijker, Durk Rekker, Annie Brouwer, Marten Bijlsma, Tsjikke Dijkstra, Klaas Pompstra en Froukje Timmermans.

NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE

De Culturele Commissie organiseerde op vrijdag 22 juni in samenwerking met de c.b.s. de Bining een sponsorloop voor de getroffen boeren door de MKZ. Dit is een geweldig succes geworden, want er hadden zich maar liefst een 70 kinderen gemeld met de step, skelter, skeelers of te voet en er werden heel wat rondjes afgelegd. Het resultaat was een grote verrassing voor jong en oud, want de eindstand was f 2.409,50. Tussendoor werden de deelnemers van drinken voorzien en na afloop was er voor alle deelnemers een vaantje en een zakje chips. Ook hadden zich 2 dames gemeld, die verkleed het parcours aflegden. Jongens en meisjes bedankt voor jullie inzet en de sponsors voor de spontane medewerking. Het geld is gestort bij het comite van Ee en omstreken.

Voor de hobbybeurs, die medio november gepland staat, zouden wij nog graag wat deelnemers willen hebben. Als je je nog niet gemeld hebt of vrienden of kennissen weet, die hier belangstelling voor hebben, neem dan even contact op met Minke Adema, E. Meinertswei 10( tel 441485).

NIEUWS VAN DE GYMNASTIEKCLUB " WIJ BLIJVEN FIT" MBVO

Na een lange mooie zomervakantie beginnen we op 18 september weer met de wekelijkse gymlessen. Elke dinsdagmiddag van half 4 tot half 5. We kunnen er best nog wat leden bij hebben. In elk geval komt er een nieuw lid, maar we hopen op meer. Kom maar eens kijken op dinsdagmiddag en doe mee, dan weet u hoe gezellig zo 'n uurtje is.

Het bestuur

NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING W.T.O.C.

De "zomerstop" zit er weer op. Inmiddels zijn de activiteiten bij WTOC weer losgebarsten.

Maar ook in de vakantieperiode is er bij WTOC weer van alles veranderd. Onze onderhoudscommissie heeft niet stilgezeten. Zo is er een nieuwe tegelvloer aangelegd in het voorportaal. Alle kozijnen en deuren zijn geschilderd, zodat ze weer bestand zijn tegen weer en wind. Misschien heeft u het al gezien, maar wij hadden wel een scorebord, maar de score werd nog niet bij iedere wedstrijd bijgehouden, omdat het bord hoog geplaatst is. Daarom is er nu een trapje voor gemaakt. Dit is geopend door Harm de Jong uit Oudwoude, voorafgaande aan de eerste bekerwedstrijd. Ook is er een prachtig verkooppunt voor koffie en bij warm weer voor frisdrank gekomen. Het is geweldig, wat onze onderhoudscommissie voor WTOC doet, want zonder o.a. deze vrijwilligers kan een voetbalclub niet bestaan. Ook zijn we erg ingenomen met het feit, dat we ook weer leiders en trainers hebben voor alle ploegen. Hartelijk dank daarvoor. We hopen, dat we weer een sportieve competitie tegemoet gaan.

De Bekercompetitie is al weer begonnen. Er zijn zelfs al enkele teams weer uitgeschakeld. Zo is WTOC 1 niet verder gekomen dan de eerste bekerronde. De eerste wedstrijd tegen Trynwaldster Boys is geeindigd in 2-2. Met het bloedhete weer moesten we de strijd op 25 augustus aangaan tegen Be Quick uit Dokkum. Hier werd met 5-1 verloren. Maar omdat er twee teams doorgaan naar de volgende bekerronde was er nog een kans voor WTOC . Dan moest Be Quick winnen van Trynwaldster Boys en WTOC van Harkema Opeinde. Lang leek het er op, dat dit zou lukken. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd stond WTOC nog voor met 3-1, maar. daarna zag Harkema Opeinde kans om nog twee doelpunten te maken en de eindstand tot 3-3 te brengen. Dit hield in, dat wij uitgeschakeld zijn. Jammer, maar we gaan ons nu richten op de competitie. Wij hebben op twee nieuwe spelers na weer hetzelfde team als vorig jaar in de wei. Koos Bosch uit Zwaagwesteinde en Klaas-Jan Reitsema van Friese Boys zijn de nieuwe spelers. Jammer is, dat we moeten starten met nogal wat blessures. Zo zijn Klaas Adema, Gosse Hoekstra, Ljipke Zijlstra nog niet in staat om het team van trainer Jan Venema compleet te maken.Inmiddels is de eerste wedstrijd van de competitie gespeeld en wel op 1 september in Veenhuizen. Het was een heftige wedstrijd en jammer genoeg werden er geen punten mee naar huis genomen. Er werd verloren met 2-1. Maar niet getreurd, er kan nog van alles gebeuren.

In tegenstelling tot vorig jaar zijn de Dames ook uitgeschakeld voor de beker. Zij verloren van Be Quick Dokkum met 12-2. Van Dokkum is gewonnen met 3-0. En van VIOD is ook gewonnen met 3-1. Maar omdat slechts een team doorgaat naar de volgende ronde is WTOC uitgeschakeld. Wat de competitie betreft, zal er dit seizoen een schepje boven op moeten, want er zal nu gespeeld moeten worden in de 3e klasse. De eerste wedstrijd tegen ONS Sneek is op 1 september verloren met 8-0, maar dit schijnt ook een van de sterkste ploegen uit de competitie te zijn. We wensen Heine en Froukje veel succes dit seizoen met de dames.

WTOC 2: Op 1 september is de eerste competitiewedstrijd gespeeld tegen Oostergo en werd maar liefst gewonnen met 4-1. Een heel goed begin dus.

WTOC 3 moest het opnemen tegen Be Quick 6 . Deze wedstrijd werd verloren met 5-2.

DAMES 2 hebben hun eerste wedstrijd gespeeld in Houtigehage. Jammer genoeg werd verloren met 10-0 Dus al met al niet zo'n beste dag voor WTOC bij de senioren.

Ook het Nederlands elftal kon op deze dag niet tot scoren komen en verloor met 1-0 van Ierland.

Maar.. bij de jeugd werden hele goede resultaten geboekt.

WTOC A heeft slechts een wedstrijd gespeeld en verloren met 4-6 van Surhuisterveen.

WTOC C heeft in de bekercompetitie al goede resultaten geboekt, door te winnen met 6-0 van Oostergo, en met 9-1 van Ternaard. En de eerste competitiewedstrijd werd maar liefst met 10-1 van OKVC gewonnen. Dit ziet er goed uit.

WTOC D ook al niet mis. Zij wonnen in de beker met 1-3 van VVT, van Friese Boys met 6-0 en in de competitie met 5-2 van Friese Boys.

OPROEP:
Jammer is, dat we eigenlijk nog wel enkele leden in de leeftijdscategorie van de C's en D's kunnen gebruiken. Hierbij willen we een oproep doen aan diegenen, die er wel eens aan gedacht hebben, maar nog zich nog niet hebben aangemeld, om dit zo snel mogelijk te doen bij Jantsje Wiersma (tel 444726).

WTOC E1 heeft ook heel wat punten mee naar huis genomen, namelijk in Anjum is gewonnen met 10-1 en bij Ropta Boys met 8-2. En de eerste competitiewedstrijd zelfs met 19-1.

WTOC E2 is op 1 september ook met drie punten in Oudwoude gearriveerd, door te winnen met 7-4 van de Walden.

WTOC F heeft nog maar een wedstrijd gespeeld, ook tegen de Walden. Deze wedstrijd is verloren met 6-1. De meisjes pupillen en de H-pupillen hebben nog niet gespeeld.

Wij wensen iedereen een sportief seizoen toe.

Het bestuur

NIEUWSBRIEF WATERSPORTVERENIGING WESTERGEEST

Westergeest 29 augustus 2001
Hier nog even een kleine uiteenzetting van de laatste vergaderingen op het Gemeentehuis te Kollum van woensdag 29 augustus. Waar we woensdagavond vol goede moed heen reden. Bij de vergadering was heel Westergeest vertegenwoordigd namelijk: het Dorpsbelang, de Tennisvereniging en de Watersportvereniging. Van de Gemeente kregen we een week voor de vergadering het verslag van de vorige vergadering van 9 mei toegestuurd. De inhoud van het verslag werd dus door ons niet met heldere ogen thuis bekeken. De oorzaak zal wel aan het warme weer en de feestweek gelegen hebben of was het toch het laatste biertje, dat weet ik ook niet meer. Het verslag van de gemeente hebben wij samen met Dorpsbelang en de Tennisvereniging de maandag voor de vergadering doorgenomen.

Bij aankomst op het Gemeentehuis in Kollum bleek dat we er nog niet in konden. Iedere medewerker van de Gemeente heeft nog geen sleutel van het Gemeentehuis. Zo konden wij nog even de zaken onder ons op scherp stellen op de stoep van het stadhuis, waarna we met een goed humeur de vergadering zijn in gestapt.
De vergadering werd geopend door wethouder Hogendorp. Na opening en een lekker bakje koffie waren we al snel op dreef. Waarbij dus soms wel eens vlijmscherpe op en aanmerkingen over de tafel vlogen, met alle gevolgen van dien.

Het resultaat van de avond is voor het Dorpsbelang. Er is gekozen voor uitbreiding in twee fasen. Waarbij in de eerste fase alleen woningbouw aan de zuidzijde van de jachthaven zal plaats vinden. De tweede fase houdt in dat er woningbouw richting de Kertiersreed zal plaats vinden. Met de uitvoering van de tweede fase zal ook de tennisbaan moeten worden verplaatst. De Gemeente zoekt nog naar een passende locatie voor de tennisbaan. Voor de jachthaven een uitbreiding aan de zuidkant, dit alles moet natuurlijk nog wel door de raad goedgekeurd worden.

De voorstellen, waar alle drie de verenigingen hun uiterste best voor hebben gedaan, zijn naar mijn inziens een goede aanwinst voor Westergeest.

Henderik van der Wal
VoorzitterWatersportvereniging

UT US FERLINE

Westergeastmers foar it rjocht.

 • novimber 1894 - kattemeppers yn Westergeast en Aldwāld.
 • febrewaris 1895 - K. B. moat foat it rjocht komme omdat hy in te swiere fracht hie op in karre mei te tinne tsjellen.
 • jannewaris 1897 - Sjoukje K. moat nei de rjochtbank yn Ljouwert komme want se het in ūnderbroek stellen fan frou B. Smedinga.
 • novimber 1897 - Tj. K. foar de rjochter fanwegen mishandeling.
 • juny 1898 - K. v. P. komt foar it kantonrjocht yn Burgum omdat er syn hynder allinne stean litten hat.
 • augustus 1904 - By P. B. Zijlstra binne 5 hinnen stellen en by Atze van der Veen is in knyn weihelle.
 • juni 1922 - Pier M. moat ferantwurding oflizze oan de Kantonrjochter fan Dokkum fanwege dronkenskip.
 • septimber 1922 - Pier Reinders moat twa kear foar de rjochter komme fanwege dronkenskip.
 • jannewaris 1927 - Joh. S. komt foar it kantonrjocht yn Dokkum omdat hy gjin ljocht op syn skip hie. Ek Tamme v/d W. komt foar dat gerjocht fanwegen de Loterijwet.
 • febrewaris 1927 - it Kantonrjocht fan Dokkum komt twa kear (!) ta de saken fan Pieter R. (fanwegen de Arbeidswet) en ien kear ta de saak fan S. V. fanwegen it sjongen op de iepenbiere wei (!).
 • maart 1927 - P. V. komt foar it gerjocht yn Dokkum omdat syn fytsrem net yn oarder wie wylst Pieter R. wer komme moat omdat hy in ambtner yn funksje misledige hat.
 • april 1927 - Durk Z. komt foar de Kantonrjochter yn Dokkum fanwegen "straatschenderij" .
 • juny 1927 - Pieter R. komt (wer) foar it gerjocht fanwegen de Arbeidswet.
 • july 1914 - de jongelju fan Westergeast roppe froulju en jonge steltsjes nei mei frjemde praatsjes. Dirk v/d V. moat foar de Kantonrjochter komme omdat hy aaien socht hat sūnder fergunning.
 • july 1927 - Antje Z. hie har hinnen los te rinnen: ek hja moat foar de Kantonrjochter ferantwurdzje.
 • desimber 1927 - G. A. moat nei in Kantongerjocht yn Dokkum omdat hy gjin efterljocht op syn fyts hie.
 • oktober 1935 - de jongerein stelt apels en parren.
 • desimber 1937 - by Freark Bosgraaf is in fyts stellen.

Nijs ut 1986.
"De Bonte Houn" spile is stik "It Heechste". De rezji wie yn hannen fan Klaas v/d Veer.

Nijs ut 1991. De sjitferiening fan Westergeast hie yn april 1991 har slotjūne yn de Fokkema's pleats. Foarsitter Jacob Postma krige de B. Bijma-wikselbeker mei nei hśs. Hy hie mei de buks (yn it A-team) 1836 punten.

Ybele Steenstra

LYKPAED

Oan de sśdkant fan de Trekwei leit hjoed-de-dei noch in lyts stikje doarpsgebiet fan Westergeast. It giet om De Hammen, it gebiet tusken de Sweagerfeart yn it westen, de Dollesleat yn it sśden en it Lykpaed yn it easten (de noardpunt leit by de Lange brźge). De Dollesleat is de tochtsleat nei de no net mear besteande poldermūne oan de Sweagerfeart. Krekt sśdlik fan de Dollesleat, net fier fan it Lykpaed of, leit de no fierhinne tichtgroeide poel De Trije Dollen. Fan dy poel waard earder wol sein dat de dśvel der de tsjerkeklok fan Westergeast yn smiten hie. By goed waar soe it lieden noch te hearren weze.
It Lykpaed, teminsten it stikje tusken de Trekwei en de Dollesleat, foarmet de grins tusken Westergeast en De Trieme. Wa't de Trekwei delkomt, sjocht it paad wol lizzen. Oan it begjin leit in planke mei oan ien kant in leuning oer de bermsleat en der stiet in buordsje mei de namme Lykpaed derop. It paad sjocht der net botte begeanber ut. Wa't it dochs delgiet, komt śt op 'e wei mei de namme De Dolle. It lźste part, njonken de pleats fan Sjoerd van der Schaaf, is ferhurde. It paad is 640 m lang; dźrfan is 420 m ūnferhurde en 220 m ferhurde.
De namme Lykpaed is offisjeel fźststeld yn 1954. De kommisje dy't doe oer de strjitnammen advisearre, joech derby it folgjende op: "Lykpaed handhaven. Dateert uit 1660."
Lykpaden en mear noch lykwegen wienen der fan ālds op hiel wat plakken yn Fryslan en ek dźrbūten. Lykwegen wurde bygelyks al neamd yn de Aldfryske wetten ut de 11de ieu en letter. It giet om wegen en paden dy't oarspronklik allinnich brūkt wurde mochten om de liken nei it tsjerkhof ta te bringen. De lykwegen en -paden moasten goed yn oarder halden wurde. De oerheid seach derop ta dat de ūnderhāldsplichtigen har taak goed neikamen. Geandewei waarden de lykwegen en -paden ta 'gewoane' wegen en paden, dy't foar elk doel brūkt wurde koenen.
Wy moatte goed yn de gaten hālde dat Westergeast eartiids net allinnich in Lykpaed hie, mar ek in Lykwei. Dat wie, sa't ik earder al ris skreaun ha, de tsjintwurdige Kalkhśswei. Dy Lykwei rūn nei it Westergeastmer tsjerkhōf en it Lykpaed ek. It Lykpaed sa't wy dat no noch kenne, is nammentlik in oerbliuwsel fan in paad dat net by de Trekwei ophalde, mar trochrūn oan de Kalkhśswei ta, der't er ticht by de hoeke mei de Kollenswei op śtkaam. As men no op 'e Kalkhśswei op dat plak stiet, sjocht men yn de rjochting fan de Trekfeart noch twa beammen, der't it paad tusken troch rūn ha moat.
Wy witte net hoe āld it Westergeastmer (en tagelyk Triemster) Lykpaed krekt is, mar it kin hiel goed al om 1100 of 1200 hinne bestien ha. It is yn alle gefallen folle ālder as 1654, doe't begūn waard mei it graven fan de Trekfeart, dy't it paad yn twaen dielde. Dat it paad fan 1660 datearje soe, kloppet yn gjin gefal, mar it is wol dśdlik wer't dy misfetting wei komt: śt it boek fan Andreae oer de skiednis fan Kollumerlān. Andreae dielt deryn mei dat der yn 1660 sprake is fan in Lykweistille ūnder Westergeast, dy't neffens him tusken de Bontehūns- en de Kalkhśsbrźge yn lei. Hy wol der mei sizze dat der yn 1660 in brźge wie dy't de twa parten fan it Lykpaed meiinoar ferbūn, in brźge dy't letter ferfallen wźze moat. Mar it sit krekt oars. Andreae wist net dat der yn Westergeast njonken it Lykpaed ek noch in Lykwei west hie, want oars hie er sels ek wol ynsjoen dat de Lykweistille dy't yn 1660 foarkomt, neat oars weze kin as de tsjintwurdige Kalkhśsbrźge. Der is al mei al gjin inkeld bewiis dat ek it Lykpaed in brźge oer de Trekfeart han hat.
It Lykpaed wie fanālds eigendom fan de tsjerke fan Westergeast. It waard troch de tsjerkfadij ferhierd. Sa lźze wy yn it āldste tsjerkeboek fan Westergeast dat Mark Sierks 18 gūne en 14 stoeren betelle foar it hieren fan it Lykpaed oer santjin jier, rekkene fan maaie 1774 ōf. Oft de hierder of de tsjerke mei it ūnderhald rźde moast, is net alhiel dśdlik. Yn 1847 soarge de tsjerke der blykber foar, want yn in letter tsjerkeboek lźze wy dat de tsjerkfādij doe tsien stoeren oan Bote Mients van der Schaaf śtbetelle foar wurk oan de fuotpaden op it Langlān, der't de tsjerke dus ek de noed foar hie, en oan it Lykpaed.
Yn de njoggentjinde ieu is der in boerepleats boud neist it plak der't it Lykpaed op 'e Dolle śtkomt. Wannear krekt is net bekend, mar it moat foar 1847 west ha. Op 'e kaart fan Kollumerlān yn de atlas fan Eekhoff, dy't śt dat jier datearret, stiet dat boerespul nammentlik al oanjūn. It no ferhurde diel fan it Lykpaed moat doe troch de tsjerkfādij oan de eigner fan de nije pleats ferkocht wźze. It rjocht fan paad, dat der op lei, bleau lykwols gewoan bestean. Uteinlik hat de tsjerkfādij ek it noardlike, no noch altiten ūnferhurde, part fan it Lykpaed oan de eigner fan de pleats oan 'e Dolle ferkocht. Dat wie mear as hundert jier letter, yn 1950. De nije eigner, dy't it paad doe al jierrenlang yn 'e hier hān hie, wie Geart van der Schaaf, pake fan de tsjintwurdige bewenner fan de pleats. Hy moast der 400 gūne foar betelje.
It paad waard oerdroegen "met alle daaraan verknochte heersende en lijdende erfdienstbaarheden, rechten en verplichtingen", sa stiet yn de notarisakte. Dat hāldt yn dat it paad iepenbier bleau en dat de eigner foar it ūnderhāld soargje moast. Hiel apart is dat de keaper yn de notarisakte ek noch festlizze liet "dat de aankoop van het hiervoor omschreven "Lykpaed" hetwelk vermoedelijk nog dateert uit de elfde of twaalfde eeuw, door hem is gedaan omdat hij niet gaarne zou zien, dat dit eeuwenoude pad zou worden geegaliseerd of op andere wijze aan de historie zou worden onttrokken". Boppedat waard noch yn de akte opnaam "dat in de naastliggende "Drie Dollen" volgens de overlevering nog ligt een oude bengel uit de toren van Westergeest, die "door de duivelen daarin zoude zijn geworpen"".
Oer Geart van der Schaaf, nei wa't yn Kollumersweach in wei neamd is (de G. van der Schaafstrjitte), mei hjirre noch wol wat mear sein wurde. Hy wie in foaroansteand man, lid fan de gemeenteried foar de CHU fan 1915 oant 1939, de lźste tolve jier as wethālder. As boer wie er in ūndernimmend man, dy't sels heidefjilden yn Drinte oankocht. Tagelyk fielde er in soad foar de histoarje en natuer fan it eigen gea. Yn in artikel yn de Kollumer Krante fan 7 desimber 1934 wurdt er omskreaun as "een groot vogelvriend". Hy fertelt deryn fan syn soarch oer de achterśtgong fan de fūgelstān yn de Sweagermieden. Om der wat oan te dwaan woe er in leech stik grūn yn 'e Dolle ynrjochtsje as fūgelreservaat. Om dźr geunstige omstannichheden foar te skeppen waard de bemealling fan dat gebiet staakt. Yn 1937 waard de fierdere lieding en it tasjoch fan it partikuliere reservaat "De Trije Dollen" opdroegen oan It Fryske Gea.
Geart van der Schaaf hie it Lykpaed oankocht om te foarkommen dat it yn 'e takomst ferdwine soe, sa hat er yn de notarisakte dśdlik festlizze litten. Mar hast gjin inkelde boer hat likefolle each foar natuer en histoarje as hy, ek syn eigen pakesizzer net. It melkfee moast geregeld it paad oer nei it lān oan de oare kant, dat derom waard der skerpe tried spand op it plak der't it fee der oer moast en ek by it begjin oan de Trekwei. Ik kaam sels it paad gauris op 'e fyts del en it wie my min nei it sin dat dat net mear koe. Yn 1975 brocht ik de saak te praat yn it bestjoer fan de Aldheidkeamer yn Kollum. Foarsitter derfan wie boargemaster Bekius en dy soarge der foar dat de eigner fan it Lykpaed in oanskriuwen fan B & W krige dat it paad "als openbaar onverhard voetpad dient te worden gehandhaafd". Mar dat helle neat śt. B & W liet it, wer tige tsjin myn sin, der by, want yn 1978 soe de tarieding fan de ruilferkaveling begjinne en der moast it risseltaat earst mar ris fan ōfwachte wurde. De Ruilferkavelingswet makket it nammentlik mooglik om it rjocht fan reed en ek de iepenbierens fan fuotpaden op te heffen, mar oan de oare kant ek om sokke paden wer op te knappen. It bestjoer fan de Aldheidkeamer stelde dernei in kommisje yn (ik siet der sels ek yn) dy't in rapport oer alle ālde paden yn Kollumerlān opstelle moast om dat oan de ruilferkavelingskommisje en oan it gemeentebestjoer oan te bieden. Yn 1981 wie dat klear. It jier derop waard in twadde druk makke, dy't op it Lykpaed śtrikt waard.
De tarieding fan ruilverkavelingen duorret yn 'e regel lang en sa wie it ek yn Kollumerlān. Lang om let waard yn 1992 oer it ruilferkavelingsplan stimd en it waard oannaam. Oer it Lykpaed stie deryn: "te handhaven onverharde weg". Jild om it paad op te knappen waard lykwols net beskikber steld. Wol waard oanjun dat it paad by ōfslśting fan de ruilferkaveling oan de gemeente tawiisd wurde soe. Op myn oanstean rjochte it bestjoer fan de Aldheidkeamer doe wer in brief oan B & W oer it Lykpaed. Deryn waard der op wiisd dat it paad net allinnich al jierrenlang ōfsletten west hie, mar dat der koartlyn ek noch in nije daam oanlein wie. It melkfee waard no fia in part fan it Lykpaed nei it lān oan de oare kant jage, mei as gefolch dat it paad ferwade waard. B & W kamen no wol yn aksje. Op 14 maaie 1993 krige de eigner fan it Lykpaed in oanskriuwing dat er de "afrasteringen" fan it paad helje moast, dat er in grut gat mei sān opfolje moast en dat er de sūnder fergunning oanbrochte daam wer ferwiderje moast.
De eigner fan it Lykpaed gie tsjin dizze beskikking yn berop by de Raad van State en tsjinne boppedat by de gemeenteried it fersyk yn om it paad fan de 'wegenlegger' te heljen, d.w.s. om in ein te meitsjen oan it iepenbiere karakter derfan. Dat hat allegearre neat śthelle: op 7 oktober 1993 wiisde de gemeenteried syn fersyk of, op 9 maart 1994 waard syn berop tsjin dat beslśt troch de provinsje fersmiten en op 30 juny 1997 seach de Raad van State gjin reden om de oanskriuwing fan B & W te ferneatigjen. It paad is dernei wer frijjūn en de daam is opromme. De gemeente hie al yn 1993 in nije planke mei leuning oer de bermsleat by de Trekwei lizze litten en pleatste nei de śtspraak fan de Raad van State in pear kreaze klaphikjes op it plak der't it fee it paad oer moat. Ek binne der op 'e nij wer nammebuordsjes by it Lykpaed pleatst (dy śt 1954 wienen al lang weiwurden).
It wachtsjen is no op 'e ōfslśting fan de ruilferkaveling. It paad wurdt dan fan de gemeente en dan sil it wol wer begean- en befytsber makke wurde. Sa is it ieuwenalde Lykpaed sśdlik fan de Trekfeart, spitigernōch nei alhiel sūnder argewaasje en strideraasje, behālden bleaun, alhiel oerienkomstich de bedoelings fan de troch my o sa bewūndere boer-wethālder Geart van der Schaaf.

Mei dit stikje komt der in ein oan de rubryk Westergeastmer stjit-nammen, want alle nammen ha no oan 'e oarder west.

Oebele Vries