Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

De Foestrumer

Maart 2001

dorpskrant
WESTERGEEST


REDACTIELEDEN

C. Loonstra O. Bijlstra

J. Wiersma J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)
Ronnie van Assen (vormgeving)

Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER inleveren vr

30 mei 2001

inleveren bij mevr. J. Wiersma, E. Meinertswei 11,
Westergeest, tel. 0511 - 44 47 26

De volgende inleverdata:
29 augustus 2001
21 november 2001

Jaargang: 12
Nummer: 1

BESTE DORPSGENOTEN,

Wanneer in deze uitgave later uw eigen Foestrumer onder ogen krijgt is 2001 al weer een kleine 3 maand oud, de lente is begonnen en de dagen worden al weer een stuk langer, zodat we de winter, voor zover we van winter konden spreken weer achter ons hebben gelaten met helaas weer geen elfstedentocht. Maar dit allemaal kan ter zijde worden gezet, want we gaan ons richten op het voorjaar met al zijn mooie dingen hierbij.
Ook voor de diverse verenigingen staat er weer van alles voor de deur, maar zoals u weet kunt u dit ook nu weer lezen in uw eigen dorpskrant, met natuurlijk ook wat er zoal de afgelopen winter allemaal gebeurd is op de diverse fronten. Maar we zeggen wel dat u het kunt lezen maar gebeurt dit daadwerkelijk ook?????
Dit brengt ons op het volgende en dat is de uitkomst van de enqute die in de uitgave van december jl. zat, en waarin we diverse dingen vroegen over de Foestrumer wat u zoal las en of u hem niet direct in de prullenbak gooide, de uitkomst stemde ons niet erg optimisch, want van de 250 uitgegeven boekjes daarvan hebben we van 35 huishoudingen de enqute teruggekregen, een in onze ogen bedroefd aantal, waarbij wel gezegd moet worden dat deze 35 zeer positief waren over de Foestrumer, maar wij vragen ons toch sterk af wat de rest met het boekje doet, lezen ze hem wel of verdwijnt hij rechtstreeks bij het oud papier. Wij weten het niet, omdat deze mensen niet de moeite hebben genomen om even de enqute in te vullen en in te leveren, wat in onze ogen niet zo'n grote moeite was. We waren daarom zeer teleurgesteld in wat er van terug kwam, zodat we ons hebben afgevraagd of we wel door moeten gaan met ons eigen dorpsblad, want de kosten, zoals u wel weet beginnen toch aardig op te lopen de laatste tijd.
We hebben daarom overleg gehad met enkele bestuursleden van dorpsbelang voor een financiele injectie voor dit jaar daar anders het nummer van september a.s. de laatste zal zijn na ruim 10 jaar dorpskrant de Foestrumer.
We hopen dat dit niet hoeft te gebeuren maar wanneer dorpsbelang niet positief reageert is het afgelopen met de Foestrumer en houdt deze op te bestaan ook mede door het feit van de resultaten van de enqute, want alles bij elkaar opgeld de financiele positie en het feit dat maar 35 huishoudingen de enquete hebben ingeleverd en de rest waarvan we niet weten wat die er mee doet zeggen wij dat wanneer het zo door moet gaan, dat dit geen haalbare kaart is en dat we er dan beter maar mee kunnen stoppen.
Doch mensen we gaan nog niet van het zwarte scenario uit maar wanneer we geen respons krijgen dan zal zeker het doek voor de Foestrumer vallen.
Verder is er van de redactiezijde geen nieuws meer te melden, we hopen dat diegenen die hem lezen nu ook weer veel leesplezier mogen beleven aan deze uitgave van de Foestrumer.

De redactie

AGENDA

Maart:

13 Algemene Ledenvergadering Feestcommissie in de Fokkema's Pleats
16 Toanielstik fan de "Bnte Hn" yn de Fokkema's Pleats, smookfrije joun
17 Toanielstik fan de "Bnte Hn" yn de Fokkema's Pleats, mei live-music
23 Playbackshow

April:

16 Paaseieren zoeken op it Ljeppershiem (kinderen)
30 Pannenkoeken bakken in de Fokkema's Pleats (kinderen)

Mei:

4 Dodenherdenking, verzamelen bij de Fokkema's Pleats

Juni:

16 Fietstocht

Augustus:

23,24,25 Dorpsfeest


FAMILIEBERICHTEN

Geboren:
17 januari: Elisabeth en Tjeerd Johannes, dochter en zoon van Johannes Annema en Joke Koldijk, Trekwei 13
19 februari: Johannes Tjalling, zoon van Theo en Boukje Schotanus

NIEUWS VAN PLAATSELIJK BELANG WESTERGEEST

De gemeente heeft alsnog een subsidie van f 500,- toegekend gekregen voor Beleidsplan Foestrum 2010.
Vooralsnog wordt het beleidsplan door de gemeente beschouwd als dorpseigen. Dit betekent, dat er geen formele waarde aan wordt toegekend. Op het jaarlijks overleg met B en W op 18 januari zijn de volgende punten besproken:
- Plaatselijk Belang heeft met klem verzocht "de Dobbe", die verontreinigd is, schoon te maken.
- Woonplan Kollumerland: voor Westergeest betekent dit slechts incidentele woningbouw, dit komt mede door de gemeente gehanteerde toewijzing van 70 % voor Kollum en 20 % voor Kollumerzwaag en 10 % voor alle andere dorpen tezamen. Mogelijk kan er als er voldoende aanvragen zijn van de 'dorpsbewoners' toch nog iets meer gebouwd worden. Mogelijk worden er ook nog huurwoningen gesloopt.
- Wegenonderhoud: vanaf de brug over de Zwemmer richting Keatlingwier en Ee zal het wegdek in 2001 aangepakt worden. In ieder geval tot de beide bruggen in het kader van groot onderhoud.
- De "Ikkers" zijn beschermd, dit wil zeggen dat er zonder toestemming niets aan veranderd mag worden.
- Een mogelijke gedeeltelijke verharding van het Lykpaad is niet eerder mogelijk dan dat de gemeente eigenaar is.
- Ook werd wederom benadrukt de onveilige verkeerssituatie voor de fietsers met name schoolkinderenoversteek Simmerwei en Trekwei.
- Zodra de bouwactiviteiten zijn afgerond worden de straten in de Ikkers herstraat.
De Bareld Bijmastrjitte wordt tevens voorzien van een rabatstrook.
- Internet is beschikbaar in de Fokkema's Pleats.
Mogelijk zullen er door de gemeente cursussen worden georganiseerd om het gebruik te stimuleren.
Mochten er vragen of suggesties zijn, dan is het bestuur altijd bereid dit te bespreken.
U kunt contact opnemen met Wierd Kooistra (tel. 0511-441974)

NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING W.T.O.C.

Februari 2001
De winterstop is weer voorbij, zodat de veldcompetitie weer kan starten.
Over de jeugd is er geen nieuws wat betreft veldvoetbal.
Wel is er door de jeugd in de zaal gevoetbald. Ieder jaar is er een onderlinge competitie, georganiseerd door de FVVK. Aan deze competitie doen verenigingen mee uit de gemeente Kollumerland.
De einduitslagen zijn als volgt:
Poule: Kampioen:
A1 poule: Friese Boys A2
B1 poule: Kollum B1
C1 poule: De Lauwers C1
C2 poule: De Lauwers C2
D1 poule: Kollum D1
E1 poule: Kollum E1
E2 poule: WTOC E2
F1 poule: WTOC F1
F2 poule: Kollum F2

Het bestuur wl E2 en F1 van harte gelukwensen met het behaalde succes!
Over enkele weken staan de wedstrijden voor de jeugd weer op het programma.
Ook is er door de C's nog niet weer gespeeld in de bekercompetitie.
Bij de senioren zijn al weer enkele wedstrijden gespeeld.

WTOC 1 heeft de draad weer goed opgepakt. Zo werd op 2 december gelijk gespeeld tegen Haulerwijkse Boys (uitslag 0-0). Op 9 december wederom gelijk gespeeld tegen FC LEO (uitslag 0-0).
Op 10 februari is gewonnen met 2-1 van Marum. En op 17 februari gewonnen met 2-1 van Friese Boys.
Op dit moment staat WTOC op een gedeelde 2e plaats samen met Wykels Hallum en Buitenpost.
Trainer Jan Venema is dan ook niet ontevreden over zijn spelers, temeer daar zij als debutant in deze klasse optreden.
Op het moment dat dit stukje geschreven wordt is het zelfs spannend voor wat betreft het behalen van een 2e periodetitel. Wanneer u deze Foestrumer onder ogen krijgt is al bij u bkend, hoe dit afgelopen is, maar de mogelijkheid bestaat om zaterdag 3 maart de 2e periode te behalen. Dan moet Wykels Hallum tegen Oostergo een gelijk spel behalen of verliezen. WTOC moet tegen Veenwouden winnen.
Dus afwachten maar!

WTOC 2 behaalt uitstekende resultaten in hun klasse. Zij staan op de eerste plaats. Zij gaan samen met VVT uit Twijzelerheide aan de leiding.

WTOC 3 heeft het moeilijk in deze klasse. Zij staan op dit moment op de laatste plaats, maar er volgen nog veel wedstrijden. WIj hopen dan ook, dat zij de laatste plaats nog aan een andere ploeg mogen afstaan.

WTOC Dames 1 zijn beregoed dit seizoen. Nu zij geen concurrentie meer hebben van de Haurerwijkse Boys, die vorig seizoen zijn gepromoveerd, staan ze samen met Drachster Boys in de bovenste regionen van hun klase. Jammer, dat er op 10 februari verloren erd met 2-1 van Drachtster Boys. Maar op 17 februari werd al weer gewonnen met 2-0 van TTBC.
Hene en Froukje, wij wnsen jullie veel succes met de dames en "as it heal kin, kampioen wurde, want w longerje op in feestje hear!
Dat zou wel tot gevolg hebben, dat jullie mogelijk dan Haulerwijkse Boys weer "tegen het lijf lopen".
WTOC Dames 2 staan op de 3e plaats van beneden. er zullen nog wel enkele winstpunten behaald moeten worden om op veilige afstand van de laatste 2 te blijven. Dit zijn Friese Boys en Jubbega, die resp. slechts 3 en 0 punten hebben behaald.

Het bestuur wenst alle teams veel succes toe voor de laatste wedstrijden van seizoen 2000/2001.

Heeft u vragen over WTOC, dan kunt u terecht bij de volgende twee bestuursleden;
Wierd Kooistra, tel. 441974 of Jantsje Wiersma, tel 444726

NIEUWS VAN DE FEESTCOMMISSIE

De Feestcommissie is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het dorpsfeest op 23, 24 en 25 augustus 2001. Maar voor dat zover is staan er ook nog andere activiteiten, zoals de jaarlijkse fietstocht en het pannenkoekenbakken, op het programma. De data staan in deze Foestrumer vermeld in de rubriek 'Voor op uw prikbord'. Noteer deze alvast in uw agenda. Te zijner tijd ontvangt u via de brievenbus informatie over plaats en aanvangstijd.

Vooralsnog staat op Koninginnedag alleen het pannenkoekenbakken voor de kinderen op het programma. Wij vinden het lastig om op deze dag een activiteit te verzinnen voor volwassenen. In het verleden is gebleken dat het op deze dag moeilijk is veel publiek te trekken. Vaak worden door de omliggende dorpen ook leuke activiteiten georganiseerd dat veel mensen aantrekt. Daarom willen wij graag van u weten of u belang hecht aan een activiteit in eigen dorp op Koninginnedag. Wanneer dit inderdaad het geval is willen wij graag van u horen of u suggesties heeft over de invulling van deze dag. U kunt deze doorgeven aan de bestuursleden. De namen en telefoonnummers staan onderaan vermeld.

Zoals eerder in de Foestrumer vermeld is het thema van het dorpsfeest dit jaar BEROEPEN. Wij willen iedere buurt (vereniging) vragen het onderwerp/ de titel van hun praalwagen door te geven aan Annie Brouwer, Bareld Bijmastrjitte 11. Hierbij geldt: Wie het eerst komt, die het eerst maalt! Wees er dus snel bij; zo voorkomt u dat een andere buurt(vereniging) dit onderwerp al heeft gekozen.
Graag vernemen wij van u de naam van de contactpersoon, zijn of haar telefoonnummer en het aantal deelnemers.
Wagens, fietsers of paarden, iedereen is welkom.

Het voorlopig programma van het dorpsfeest ziet er als volgt uit:

Donderdagavond 23 augustus 2001:
Teake van der Meer en Shantykoor uit Garijp
Disco met Bouke

Vrijdag 24 augustus 2001:
Ochtendprogramma: Optocht
Middagprogramma: Stratenzeskamp
Avondprogramma: Muziek met Klaas Banga

Zaterdag 25 augustus 2001:
Ochtendprogramma: Herhaling van de optocht
Middagprogramma: Kinderbraderie, Spektakelspel
Avondprogramma: Life muziek van de groep "Butterfly"

Geachte dorpsgenoten, mocht u nog leuke ideen hebben voor ons dorpsfeest, laat het ons dan weten. Ook hiervoor is Annie bereikbaar.
Met uw medewerking hopen wij, dat het weer een geslaagd feest mag worden.

Tot zover het nieuws van de Feestcommissie Westergeest

Ykje Bijker 445330
Annie Brouwer 445201
Marten Bijlsma 444037
Tsjikke Dijkstra 445285
Klaas Pompstra 444798
Durk Rekker 445689
Froukje Timmermans 445889

NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE

Hobbymarkt
Vaak hoor je in het dorp: die maakt dit voor de hobby of die heeft een verkooppunt aan huis. Een ander geeft een demonstratie en dergelijke dingen meer.
Nu leek het ons wel een idee om dat eens te bundelen, zodat ieder op de hoogte kan komen wat er zoal in ons dorp omgaat. Als je belangstelling hiervoor hebt, meld je dan aan om dat te tonen in de Fokkema's Pleats, waar dan ook de mogelijkheid is om je spullen aan de man of vrouw te brengen.
Bij genoeg deelname ligt het in de bedoeling dit omstreeks november te organiseren.
Opgave voor 28 april bij Minke Adema, E. Meinertswei 10, tel. 441485.

28 december was er voor de jeugd het kindertheater "De flater" uitgenodigd voor eeen gezellig uurtje vermaak en dat slaagde heel goed. De aanwezigen hebben volop genoten en na een tractatie voor de jeugdigen ging ieder voldaan naar huis.

3 februari een gezellige avond met "Kln en Knoffelhakke". Deze keer hadden ze als onderwerp "Commersjeel".
De aanwezigen beleefden een gezellige avond, waarin de lachspieren niet vergeten werden.
Het is wel jammer, dat er zo weinig belangstelling voor is, temeer omdat de kritiek uit het dorp heel vaak is: er is nooit wat te doen voor de ouderen.
We zouden het dan ook erg op prijs stellen, dat er eens suggesties bij het bestuur kwamen om daar eens wat voor te organiseren, die juist deze groep interesseert.

BERICHTEN UIT DE PEUTERSPEELPLAATS

De oplettende lezer zal het niet zijn ontgaan dat ik voor de Foestrumer van december iets te ver voor uit heb geschreven. Dit schetste de situatie dat de kinderen al heerlijk van hun welverdiende vakantie zouden genieten terwijl deze nog niet eens begonnen was. Een ding ben ik uit deze situatie gewaar geworden, en dat is dat de berichten uit het Pjuttersplak dus wel gelezen worden, vandaar dat ik weer "in de computer ben geklommen" voor een nieuwe editie van "Berichten uit het Pjuttersplak". Op 8 januari 2001 zijn de peuters weer begonnen aan de tweede helft van het schooljaar. Het was wel even slikken dat juf Nelie al snel ziek werd en ook drie weken ziek is gebleven. Gelukkig konden we de eerste twee weken rekenen op de hulp van juf Ria Hoekstra en de laatste week was Jansje van der Berg de juf. Met de hulp van vrijwilligers en wat extra hulp van moeders konden de peuters ongestoord naar school. Je merkt dan weer hoe kostbaar vrijwilligers zijn. Allemaal heel erg bedankt.
Op woensdag avond 31 januari hebben de moeders gezamelijk weer de peuterspeelzaal en het speelgoed schoon gemaakt, de moeders die deze avond verhinderd waren kregen speelgoed mee naar huis om het daar schoon te maken. Met behulp van iedereen kunnen de peuters weer met en op schoon goed spelen.
Na de drukke laatste maanden van het jaar zijn januari en februari maanden waarin even geen verplichte evenementen zijn. De peuters spelen en knutselen heerlijk, zonder dat er de druk van een evenement achter zit, dit maakt dat er verder neit zoveel bijzonders meer te vermelden valt.

Het bestuur.

NIEUWS VAN WATERSPORTFERIENING 'IT SKIPJAGERSGOT'

De behoefte aan een haven ontstond al in het begin van de tachtigerjaren. Ook mede door de landschapsverordening. Er kwamen steeds meer boten langs de oever van de Swemmer. Dit tot ergernis van de sportvissers en de verschillende visclubs uit de omgeving en tot over de provinciegrenzen.

Door de grote aanwas van boten hebben we toen een vereniging opgericht. Deze vereniging hebben we in 1978 officieel laten inschrijven bij de kamer van koophandel.

Vanaf die tijd hadden de provincie en de gemeente een aanspreekpunt om het voor hen in goede banen te leiden en stelden voor het aanleggen en afmeren van de boten palen en nummers ter beschikking, die door enkele leden aangebracht werden.

Aan diegenen, die een plaats wilden hebben, werd een plaats toegewezen en geregistreerd. Door de vereniging werden de namen en adressen doorgestuurd naar de gemeente. De gemeente zorgde voor de afrekening van de bijdragen die betaald moesten worden. Van dit bedrag kreeg de vereniging 5 % en de rest zou na aftrek van de gemaakte kosten gebruikt worden voor het realiseren van een haven.

Dit kon na ongeveer 10 jaar plaats vinden, want de provincie was ook bereid om in verband met de vereniging Kleine Kernen 25 % van de kosten te betalen, mits de gemeente een evenredig bedrag beschikbaar wilde stellen. De begroting werd vastgesteld op f180.000,-, waarvan de vereniging dus zelf f 90.000,- moest opbrengen.

De vereniging dacht echter dat de f 20.000,- die de gemeente gespaard had gebruikt kon worden voor de jachthaven. Met de f 9000,- die de vereniging gespaard had en met de zelfwerkzaamheid van bestuur en leden, ter waarde van f 45.000,- zag de vereniging het wel zitten.
Maar het bleek, dat de f 20.000,- van de gemeente ergens anders voor gebruikt was, dus die was er niet meer. Wij konden er naar fluiten. Het resultaat was toen, dat we f 30.000,- bij de bank moesten lenen i.p.v. f 10.000,-. De leden hebben toen door renteloze voorschotten te geven, de rest bij elkaar gebracht. En dankzij de werkzaamheden verricht door bestuur en leden kon alles toch gerealiseerd worden volgens de plannen. It wie wol een hud fol Wurk!

Het aanbrengen van de gordings en het afbouwen van de steigers, het gebouwtje met de voorzieningen, afrasteringen en trailerhelling etc. was een behoorlijke klus voor de leden maar het is allemaal gebeurd.

En dan na tien jaar kom je toch nog tot de ontdekking dat er uitgebreid moet worden, ook vanwege de exploitatie, maar ook door de grote vraag naar beschikbare ruimte vooor botenbezitters. Dus de schouders zullen er opnieuw onder moeten!

Dit was het laatste stukje van voorzitter Siep Schotanus. Hij neemt afscheid van het bestuur. Het woord is de volgende keer aan de nieuwe voorzitter.

TSJERKEPAED

Op it heechtste punt fan Westergeast stiet de tsjerke. Noardlik drfan leit in paad, dat fan de Eelke Meinertswei nei de Kalkhswei ta rint. Yn 1954 krige dat offisjeel de namme Tsjerkepaed, mar wy meie der wol fan tgean dat de Westergeastmers dat paad al ieuwenlang sa neamd ha.
It paad, dat - fan de Eelke Meinertswei f besjoen - oprint en dan wer wat omleechgiet, leit der prachtich. Dat it dr sa moai is, komt ek troch de hege beammen neist it paad, op 'e fskieding mei it tsjerkhf. Moai is ek de bebouwing oan wearskanten, fansels foaral de tsjerke, mar ek de lde smidderij oan it begjin en it hs fierderop oan it paad. It transformatorhokje en it konsistoarjegebou op it tereintsje tusken de Eelke Meinertswei en it tsjerkhf en ek it bushokje falle wat t de toan, mar fierders is it in kostlik gehiel.
Oer it Tsjerkepaed sels, dat tsjintwurdich kreas flourre is, falt net folle te fertellen. Yn lde stikken bin ik der neat oer tsjinkaam. Wol wurde wy it ien en oar gewaar oer de beammen op 'e fskieding mei it tsjerkhf. Sa't op oare plakken faak ek it gefal wie, hat der oarspronklik in ringmourre om it tsjerkhf hinne lein. Dy is om 1785 hinne fbrutsen en drnei, yn 1789, binne der 47 iperen beammen beammen plante. Dat kin opmakke wurde t it lde kasboek fan de tsjerkdij oer de jierren 1730-1820, dat tsjinwurdich yn it Streekargyf yn Dokkum bewarre wurdt. Dy ipers ha der oan 1908 ta stien. Doe binne se kapt en waarden der boekebeammen plante dy't no noch altiten sa'n moaie mantel foarmje. Lit s hoopje dat se noch lang meikinne.
De tsjerke, dr't it Tsjerkepaed fansels syn namme fan hat, is fan lde datum. Oannaam wurdt dat it eastlike part (it koar) om 1150 hinne boud is en it westlike part (it skip mei de toer) om 1200 hinne. Fan it Tsjerkepaed f sjocht men t op'e noardmourre fan de tsjerke, dy't opfalt troch syn rike fersiering en lyste finsters. De sdmourre kin fansels ek besjen lije, mar oan dy kant is de dekoraasje minder ryk en boppedat binne dr fiif grutte finsters yn oanbrocht, dy't der eins net yn hearre.
Der is noch wat oan de tsjerke dat fan it Tsjerkepaed f opfalt; in grutte bge yn de mourre, in bytsje eastlik fan 'e midden. Oan 'e sdkant fan de tsjerke sit trouwens ek sa'n soarte bge, dy't dr mei giele stientsjes tichtset is. Op it plak fan dy bgen ha eartiids oanbouwen sitten. Fan de mourren drfan binne yn it tsjerkhf noch oerbliuwsels te finen. Om Dokkum hinne ha mear tsjerken mei sokke oanbouwen west, mar der is mar ien dr't se noch oan te sjen binne en dat is dy fan Hallum. Dy oanbouwen wurde hlden foar in neifolging fan de net mear besteande kleastertsjerke dy't op 'e Merk in Dokkum stien hat. Bekend is dat dat kleaster foar 1580 ek yn Westergeast grutte ynfloed hie. De foarm fan de Dokkumer kleastertsjerke is neffens de keunsthistoarika Herma van den Berg nei alle gedachten wer fsjoen fan de Sankt Pantaleontsjerke yn Keulen.
Eartiids wie er op it platteln in nauwe bn tusken de tsjerke en de skoalle. De tsjerkfdij soarge der foar dat der nderwiis jn waard, betelle it traktemint fan de skoalmaster en soarge foar in skoallegebou. Meastentiids stie de skoalle drom ek ticht by de tsjerke. Sa hat it ek yn Westergeast west.
It hs dat healwei it Tsjerkepaed stiet en op 'e tsjerke tsjocht, it it eardere skoallehs, dr't de skoalmaster wenne.

Dat hs is boud yn 1843 op it stee dr't earder ek al it skoallehs stie. De skoalmaster fan dy tiid, dy't der dus sels yn wenne, wie Harmen van Teijens. Yn in beskriuwing fan Westergeast t 1858 neamt er it skoallehs "een aanzienlijk gebouw met twee ruime kamers". Njonken it hs, oan 'e kant fan de Kalkhswei, moat de skoalle stien ha. Dy sil oarspronklik hiel lyst west ha, mar yn 1833 is der in nijen ien delset, dy't neffens Harmen van Teijens syn beskriuwing "doelmatig en naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd" ynrjochte wie. Hoe't dat skoallegebou der krekt tsjoen hat, is net bekend, want der is gjin inkelde fbylding fan bewarre bleaun.
De nderwiiswet fan 1857 makke in ein oan 'e bn tusken tsjerke en skoalle. Rillegau drnei naam de gemeente de Westergeastmer skoalle oer, dy't drtroch iepenbier waard. Yn 1894 kaam der in nije iepenbiere skoalle mei skoallehs oan de Eelke Meinertswei. Snt dy tiid wie it dus dien mei de drokte fan skoalbern op it Tsjerkepaed. De ld skoalle en it skoallehs waarden yn 1895 wer oan de tsjerkfdij ferkocht. Wannear 't skoaltsje krekt fbrutsen is, ha ik oant no ta net tfine kind. It skoallehs t 1843 is der gelokkich noch al. Foaral wannear't men by it ndergean fan de sinne fan it suden t it doarp ynkomt, hat men der in prachtige oanblik op, sa't it him dan ftekent tsjin de loft yn it noardwesten.
Op it stee oan it begjin fan it Tsjerkepaed hat ieuwenlang in smid syn bedriuw toefene. Al yn 1668 wenne dr in "meester smidt", mei namme Freerck Gelts. Snt 1982 is it lykwols dien mei it smidsbedriuw yn Westergeast. Op 29 oktober fan dat jier site yn de Kollumer Krante in advertinsje mei de folgjende tekst: "Met ingang van 1 november gesloten. Wij danken onze klanten voor het in ons gesteld vertrouwen. Smederij en Tankstation J. Hoogeboom Westergeest". It neamen wurdich is dat de Hoogeboomen net minder as 119 jier smid yn Westergeast west ha. De earste wie Jacob Jacobs Hoogeboom, dy't yn 1863 fan Ternaard oerkaam nei Westergeast. Drnei kaam Eelke Hoogeboom en as lste Jacob (Jap) Hoogeboom.
De ld smidderij stiet der gelokkich ek noch. Bysnder is de rne blauwe stien mei it gat yn 'e midden foar de yngong fan de eardere wurkpleats. Eartiids waarden dr de tsjillen op lein dy't de weinmakker oan de oare kant fan de wei (no boubedriuw Van der Haak & Bijlstra) makke hie. De smid lei dr dan de izeren hoepen om hinne.
It transformatorhokje is wat in apart gefal. It is sa goed as wis it iennichste fan syn soart dat foar in part t lde stien opboud is. Hoewol't it ek fierder in wat lderwetsk oansjen hat, is it fansels net echt ld. It datearret t 1931 en dy lde stien moat fkomstig wze fan it yn datselde jier fbrutsen kostershske, dat wat eastliker stien hat. Ferantwurdlik foar dy bysndere foarmjouwing wie de gemeente-arsjitekt fan Kollumerln, P. Offringa, dy't besocht hat om it hokje net al te bot t 'e toan falle te litten by de lde tsjerke.
Fan hiel jonge datum is it konsistoarjegebou. Dat is der nei gns strideraasje (tsjin de bou op dat plak waard troch net minder as 136 ynwnners fan Westergeast beswier oantekene) delset yn 1998/1999. Persoanlik hie ik it graach op in oar plak sjoen en dat jildt ek foar it transformatorhokje. Al mei al fyn ik dat der wol wat ferlern gien is oan it oansjen fan it Tsjerkepaed, mar dat nimt net wei dat it noch altiten in kostlik stikje fan s doarp is.

Oebele Vries

UT US FERLINE

 • t de tiid dat de tsjerke fan Westergeast nog in Roomske tsjerke wie, binne as "foargongers" beskrean:

  Persona of pastoar (it wurk fan in pastoar bestie .o. t it betsjinnen fan it alter, it preekjen en it betsjinnjen fan de sacraminten):
  1383 - hear Rembertus.
  1424 - hear Wygher.
  1482 - hear Sjurd wurdt neamt as persona.
  1503 - hear Wyger is persona
  1540 - hear Willem (pastoar of haadpriester).
  Hear Willem hat yn 1543 in klacht yntsjinne by de regearing om 't de abt fan Dokkum himsels in zathe by Beintema-hs ta-eigene hie wylst dizze zathe mei ln by de pastorij fan Westergeast hearde: "De abt van Dokkum heeft van de pastorie van Westergeest een zathe van 43 pondemaat genomen, liggende in beslagen vennen en dat 'ouland' ligt voor mijn deur. Al mijn buren zeggen en betuigen, dat dit zo is. Omdat ik de 'cost' niet mag hebben, doe ik mijn beklag, en begeer ik mij, dat gij, vrome Heren, mij behulpzaam wilt wezen en helpen, dat ik weerkrijg hetgeen dat vroeger hiertoe behoorde. Dit beken ik, Heer Wilhelm, pastoor te Westergeest".
  1559 - hear Adriaan van Rosendaal.
  1566 - hear Regnerus Everardi. Syn opfolger wie
  1576 - hear Hermannus Dockum.
  1576 - Bernardus Henrici, in mnts t it Bonifatiuskleaster fan Dokkum wurdt neamt as pastoar.
  1580 - De tsjerke wurdt Herfoarmd.

  Vicaris (in vicaris wie in hulppastoar):
  1383 - hear Sybrandus.
  1503 - hear Thyaert vicarius.
  1540 - Vicarius Heddo Harckema nimt it ambt oer fan vicarius hear Sibrandt.
  1559 en 1564 - Adriaan van Rosendaal is pastoar.
  1563 - haer Hemmo Haijema is vicarius.

 • De dmny's fan Westergeast/Aldwld sil ik hjirre net op in rige sette; dat binne d'r sa'n 32. Oer ien fan dy dmny's skreaun Arendje Visser: "Mar dmny is my dr ffallen. Ien kear hie hy de preek fergetten en wy giene nei hs. Hie dy man mei alles wat hy leard hie net foar de fst wei s les jaan kinnen? Syn hlding wurke myn hiele libben dwersferkeard".
 • Op 22 novimber 1927 wurden J. Vogelzang, B. v/d Hoek lderling en G. Tichelaar en J. Bos diaken yn 'e Grifformearde tsjerke fan Westergeast.
 • G. Sipma en E. Merkus sille, sa hat it gemeentebestjoer fan Kollumerln yn july 1931 tastien, sa'n 350 ton "compost" nei de Sweagermieden bringe.
 • By de begraffenisferiening is yn maart 1931 wat alteraasje. D'r wurde in boade en dragers frege, mar guon leden wolle fst hlde oan'e buorrenplicht. It komt safier dat d'r sa'n 74 hntekeningen sammele wurde om ta in oplossing te kommen...

Nijs t 1986, fyftjin jier ferlyn...

 • Anko Nicolai wie op 26 maart achter Westergeast oan it ljipaai-sykjen. En dr, yn'e omkriten fan Jan Hania, fn er it earste ljipaai fan 1986 yn Kollumerln. Om 3 oere stie er al by boargemaster Visser en krige er in diploma en in slf mei ynhld.
 • Afke Nicolai Minnema kaam op 4 maart te ferstjerren doe't hja 50 jier wie. Afke wie troud mei Roel Nicolai.
  Op 18 april kaam Marten's Saakje Bosma Dijkstra yn Nij Meckema te Kollum te ferstjerren. Hja waard 83 jier.

Nijs t 1991, tsien jier ferlyn...

 • Op 7 febrewaris kaam, yn'e ldens fan 76 jier, Ruurdje Wiepkje Vries te ferstjerren, Hja wie snt 20 april 1984 widdo fan Johannes Minnema. De measte Westergeastmers koene har better as frou Minnema.
 • Westergeast wie ferslein troch it nijs dat Gerrie Hoekstra op 16 juny kaam te ferstjerren troch in slim ngelok. Gerrie wie nog mar 21 jier...
 • Wiebe Kloosterman wenne yn 1991 yn in bejaardenwente oan'e Van Teyenswei. Yn july fan dat jier kaam in ynbrekker by him yn'e hs en dizze ynbrekker woe jild ha. Mar ynst fan jild krige er in klap mei in stik hout en rekke er hnsum wei yn it tsjuster.
 • Siepen Geartsje Schotanus wiene op 8 maaie 40 jier troud.

Ybele Steenstra.

NIJS FAN DE TOANIELFERIENING "DE BNTE HN"

Bordeel in Westergeast!

Dizze kop sil wol efkes skrikken weze, mar it slacht op it toanielstik Boerebunt en Reade Lampen. We binne sunt oktober 2000 drok oan't repetearjen en op dit momint steane we flak foar de tfiering. It is nog best oanpoatsjen, want oer 3 wiken moat it rinne as in trein.

Wat is der feroare yn'e ploeg. Alderearst ha wy neie haadrolspielder. Spitch genoch hie Harry Dijkstra it dit jier drok mei oare dingen, mar lokkig stie Jan Hania yn'e startblokken om syn kans te gripen. Mei in protte wille is er oan 't learen setten. Der't er fuortenienen grutte lapen tekst te ferarbeidsjen hie, sil er miskien wolle dat er der nea oan begun wie, mar dat freegje we him nei 17 maart wol. Ymkje Kooistra hat besluten dit jier net te spyljen en foar de rest is itselde ploegje as foarich jier.

Der't it op dit momint net bekind is as de Foestrumer flak foar as flak nei de tfieringsjoun (16 as 17 maart) by jo troch de doar falt, slt ik f mei de wurden: "ik hoopje dat jim allegear komme, as west binne en in noflike joun krije, as han ha." Wysels ha yn elts geval in protte nokkere.

Mei Freonlike groetenis,
Toanielferienign De Bnte Hun

WESTERGEEST-POLEN

Dit is de eerste nieuwsbrief van dit jaar 2001 al weer, maar we willen u allemaal nog een heel Gelukkig Nieuwjaar toewensen namens onze Poolse vrienden.
We kregen vele kerstkaarten, zelfs een Cd met kerstliederen binnen.
We kwamen in september vorig jaar in contact met een jongetje, Marek is zijn naam en hij wou schrijven met een vriendje uit Westergeest. Maar hij moest wel van voetbal houden. Rene Kempenaar van de Bumawei gaat met hulp van zijn ouders er tegen aan. Rene zet hem op.
Wij zijn al weer druk bezig met kleding enz., dat al weer binnen is gekomen. Er staan al weer heel wat pakketten klaar, maar een datum kunnen we u nog niet zeggen. We denken zelf augustus/september dit jaar.
Ook willen we u nog bedanken voor het kopen va en kerstboom. We zullen het goed besteden. We denken zelfs aan voedsel en paracetamol.
Mocht u de videofilm over ons werk willen bekijken, kom gerust vragen op de van Teyenswei 1.

Geert en Griet, Jappie en Annie

NIEUWS VAN GYMNASTIEKCLUB "WIJ BLIJVEN FIT" MVBO

Weer eens een berichtje van onze "gym" in de Foestrumer. Veel nieuws is er niet te melden, maar omdat we graag nieuwe leden willen hebben probeer ik het nog eens.

Mensen van 50 jaar en ouder, het is zo goed voor iedereen om in beweging te blijven. Je leest het in de krant, hoort en ziet het voor radio en tv en het is ook nog eens gezellig. We lachen wat af zo'n uurtje.
Elke dinsdagmiddag van half vier tot half vijf zijn we in't spier. Kom dus eens langs, het verplicht u tot niets, maar dan komen er vaast wel nieuwe leden bij, want onze gym moet blijven!

IN DE SCHIJNWERPERS

Deze keer laten we u, in de schijnwerpers kennismaken met de nieuwe bewoners van Kalkhuswei 2, het voormalig lokaal.
Het zijn Albert Woudstra en Wilmy Bouma met haar vijf jarig zoontje Tymo. Sinds midden december wonen ze hier samen in Westergeest.
We stellen ze even beter aan u voor, Albert is geboren op 29 september 1973 in Dokkum, doch hij is opgegroeid in Ee als zoon van de cafehouder van Ee.
Albert werkt als monteur bij garage Peter de Horn in Kollum, en als monteur komt het goed van pas om te sleutelen aan zijn Harley, want motorrijden op zijn Harley is Albert zijn grootste hobby. Meer hobby's heeft hij op dit moment niet, want na een jaar klussen in het huis was er geen tijd meer over om nog wat anders te doen.
Wilmy, zij werd geboren op 25 Juli 1975 in Dokkum, waar zij ook steeds gewoond heeft, haar vader, welke helaas al overleden is, is waarschijnlijk bij sommige inwoners van Westergeest wel bekend. Bouma had diverse kachels hier in Westergeest welke hij schoonmaakte, zodat ze weer veilig konden branden.
Wilmy werkt op dit moment nog als pompbediende bij garage Wouda in Dokkum, ook zij heeft op dit moment niet veel hobby's, alleen het meerijden met Albert op de motor bleef nog tijd voor over, maar ook zij verwacht dat nu het huis bijna klaar is dat er dan meer tijd komt voor andere dingen, daarom zien ze de toekomst ook met vertrouwen tegemoet.
Wij als redactie hopen dat ook zij zich hier spoedig thuis zullen voelen in Foestrum.

ROMMELMARKT

De grote schoonmaak staat weer voor de deur, dus mensen heeft u misschien overtollige goederen of goederen uit grootmoeders tijd over voor de rommelmarkt. De commissie wil graag van de zomer een rommelmarkt houden. De opbrengst is voor het onderhoud van de gebouwen van Hervormde Gemeente Oudwoude-Westergeest. Als u overtollige goederen heeft, kunt u deze brengen bij fam. B. Dijkstra, tel 0519-518436, Geke Bulstra, tel. 0511-452136 of bij Minke Adema, tel 0511-441485.

De geldwervingscommissie.