Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

Foestrumer

JUNI 2002

REDACTIELEDEN

C. Loonstra O. Bijlstra
J. Wiersma J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)
Ronnie van Assen (vormgeving)

Bankrekening: 321511220
Rabobank Kollum


Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER inleveren vr

21 augustus 2002

inleveren bij mevr. J. Wiersma, E. Meinertswei 11,
Westergeest, tel. 0511 - 44 47 26
E-mail: m.wiersma01@chello.nl


De volgende inleverdatum:

20 november 2002

Jaargang: 13 Nummer: 2

BESTE DORPSGENOTEN,

Juni, de hooimaand en de maand waarin de zomer begint, een periode waarin we wel of niet van de verdiende vakantie gaan genieten, zowel thuis als ver weg. Voor veel verenigingen is het deze tijd ook "komkommer tijd", wat inhoudt dat er door sommigen de komende maanden niet zoveel zal worden georganiseerd, zodat ook deze van de vakantie rust kunnen genieten.
Voor andere verenigingen daarentegen zijn de zomermaanden de maanden van de activiteiten, welke ze ook nu weer uit de doeken zullen doen in deze uitgave van de Foestrumer, zodat er toch nog wat valt te beleven in Westergeest.
Ook wij als redactie pakken na de zomer de draad weer op, maar eerst kunt u nog genieten van alles wat er de afgelopen tijd weer is gebeurd, in deze uitgave van Juni.
Dat de Foestrumer leeft in het dorp, daar gaan we als redactie nu wat meer in geloven, dan een jaar geleden toen we de enqute hielden over uw eigen dorpskrant en het voortbestaan er van. Was het toen "lauw loene", nu komen er steeds meer positieve reacties van deze en gene, en ook de geldelijke sponsering en bijdragen van diverse verenigingen en particulieren stemt ons zeer verheugd, wat ons weer de motivatie geeft om door te gaan met een dorpskrant van en voor iedereen in ons dorp. Nogmaals willen we alle gulle gevers bedanken voor hun financile bijdrage aan de Foestrumer en mochten er nog verenigingen of particulieren zijn, die zich geroepen voelen om ook een geldelijke bijdrage aan de Foestrumer te leveren, dan kunt u dit overmaken op het bankrekeningnummer wat op pagina twee staat vermeld, onze dank hier alvast voor.
Verder van redactie zijde is er niet veel te vertellen, dan alleen dat we u ook nu weer veel leesplezier toewensen met deze uitgave van de Foestrumer en straks een prettige vakantie zowel thuis als ver weg.


De Redactie

AGENDA

Juni:
17 Fietstocht, georganiseerd door de Feestcommissie
23 Openluchtconcert de Bazuin

Augustus:
10,11 Westergeest Geestverruimend

September:
7 Tweede hands goederenmarkt bij de Ned. Herv. Kerk

November:
11 Sint Maarten Lampionoptocht
29 Teake van der Meer met "Noflik fan hs",
Culturele Commissie

FAMILIEBERICHTEN

Geboren:

Maart:
21 Femke, dochter van Sierd-Henk en Marja de Bruin,
Keatlingwier 11

Overleden:

Maart:
20 Douwe Willem Hania, 71 jaar

NOG EVEN EEN BERICHTJE VOOR ONZE TROUWE SCHRIJVERS EN SCHRIJFSTERS

Steeds meer komt de kopij binnen per e-mail. Daar zijn we als redactie erg mee ingenomen. We spreken met jullie af, dat er even een berichtje wordt gestuurd, dat het ontvangen is, want soms komt de e-mail om een of andere reden niet aan en zou het verhaal dan niet in de Foestrumer worden opgenomen.
Wanneer de tekst op diskette wordt aangeleverd, wordt de diskette weer terugbezorgd.

De redactie

NIEUWS VAN PLAATSELIJK BELANG

Inmiddels mag de jachthaven uitbreiden. Over enkele jaren zal er weer gebouwd kunnen worden. Tenminste als de gemeente zijn afspraken na komt. De tennisbaan zal in de toekomst verplaatst worden. Een geschikte locatie is nog niet gevonden.
De speeltuin is voorzien van drainage, we hopen dat de wateroverlast hiermee is opgelost. De afrastering zal nog wel in orde gemaakt moeten worden. Als dat is gerealiseerd, zal de gemeente de speeltuin overdragen aan Plaatselijk Belang.

De Dobbe
Zoals reeds eerder vermeld en ook in de krant gepubliceerd zou de Dobbe, die ernstig vervuild is, opgeschoond worden.
De kosten hiervoor bedragen &euro 16000,-. Het geld is beschikbaar, maar wanneer e.e.a. uitgevoerd kan worden is de gemeente niet bekend.
Doordat de gemeente niet alert genoeg inspeelt op subsidiemogelijkheden, zou er subsidiegeld in de provinciale pot achterblijven.
Plaatselijk Belang heeft de gemeente meerdere malen op de mogelijkheden gewezen. Er werd echter niets mee gedaan. Kort voor de deadline kon nog een politieke partij worden ingeschakeld, die B & W op hun verantwoordelijkheden wezen.
Gelukkig hebben we de subsidie alsnog aangevraagd. Mogelijk dat het toe te kennen subsidiebedrag aan Plaatselijk Belang ter beschikking wordt gesteld voor inrichting hoek Kalkhswei - van Teyenswei. Het geld was anders ook niet in de gemeentekas gevloeid. We wachten af.

Dodenherdenking
Op 4 mei werden de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog herdacht. Kinderen van de basisschool legden een krans op de oorlogsgraven. Zo ook Plaatselijk Belang.
Velen legden bloemen. In een korte toespraak werd nog eens benadrukt, dat verdraagzaamheid de leidraad tot blijvende vrede is.

Het bestuur

[plaatje]
Kinderen van de basisschool legden op 4 mei een krans op de oorlogsgraven. Zo ook Plaatselijk Belang.

NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE


Geslaagde playbackshow in Westergeest.
De Culturele Commissie hield op 5 april een playbackshow. De uitslag van de avond was als volgt:

Groep 1 ( 7 t/m 9 jaar):

 1. Twarres, de sterke gelijkenis met de echte Johan en Mirjam (Twarres) was verbluffend. Niet alleen de uitstraling van deze twee, de hele groep was echt goed.
 2. K3 met 'Tele Romeo', spontaan sterke act, erg origineel. K3 moest de spits afbijten, maar hebben geen last van zenuwen gehad.
 3. Lasgo, de uitstraling en de playback waren in n woord geweldig.

Groep 2 ( 10 t/m 15 jaar):

 1. Sita met 'Happy', de echte Sita komt als een speer naar boven in de popwereld. De Sita van deze avond was niet minder goed, ze zette een perfecte act neer.
 2. Shakira met 'Whenever', uitvoering en uitstraling waren heel erg goed.
 3. K3 met 'Alle kleuren', een heel aardig optreden van drie spontane meiden.

Live gezongen:

 1. Anouk, een spontaan optreden. De beslissing om Anouk te imiteren is heel goed uitgepakt. Deze deelnemer kreeg een tip van de jury: "maak van zingen je vak"
 2. De Kast, deze plaatselijk zeker niet onbekende zanger heeft een mooie stem en kan zeker als hij het serieus aanpakt leuke dingen doen in de muziek
 3. Mannenkoor Karrespoor 'krekt echt', boeren, bier, vrouwen en veel lawaai.

Darttoernooi in de Fokkema's Pleats:
Op zaterdag 20 april stond Westergeest in het teken van het darten. De Culturele commissie had een toernooi uitgeschreven voor de inwoners van Westergeest en Triemen. Het enthousiasme en de opkomst was groot. Zowel 's middags bij de jeugd als 's avonds bij de volwassenen. Na een spannende, maar voldane dag konden de prijzen uitgedeeld worden.

De uitslagen:

Jeugd t/m 7 jaar:

 1. Bartele Nicolai
 2. Aant Keizer, Rudmer Loonstra en Mark Bruinsma

Jeugd 8 t/m 11 jaar:

 1. Tedo de Bruin
 2. Hendrik Keizer
 3. Mark Bremer

Jeugd 12 t/m 15 jaar:

 1. Ren Kempenaar
 2. Heine de Bruin
 3. Harmen Bijlstra
 4. Eeltje van der Kooi

Verliezersronde:

 1. Molle Oebele Bethlehem
 2. Jacob Jan Bijlstra

Heren:

 1. Jan de Haan
 2. Jan Annema
 3. Siepie de Vries
 4. Jan Prins

Verliezersronde:

 1. Thomas Loonstra
 2. Gerrit Kempenaar

Dames:

 1. Clara Loonstra
 2. Aaltje Dijkstra
 3. Natasja Jonkman
 4. Boukje Bethlehem.

De prijzen werden ter beschikking gesteld door Keuken Kompas uit Drachten. Al met al was het een zeer geslaagd toernooi, dat zeker in de toekomst wederom door de Culturele Commissie zal worden georganiseerd.

De Culturele Commissie is van plan om in het aanstaande winterseizoen eens weer wat cursussen te organiseren, Als er nu liefhebbers zijn die voor een bepaalde cursus belangstelling hebben, neem dan even contact op met Minke Adema, tel 441485.

Om alvast te noteren. Op 29 november komt Teake van der Meer met zijn avondvullend programma ' Noflik fan hs" in de Fokkema's Pleats. In een volgende Foestrumer hopen wij hierop terug te komen.

De geslaagde dartmiddag en avond krijgt eind januari beging februari een vervolg . Ook hier krijgt u later in het jaar nadere berichtgeving over.

Het bestuur


NIEUWS VAN DE FEESTCOMMISSIE

Op Koninginnedag hebben we een orinteringsrit gehouden in samenwerking met de M.A.C.
Dit was een groot succes.
Er deden 23 deelnemers mee.

De prijzen zijn als volgt verdeeld;
1e U. de Jong
2e J. Bijlstra
3e H. Adema

De poedelprijs ging naar J. Bremer.

Om 17.00 uur konden de kinderen pannenkoeken bakken. Er deden ongeveer 50 kinderen mee. Het was hartstikke gezellig.

Het bestuur


NIEUWS VAN DE GYMVER. " WIJ BLIJVEN FIT"

Dinsdag 13 mei 2002 zijn we met onze gymvereniging op ons jaarlijks reisje geweest.
Deze keer gingen we naar het bowlingcentrum in Oostrum.
Om half 3 vertrokken we uit Westergeest en om ruim 3 uur begon de strijd. We waren met 16 dames en hadden twee banen tot onze beschikking. We hebben allemaal goed ons best gedaan, fanatiek genoeg, maar er kan maar n de winnaar zijn en dat was Maaike Cuperus. Zij had 89 punten. Daarna aan de koffie en de thee met oranjekoek en gezellig kletsen met elkaar tot het tijd werd om terug te gaan naar Westergeest. Daar hebben we in de Fokkema's Pleats een borreluurtje gehad en kwamen er nog twee dames bij, die niet mee waren te bowlen.
Seke gaf een rondje, omdat zij en Lammert 50 jaar getrouwd waren. Toen nog een rondje van de club en ondertussen stond de koffietafel klaar. Die hebben we alle eer aangedaan en werden er nog mooie verhalen verteld, maar! " De tiid haldt gjin skoft" .
Dus kwam er tegen 20.00 uur een eind aan deze goed geslaagde dag.
Tetsje wenste iedereen een goede zomer toe en tot 24 september, dan beginnen de gymlessen weer en hopen we zoals altijd dat we er een paar nieuwe leden bij krijgen, want onze gym moet blijven.

Namens het bestuur
H. Sipkema-Dijkstra


NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING W.T.O.C.

Het voetbalseizoen 2001/2002 zit er weer op.
We hebben dit seizoen twee teams die kampioen zijn geworden, namelijk de C-junioren en de Meisjes-Pupillen, maar hierover straks meer.

Bekercompetitie:
De wedstrijden voor de beker zijn inmiddels afgelopen. De E-pupillen hebben op Paasmaandag de laatste bekerwedstrijd gespeeld tegen KRC. Deze wedstrijd is jammer genoeg verloren met 2-0 en dit betekende het einde van de bekercompetitie voor de E-pupillen. Maar al met al een geweldige prestatie. Wij feliciteren de spelers en leiders van de E-pupillen dan ook van harte.
De C-junioren hebben op paasmaandag een bekerwedstrijd gespeeld tegen Broekster Boys C1. Deze wedstrijd eindigde in een 2-1 overwinning.
Op 24 april moesten de C-junioren het opnemen tegen Frisia C1 en wonnen opnieuw en wel met 2-2, waarna de beslissing viel door het nemen van strafschoppen. WTOC bekerde weer verder.
Maar... aan alles komt een eind, want tegen Heerenveen moesten de WTOC-ers het onderspit delven. Ze verloren de wedstrijd met 3-0. Maar het is een heel goed resultaat, wanneer je met je team het zo ver brengt in de beker. Ook spelers en leiders van dit team, van harte gefeliciteerd met het behaalde succes.

De competitie:

WTOC 1:
Het bleef spannend tot aan het einde van de competitie, want er was nog steeds degradatiegevaar. De mogelijkheid bestond om op de 10e plaats te eindigen en dit zou inhouden, dat er nog gespeeld zou moeten worden om in de 3e klasse te blijven. Gelukkig is dit ons 1e team bespaard gebleven. Theoretisch bestond ook nog de kans om een periode in de wacht te slepen, maar dan moesten wel alle partijen meewerken en dat hebben ze niet gedaan.
Dus blijft WTOC 1 in de 3e klasse. Jammer genoeg heeft Kollum in de nacompetitie niet het gewenste resultaat behaald, zodat zij nog een jaar in de 4e klasse moeten blijven.
Volgend seizoen missen we toch wel een aantal ploegen uit de omgeving, namelijk De Lauwers en Veenwouden, die gedegradeerd zijn en Friese Boys, die kampioen geworden zijn en dus volgend jaar in de 2e klasse spelen. Veenhuizen is gedegradeerd.
We wachten maar af, wat volgend jaar ons weer zal bieden. We hopen echter, dat onze lang geblesseerde spelers weer van de partij kunnen zijn. Gosse Hoekstra en Berend Sangers wensen we een spoedig herstel toe, zodat ze ons team volgend seizoen weer kunnen versterken. WTOC is uiteindelijk op de 6e plaats geindigd, met 34 punten uit 22 wedstrijden

WTOC 2:
WTOC 2 heeft dit seizoen goed gedraaid en zijn op de 4e plaats geindigd met 40 punten uit 22 wedstrijden. Volgend seizoen komen er weer nieuwe jeugdige spelers bij het 2e team en ook Hilco Rekker zal zijn steen(tje) bijdragen aan WTOC 2.

WTOC 3:
WTOC 3 heeft dit seizoen goede resultaten geboekt. Zij zijn op de 9e plaats geindigd met 17 punten uit 20 wedstrijden .

WTOC DA1:
De dames hebben een zwaar jaar achter de rug, maar het resultaat was een 9e plaats met 18 punten uit 20 wedstrijden.
Er zijn aan het einde van het seizoen een aantal dames gestopt met voetballen. We hebben inmiddels de problemen opgelost. Er zijn voor volgend seizoen weer voldoende nieuwe leden bijgekomen, zodat we weer met 2 teams de wei in kunnen.
Ook de leiders van Dames 1 zijn gestopt. Heine en Froukje, hartelijk bedankt voor de leiding van al die jaren en we hopen jullie nog vaak te zien op het voetbalveld.

WTOC DA2:
De dames zijn op de 9e plaats geindigd met 30 punten uit 24 wedstrijden. In vergelijking met vorig jaar is dat een heel goed resultaat.

WTOC A1:
De A-junioren zijn in de middenmoot geindigd, namelijk op de 3e plaats met 12 punten uit 10 wedstrijden.

WTOC C1: KAMPIOEN!!
De C-junioren zijn ongeslagen kampioen geworden. Zij hebben 30 punten verzameld uit 10 wedstrijden. Geweldig!! De jongens en leiding van Johannes Bethlehem, Gerrit Kempenaar en Minze van der Velde worden van harte gefeliciteerd en zo doorgaan volgend jaar.
Na afloop van de laatste wedstrijd is het behaalde kampioenschap uitbundig gevierd.

WTOC D1:
De D-pupillen zijn 2e geworden met 18 punten uit 8 wedstrijden. Alleen de Harkemase Boys waren sterker dan onze D-pupillen. Een prima prestatie!

WTOC E1, E2, F1 en F2:
WTOC E1 is 4e geworden met 15 punten uit 10 wedstrijden
WTOC E2 is ook 4e geworden met 6 punten uit 8 wedstrijden.
WTOC F1 is 5e geworden met 10 punten uit 10 wedstrijden.
WTOC F2 is 4e geworden met 11 punten uit 10 wedstrijden

WTOC MP1: KAMPIOEN!!
De meisjes van WTOC zijn wederom kampioen geworden, net als in de najaarsreeks.
De meisjes hebben dit uitbundig gevierd door op een vrachtwagen door de drie dorpen te rijden met veel lawaai. Daarna is het feest in de kantine nog even voortgezet.
Meisjes en leiding, o.a. Truda van der Velde, van harte gefeliciteerd!

Het bestuur van WTOC wenst alle spelers en supporters een prettige vakantie toe en tot volgend seizoen!!


TWEEDEHANDS GOEDERENMARKT
TE WESTERGEEST

Het is de bedoeling om op 7 september aanstaande een Tweedehands goederenmarkt te houden. De opbrengst is voor de gebouwen van de Hervormde Gemeente Oudwoude-Westergeest.
Mocht u bij het opruimen van de zolder en/ of schuur nog goede spullen tegenkomen, die u eigenlijk niet meer wilt of kunt bewaren, laat het dan even weten. U kunt de spullen zelf even brengen naar de fam. B. Dijkstra, Weerdebuorsterwei 4 te Westergeest., tel 0519-518436.
Of bellen naar Marten Cuperus, tel 0511-445740, Eeuw Fennema, tel 0511-443980, Nicolet Vlaming, tel. 0511-450404 of Minke Adema, tel 0511-441485. Oud ijzer kunt u brengen bij de fam. H. Hoekstra, Bumawei 17, tel. 0511-442104. De tweedehands goederenmarkt wordt gehouden aan de Eelke Meinertswei bij de kerk.

De Commissie
Oudwoude -Westergeest


BERICHTEN VAN "IT PJUTTERSPLAK"

In het vorige krantje hebben we de ouderavond al genoemd. De opkomst was niet heel geweldig maar we hebben wel een leerzame avond gehad met kleine tips van de Brandwondenstichting hoe we het in huis nog veiliger kunnen maken.
Voorkomen is altijd nog beter dan genezen!
De peuters en de juffen zijn druk geweest met een mooi moederdagkado: Een zelf geverfd lapje, door juf Nelie tot zakje genaaid, gevuld met heerlijk ruikende lavendel. Met een lintje met twee kralen eraan. Het zat verpakt in een met snippers beplakt botervlootje zodat de geur het kadootje niet verraden zou.
De peuters zijn nu al weer druk met hun vaderdagverrassing.
Natuurlijk wordt er ook weer volop buiten gespeeld op de, door een paar ouders netjes gemaakte, speelplaats.
Eindelijk is de langverwachte nieuwe glijbaan in gebruik genomen : een echte publiekstrekker....
Er hebben enkele peuters afscheid genomen en we hebben gelukkig weer enkele kleintjes welkom kunnen heten.
Juf Jantsje wordt, door familie-omstandigheden tijdelijk vervangen door Juf Martha van der Horn uit de Triemen, zo kan het werk rustig doorgaan.
We werken nu naar de Grote vakantie toe, natuurlijk voorafgegaan door ons, inmiddels jaarlijks terugkerende uitje naar...Het Sanjesvertier. Hoe dat verlopen zal zijn, zult u in de volgende Foestrumer kunnen lezen.
Tot dan!

Het bestuur


WATERSPORTMARKT IN WESTERGEEST

Voor de opening van het watersportseizoen werd er op zaterdag 4 mei 2002 in de haven van Westergeest een watersportmarkt georganiseerd door de activiteitencommissie van de WSV 't Skipjagersgat.
In samenwerking met Proficiat kruiser bv, scheepswerf en Frisian Motors Boats, scheepsbetimmering werd een advertentie geplaatst in de Leeuwarder Courant.
Beide bedrijven bevinden zich aan de Simmerwei 6 te Westergeest, de scheepswerf van Pieter de Groot sinds 1998 en de scheepsbetimmering van de gebroeders Jousma vanaf maart 2002.
Al vroeg in de morgen arriveren de eerste standhouders in de haven, de familie de Boer uit Bakhuizen heel goed voorzien van allerlei scheepsartikelen.
Vervolgens druppelen ook de anderen binnen, waar de kramen reeds gereed staan (gedeeltelijk in de tent).
Omrop Fryslan heeft ook aandacht besteed aan de watersportmarkt in Westergeest.
Op de markt was o.a. een makelaar in boten, particuliere inbreng van scheepsartikelen, Leo Lemstra met zelfgeknoopte sleutelhangers t.b.v. Scouting Buitenpost en uit de regio waren aanwezig dhr Postma van " De koperen scheepsbel" uit Zwaagwesteinde en van der Meer uit Kootstertille met hengelsportartikelen.
Voor de kinderen was er een grabbelton vlakbij de koffiehoek.
Enkele bestuursleden bemanden een viskraam met haring en eigengerookte slibtong, die druk werd bezocht.
In de haven lag een prachtige Proficiat Kruiser afm. 12.25 x 3.80 mtr., die bezichtigd kon worden.
Vervolgens kon men een bezoek brengen aan de scheepswerf en het scheepstimmerbedrijf, die beide open huis hielden aan de Simmerwei.
Hoewel de weersverwachting heel slecht was, hielden we het in Westergeest droog deze dag, zodat de bezoekers op hun gemak de markt over konden slenteren.
De organisatie was tevreden over de opkomst en het verloop van de eerste watersportmarkt in Westergeest.
Langs deze weg willen we iedereen bedanken die heeft meegeholpen om deze dag te doen slagen.
Misschien kan een vervolg van deze watersportmarkt plaatsvinden, daarover zullen de organisatoren zich nog beraden.

Namens de activiteitencommissie van
WSV 't Skipjagersgat Westergeest

BAZUINKLANKEN

Eindigde ik de vorige keer met onze voorbereidingen voor het gemeentelijke muziekfestival te Kollum, nu ligt dat al weer ver achter ons. Onze jeugdige solisten deden het prima!
U hebt de resultaten in de krant kunnen lezen.
Siebregtsje Rekker kwam zelfs op de foto in de krant. 's Avonds liep het ook lekker en we verlieten met een tevreden gevoel de kerk.
De jury vond evenwel anderen blijkbaar beter, hoewel er volgens hem weinig verschil was.
Momenteel oefenen we voor onze zomerconcerten en om op niveau te blijven.
Zondag 26 mei mochten we een leuk concert geven op de gemeentezondag te Triemen.
Op een smk plekje in de tuin van de familie Buruma met een groot aantal toehoorders was het fijn musiceren.
Wie dit concert gemist heeft of nog eens wil horen, kan op 23 juni terecht in Westergeest.
's Morgens hopen we dan een openlucht kerkdienst in Hardegarijp te begeleiden en 's middags ons jaarlijks zondagsopenluchtconcert te geven in Westergeest.
Dit alles natuurlijk als het weer het toelaat.
Om de twee maanden halen we oud papier op.
Door de subsidie van de gemeente is dit voor ons de moeite waard en wat ook belangrijk is: de penningmeester kan niet zonder deze inkomsten. Bewaart u het voor ons? Wel stellen we het bijzonder op prijs als het verpakt wordt, anders krijgen we klachten over rondvliegend papier.
Leerlingen zijn nog altijd hartelijk welkom!
Meld je aan bij Durk Bijlstra. We willen toch onze muziekvereniging in stand houden.

Tot wederhoren

[plaatje]

Winnaars Dorpencompetitie 2001-2002 poule-A van links naar rechts, boven: Alle Jacob van der Meulen (coach) Marten Kooistra, Wytske Schaafsma en Marieke Kooistra. onder: Saapke Schaafsma en Femke Poelstra

JEUGD BADMINTONVERENIGING 'T PLMKE
OPNIEUW KAMPIOEN DORPENCOMPETITIE

Voor de tweede keer op rij is de jeugd van badmintonvereniging 't Plmke uit Wouterswoude kampioen van de dorpencompetitie Noord-Oost Friesland. Vorig seizoen promoveerden zij vanuit de B-poule naar de A-poule. Maar ook in deze poule was de jeugd van Wouterswoude de sterkste. Tot aan de laatste wedstrijd bleef het spannend wie met de titel naar huis mocht gaan. De "kampioenswedstrijd" werd gespeeld tegen Kollumerzwaag I die op dat moment maar n punt achter Wouterswoude stond. Er moest dus gewonnen- of gelijk gespeeld worden. Na een spannende wedstrijd wist Wouterswoude te winnen met 3-5. De uiteindelijke uitslag in poule A is: 1e Wouterswoude, 2e Kollumerzwaag I, 3e Damwoude I. De prijzen werden uitgereikt op het slottoernooi wat werd gespeeld in sporthal "De Houtmoune" te Buitenpost. Ook op dit toernooi was de club uit Wouterswoude goed vertegenwoordigd, de volgende jeugdleden vielen in de prijzen: meisjes tot 13 jaar: 1e Jolanda van der Meulen, 2e Alina Wiegersma, 3e Annet Postma, meisjes 13 tot 17 jaar, 1e Femke Poelstra en bij de jongens 13 tot 17 jaar 1e Marten Kooistra.


INFORMATIE EDUCATIE EN VOORLICHTINGS-CENTRUM HAMMERSLAG

Graag willen wij u kennis laten maken met een nieuw educatie centrum voor de melkveehouderij in Noord Oost Friesland.
Wij, Aaltje en Jilles Dijkstra, hebben samen met onze 3 dochters een modern melkveebedrijf.
Dit bedrijf is in 1996 geheel nieuw gebouwd; het bedrijf is een goede afspiegeling van de huidige melkveehouderij in de praktijk. Samen met ons gezin verzorgen wij hier melkkoeien, jongvee (en uiteraard veel kleinvee). Tevens hebben wij sinds een jaar een boerencamping.

Wij vertellen namelijk graag en begrijpelijk over ons bedrijf en de moderne landbouw.
Ook willen wij graag op een leuke en begrijpelijke wijze vertellen hoe een veehouder met zijn gezin tegenwoordig werkt en leeft.

Met beeldmateriaal van het melkveebedrijf laten wij u kennis maken met alle facetten van ons bedrijf. Tenslotte gebeurt er iedere dag van het jaar wel iets spannends. Hierna volgt een rondleiding op het bedrijf, waarbij alle tijd is om vragen te stellen en de dieren te bekijken en te aaien.

Door begrijpelijk uit te leggen waar een veehouder tegenwoordig op let (dierenwelzijn, gezondheid, management, vogelbeheer, schade, veevoer, mest, graslandbeheer en nog veel meer), zult u begrijpen hoe boeiend en veelzijdig een melkveebedrijf tegenwoordig is.

In het zomerseizoen 2002 (juni t/m september) zijn we open:

Maandag- dinsdag- woensdag middag: 13.00 tot 17.00 uur.

We ontvangen dan toeristen, burgers, consumenten, een ieder die belangstelling heeft.

In het winterseizoen (oktober t/m april) zijn we open op afspraak.
We ontvangen dan groepen, scholen en andere genteresseerden.

Wij werken nauw samen met het Natuur Milieu Educatie-centrum de Klyster in Damwoude.

Ook zijn er diverse arrangementen mogelijk.

Zoals u kunt zien gebeurt er veel bij ons, daarom zoeken wij nog enkele vrijwilligers die ons willen helpen om dit met ons op te zetten. Wanneer u denkt iets voor ons te kunnen en willen betekenen dan horen wij dat graag. Tenslotte maken vele handen licht werk!!

Graag tot ziens!

Educatie centrum en melkveehouderijbedrijf Hammerslag,
Westergeest.

Familie Dijkstra.


HULDIGING ZWAANTJE 65

[plaatje]

Op de foto Willem Hoeksma met Zwaantje en de vele belangstellenden die bij de huldiging door de cooperatieve rundveeverbetering Delta aanwezig waren.
(Foto: Alex Bouma)

Op vrijdag 31 mei 2002 is Zwaantje 65 gehuldigd op de boerderij bij de familie Hoeksma, Weerdebuorsterwei 7 te Westergeest.

Deze koe is bijna 16 jaar oud. Op 19 april 2002 produceerde Zwaantje 65, na 4307 dagen gemolken te zijn:

128209 kg. melk x 4,39 % vet = 5628 kg vet
128209 kg. melk x 3,44 % eiwit = 4411 kg. eiwit
Totaal 10.039 kg. vet en eiwit

Voor het behalen van 10.000 kg vet en eiwit is Zwaantje de 1e koe in de gemeente Kollumerland, die dat behaald heeft. Ook in Nederland komt dit zelden voor.
Van redactiezijde willen we de familie Hoeksma van harte feliciteren met het behaalde resultaat.

WESTERGEEST-GEESTVERRUIMEND

De projectgroep Westergeest-Geestverruimend wil langs deze weg alle mensen bedanken die er tot nu toe door hun inzet en medewerking voor hebben gezorgd dat het thema weekend "open deuren-open lucht" van 10 en 11 augustus door kan gaan.

We gaan nog met vol enthousiasme door en hopen ook bij de laatste loodjes hulp te krijgen van vrijwilligers. Hiervoor kun je je inmiddels aanmelden. Je moet hierbij met name denken aan het doorverwijzen van mensen naar de juiste plek, het meehelpen opbouwen van de PA, het assisteren bij parkeerplaatsen etc. Via Froukje Timmermans kun je je opgeven, telefoonnummer 0511-445889 of via kbs@chello.nl. Hier kun je ook terecht voor meer informatie. Het definitieve programma zal omstreeks juli bekend worden gemaakt.


HERINNERINGEN (UIT DE OUDE DOOS) III

De houthandel
Pieter de Vries Sr (Pietrom) sloeg het bruikbare hout dat vrijkwam bij de sloop, en dat was heel wat, op zijn groot voorerf aan de Trekvaart (halverwege de Bontehn en Huis ter Noord) op en leidde de verkoop ervan.
Op dat voorerf stond, vlak langs de Trekweg, in die tijd ook nog een klein nkamerwoninkje waar zijn moeder woonde. De buitenmaten van de halfsteens muurtjes hiervan waren ? 3,5 bij 7 meter. Men kwam binnen door de achterdeur en stond dan in een klein achterdeeltje van 2,5 bij 3 meter waar eventueel een geit en een gemakstonnetje konden staan, boven het kamertje voorin was een piepklein vlierinkje. Door een deur kwam men in een klein gangetje van 1 bij 0,8 meter met een vaste kast en daarna kwam men dan in het kamertje van 3,5 x 3 meter met een bedstee van ruim een meter diep. Hijzelf woonde ongeveer 50 meter van de weg in een klein boerderijtje met aan de zijkant, grenzende aan het erf van de buren (Harm Triemstra) een kleine 'windmotor' die het water uit de Knip en omgeving op peil hield. Tegenwoordig heeft een klein elektrisch gemaaltje die taak overgenomen.
Samen zaagden ze (mijn vader en hij) in hun vrije tijd de balken en planken op bepaalde lengten en dikten, sorteerden het en sloegen het op onder een groot afdak (6 x 20 meter) dat ze daar langs de westkant van de voortuin hadden gebouwd. Het stond langs de afvoersloot van de windmotor die naar de Trekvaart liep.
Mijn vader kon niet altijd, die had ook nog zijn brandstof handel en als ze het dan erg druk hadden hielp Pieter de Vries, die een paar honderd meter verderop, richting 'Huis ter ter Noord' woonde in een boerderijtje, hen met zagen. Ze legden de dikke balken op twee meter hoge schragen, n man ging er bovenop staan en de andere eronder en samen gingen ze dan de balken met een grote trekzaag te lijf. Vooral het in de lengte in planken zagen was een heel karwei en kon soms tijden duren en was ook behoorlijk zwaar werk. Ze hadden al meerdere afbraken op deze manier met elkaar samengewerkt en zouden het in de toekomst nog vaak doen.

Afbraak
B.v. bij de afbraak van de oude arbeidershuisjes bij de kalkovens achter het oude zwembad in Dokkum (mei 1929), een grote boerderij aan de ZuidWestkant van het haventje in het centrum van Veenwouden (mei 1931), tegenover het dorpscaf, waar toen nog een houten propeller aan de muur hing van een vliegtuigje dat daar ooit eens in het Buitenveld een noodlanding had gemaakt.
De grote korenmolen op het Huis ter Noord moest er in de zomer van 1937 aan geloven, de onderbouw is tot nu toe blijven staan, (er is tegenwoordig een autohandel in geverstigd). Popma uit Veenwouden had dit samen met mijn vader aangenomen.
n van de helpers (een zekere Ype uit Zwaagwesteinde) is toen nog door de kruistelling op ? 10 meter hoogte gezakt en naar beneden gevallen. Hij heeft met zwaar rugletsel bijna twee maanden op een lege koestal gelegen, van het bijbehorende boerderijtje, omdat hij van de dokter niet vervoerd mocht worden. Gelukkig is hij na vrij lange tijd weer redelijk hersteld.
Vooral het naar beneden laten vallen van de gietijzeren as was hier wel een heel bijzonder karwei. Hij kwam van meer dan drie keer zo hoog als de poldermolen en was bijna drie keer zo zwaar.
Allereerst maakten ze er een kabel van bijna honderd meter aan vast en daarna werd het achtereind door mijn vader met een 'dommekracht' en stukken hout omhoog gevijzeld, net zo ver hij maar durfde, de as mocht niet uit zich zelf naar beneden tuimelen want de kans bestond dat hij de hele kop van de molen meesleurde en als mijn vader dan nog bezig was, zou hij het hoogstwaarschijnlijk niet overleven.
Daarna probeerden ze hem toen met een 'Weston' takel naar beneden te trekken, wat maar niet wou lukken, tot de kabel op een gegeven moment met een knal kapot sprong.
Toen was Leiden voorgoed in last, want de kabel moest worden gerepareerd en men wist niet wat er al met de as gebeurd was en vooral hoeveel hij al naar buiten was getrokken. Het was moeilijk te schatten hoe veel hij nog nodig had om helemaal naar beneden te komen.
Ze hebben toen de kabel gerepareerd en heit is ook nog naar boven geklommen om te kijken waarom hij niet naar beneden wou. Hij heeft datgene wat hem in de weg zat weggehaald en ze zijn weer begonnen te trekken, het ging toen vrij vlot en hij kwam met een enorme dreun in een hoop zand met dikke balken op het beklinkerde deel van het erf terecht. De balken werden weer verspinterd als lucifershoutjes en hij sloeg meer dan een meter diep de grond in.
Er zullen hoogstwaarschijnlijk nog wel veel meer afbraakobjecten zijn geweest, maar deze ben ik allemaal zelf bij geweest en herinner ik me nog.
Bijgaande foto is van de molen van Suameer en mist onder en boven de kruistelling een verdieping en is dus aanzienlijk lager.

De beurtdienst
We lagen in die tijd vaak tegenover Roel en Luts(ke) die daar in een klein huisje op het 'Huis ter Noord' woonden, ze hadden twee kinderen: Hendrik en Aafke en daar speelde ik veel mee. Roel had twee of drie koeien en er was dus een hooivak in de schuur en dan was het spannend om van een hoogte van een halve tot een hele meter in het losse hooi te springen.
We deelden deze ligplaats met het beurtvaart scheepje van Pieter Veenstra (Oudwoude) en Co (Pier van Veenklooster). Een mooi klippertje van ? 30 ton, waar ze een Deutz gloeikop motor in hadden gebouwd, met een gezellig roefje voorin voor de eventuele passagiers.
De beurtvracht werd in mijn tijd met een vrachtwagentje met platte bak opgehaald en rondgebracht. Soms mocht ik mee voorin de vrachtauto en mocht dan de pannenkoek (wit met rode rand) op een steeltje uitsteken, door aan een touw te trekken, als we ergens afsloegen. De lage deurtjes aan de zijkant hadden geen bovenramen en het moest dan ook wel mooi weer wezen.
Naast Roel en Luts woonde een oude weduwe met haar ongetrouwde zuster (Renske en Froukje) in een ouder en groter huis dat in de lengte naast de weg stond met het vooreind naar de buren gekeerd en met een vrij grote boomgaard (voortuin).
Later hebben ze daar, ? 1930, een stuk (tussen de beide huizen in) van verkocht aan de CAF en die heeft er toen een pakhuis op gebouwd voor opslag van meel en ander voer, dit werd ook door Veenstra en Co rondgebracht bij de boeren.

De jager
Op een dag waren mijn vader en Roel aan het schijfschieten op de kop van een pop van Aafke, die ze op een paaltje in de hoek van de achtertuin hadden gezet. Heit met zijn grote oude dienstrevolver (waarover later meer) en Hendrik met het jachtgeweer, na het schot van mijn vader zat er een gat in de kop, maar nadat Hendrik geschoten had was de hele kop verdwenen (hagel).
Mijn vader had een vergunning voor de revolver, omdat het gebruikelijk was in die tijd dat de schippers de vracht turf contant betaalden aan de veenbaas en dan soms een nacht of wat achter in de veenwijken lagen met flink wat geld aan boord. Er zijn in die tijd dan ook enige overvallen geweest en een enkele zelfs met dodelijke afloop.
Roel had vanzelfsprekend ook wat kippen en misschien niet alleen daardoor, want vroeger waren ze veel talrijker volgens mij, zat er altijd een zwerm mussen rond het huis of in het ligusterhaagje dat in een vierkant om het voortuintje van ? 20 m stond, waar ze zaten te tjilpen dat het lust was.
Op een dag kwam hij thuis van de jacht en of het nu kwam omdat hij niks geschoten had of hij had hoofdpijn, dat weet ik niet, maar hij rukte het geweer van de schouder en joeg een schot hagel door de haag. Het resultaat was dat er ettelijke mussen dood op de grond vielen. Ik vond het verschrikkelijk en vond er een die nog leefde en probeerde die te redden in een stoof met een oude lap, maar na een paar uur was die ook dood.
Boven op het piepkleine zoldertje van het huisje, vlak naast de schoorsteen, bewaarde hij zijn kruit en patronen (bleven daar het beste droog volgens hem) en daar vulde hij ze ook bij het licht dat door een klein vierkant ruitje naast de schoorsteen naar binnen viel. Ik heb er wel eens plat op mijn buik bij gelegen als hij de patronen vulde met kruit, hagels en kardoezen (propjes viltachtige stof), hij had er een klein persje bij om het slaghoedje erin te drukken en om het geheel later af te sluiten.


ROZENGEUR EN WODKA LIME OOK IN FOESTRUM

Hebt u dat ook wel eens, dat u denkt: "wat me nu toch gebeurt, het kan niet waar zijn". Om precies te zijn dat overkwamen een aantal bewoners van ons dorp. Voor onderstaand artikel geldt: een gewaarschuwd mens geld voor 2
Het is alweer een tijdje geleden dat een aantal personen die hieronder genoemd werden een uitnodiging kregen voor een busreisje naar Aken, naar een koekjefabriek, kosten &euro 10,00 met alles er op en eraan.
Volledig verzorgd, je hoefde alleen nog maar een verkoop demonstratie bij te wonen.
5.00 uur, uit bed
5.30 koffie bij Anja
Vertrek van de bus: rond 6 uur (Tineke van het caf weet dat, want ze kon niet slapen van de herrie die gemaakt werd, sorry Tineke).
Het was 6.30 uur: geen bus
Het was 7.00 uur: geen bus, het werkvolk van de Adema's en de Bijlstra's kunnen dat beamen, wat deden die gekke vrouwen daar toch bij het caf 's morgens vroeg.
Het was 7.30 uur geen bus, ja de lijndienst. Toch maar even bellen naar de busmaatschappij in Duitsland, de betreffende mevrouw wist van niets.
7.30 uur Richting Anja - koffie
strategie bespreken, we konden nu niet thuiskomen, dus een alternatief werd gezocht
9.00 uur vertrek richting Six Flags
10.00 uur aankomst Six Flags - dicht
11.00 zoeken, zoeken om koffie, jawel bij vliegveld Lelystad, Roelie wilde nl. niet naar de Mc Donalds, "gjin iten"
Fantastisch koffie gedronken, ons werd een vliegreis aangeboden, niet te geloven. Toch maar richting Amsterdam.
12.00 uur - Op het Spui, koffie met broodje, richting Dam, kermis bekeken, en junk gezien.
tot 16.00 naar de Albert Kuipmarkt, hartstikke leuk, veel gezien, weinig gekocht, we hadden tenslotte &euro10,00 op zak.
Daarna gekeken naar het kemphanen gedrag dat mannen kunnen vertonen in een kroegje op de ............eventjes met dr. Erik van medisch centrum west gesproken (Rob v.d. Hulst)
18.00 uur Leuke entertainment gezien, in een kroeg waar je moet afdingen om binnen te komen (de mannen weten vast wel wat we bedoelen)
20.30 uur, we hadden nog steeds geen fatsoenlijk eten gehad, maar met de trein gingen we richting Lelystad, om onze auto bij het vliegveld op te halen, de trein had vertraging door reeen op het spoor!!
Rond 22.00 uur aankomst vliegveld Lelystad, en jawel de betreffende gastheer was nog aanwezig, na koffie en een lekker drankje gingen we richting huis, richting Mc Donalds dus, want we hadden nog steeds geen fatsoenlijk eten gehad.
We gingen weg van het vliegveld met de aanbieding om nog eens terug te komen voor vlieglessen die ons "gratis" werden aangeboden. We zeiden dat we zeker terug zouden komen. En dat is inmiddels gebeurd.
Hoe dat is gegaan is ook een heel verhaal, maar dat vertellen we de volgende keer.

Wordt vervolgd

Groeten
Anja, Roelie, Hanneke, Geertje, Tjikke en Aaltje


UT US FERLINE

Westergeastmers as militairen yn it leger en marine fan Napoaleon 1810-1813:

 • Femme Johannes van der Laan wie deihierarbeider en wenne yn Aldwld. Hy wie geboaren yn Westergeast op 09 desimber 1791 as soan fan Johannes Femmes en Aafke Hermanus. Femme waard ynlotte yn 1812 (mairie Aldwld - sjoch fierder). Hy soe pokdalig west hawwe. Op 07 desimber 1812 wie er soldaat yn it 125e regimint fuotfolk (ynfantery) nder nmer 5079, 5e bataljon, 4e compagnie. Femme waard op 12 desimber 1812 opnaam yn it sikehs fan Amiens wr't er kaam te ferstjerren op 17 desimber 1812 troch de 'fivre ataxique' (in foarm fan koarts). Femme waard 20 jier.
 • Eelke Roelofs de Vries, berne yn Westergeast op 06 maaie 1793, soan fan Roelof Kobus de Vries en Aukjen Eelkes; ynlotte yn 1813; 30e regimint fuotfolk (ynfantery). Eelke wurdt ein 1814 fermist; in lste tynge (berjocht) komt t Mentz (= Mainz) yn oktober 1813.
 • Bauke Johannes, in soan fan Johannes Femmes en Aafke Bouma. Hy waard geboaren yn Westergeast op 12 oktober 1783 wr't er ek noch wenne. Bauke wie in ramplesant (ferfanger, sjoch fierder) foar Hendrik Klazes Bouma fan Driezum (geboaren yn 1789 en ynlotte yn 1809 mairie Feanwlden). Bauke wie in broer fan de earder neamde Femme Johannes van der Laan. Yn 1811 wie er by it 124e regimint fuotfolk nder nr.3541, 5e bataljon, 4e compagnie, 2e bataljon, 3e compagnie. Yn 1813 naaide hy der tuskent. In jier letter wie er fuort; der kaam gjin bericht mear fan of oer him ....
 • Rudmer Wybes Koop, waard yn 1793 geboaren. Hy wenne yn Westergeast en wie in soan fan Wybe Rudmers Koop. Rudmer waard ynlotte yn 1813 (mairie Aldwld) mar hy koe ek in ramplesant fine: Pieter Smeding te Harns.
 • Jan Pieters Schaafsma, ek yn Westergeast geboaren op 16 febrewaris 1791, wie in soan fan Pieter Johannes Schaafsma en Geeske Jans. Jan Pieters wie ynlotte yn 1811; 147e regimint, 2e bataljon, 3e compagnie. Hy rekket yn it lst fan 1814 fuort: it lste wat fan him hearet wurdt is yn in tynge fan 19 maaie 1813 t Goldberg.
 • Fierder is my noch namme t it 124ste regimint ynfantery bekend: Jurriens Jean (Frns foar Jan Jurjens of Jurjen Jans?), geboaren op 13 april 1775 faaks yn Westergeast.

* Mairie - yn 1810 is Frysln yn 3 arrondisseminten ferdielt en elk arrondissemint wer yn gemeenten, of mairie sa't it yn it Frnsk neamd waard.
* Ramplesant - in tsjinstplichtige koe himsels ferfange litte troch in frijwilliger. Sa'n frijwilliger waard yn de omgong in ramplesant neamd. Ramplesant komt fan it Frnske wurd 'replacement' wat werpleatsing betsjut.

Nijs t 1982.

 • Der komme hast tzend minsken op de 25 kilometer lange toertocht (op redens) f. En it wie krekt op tiid, want inkelde dagen letter wie it al tei waar. De ldste reedrider wie P. Bosma fan de Sweach (74 jier) wylst de jongste dielnimmer Hendrikje Wiersma (4 jier) wie.
 • Op 30 april kaam Auke van Assen te ferstjerren. 'Lytse' Auke wie 78 jier ld en 50 jier troud mei Stien Boon.
 • Yn novimber komme Lieuwe en Wessel Kloosterman mei harren patatkream fan de Eelke Meinertswei f nei de Foarikker ta.
 • "De Bnte Houn" spilet yn desimber it toanielstik 'Yn Adams Kostm', in fleurich stik yn trije bedriuwen.

Ybele Steenstra, e-mail: y.steenstra@chello.nl


FRYSK DAMJEN (2)

De foarige kear hawwe jim lze kind oer de skiednis fan dizze lde tinksport.
Hoe wie it no ek al wer mei de spulregels? It striken (as skowen) is krekt sa as by it 'gewoane' damen, mar wat is dan oars?
It grutste ferskil is wol dat men yn it Fryske Spul net allinne skeef, mar ek rjocht en oerdwers slaan mei.
Yn de folgjende stn is wyt oan set. De nmering fan 'e fjilden is fan linksboppe nei rjochtsnder, fan 1 o/m 50

[plaatje]

Wyt wint troch 1. 22-18 13x22
2. 26-21 11x31
3. 41x34

No folgje twa probleemkes om sels ris t te sykjen. Wyt begjint en wint. Misskien sjogge jo it sa wol en pak der oars in boerd by.

[plaatje]

Probleem 1 (swart) 8, 22, 26, 35 (wyt) 37, 39, 43, 47)

[plaatje]

Probleem 2 (swart) 7, 25, 29 (wyt) 21, 26, 44

Raksjes nei: Folkert Groenveld, Jutryp (0515-424517)
e-mail: groenveldf@hotmail.com
website Frysk damjen: www.cybercomm.nl/~dfs