Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23


REDACTIELEDEN
C. Loonstra O. Bijlstra
J. Wiersma J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)
Ronnie van Assen (vormgeving)

Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER inleveren voor

12 juni 1999

inleveren bij mevr. J. Wiersma, E. Meinertswei 11, Westergeest.

De volgende inleverdata zijn:

8 sept. 1999
24 nov. 1999

Jaargang:10 Nummer:1

BESTE DORPSGENOTEN
Voor u ligt het eerste exemplaar van het tweede lustrum van de Foestrumer. We gaan het tiende jaar in om u het nieuws en de wetenswaardigheden te brengen van alles wat er in Westergeest te beleven viel en nog te beleven valt.
Doch hieraan komt wat ons betreft nog geen einde, maar dat hangt natuurlijk ook af van de verenigingen e.d., want zonder hun kopij kunnen wij ook niks maken. Ook dit zien wij met vertrouwen tegemoet en daarom denken wij dat we wel weer tien jaar vooruit kunnen, want in geen dorp wordt meer georganiseerd dan in ons eigen Westergeest.
Maar niet alleen het nieuws van de verenigingen houden de Foestrumer in de "lucht", maar ook zijn wij in grote mate afhankelijk van de financiele steun van onze adverteerder en onze sponsors c.q. sympathisanten, welke met hun geldelijke steun het werk van ons mogelijk maken. Zoals ook nu weer is gebleken toen we weer bij hun langs kwamen om de advertentiecontracten te verlengen, onze hartelijke dank hiervoor. Want "koopt in de vreemde niet wat eigen dorp u biedt".
Veel nieuws is er van onze zijde niet te melden, alles wat u moet weten kunt u ook nu weer lezen in deze uitgave van de Foestrumer.
Net als de andere keren wensen we u ook nu weer veel leesplezier toe met deze uitgave.


De redactie.

VOOR OP UW PRIKBORD!!

AGENDA

April  
5 Eieren zoeken op het Ljeppershiem (Feestcommissie)
6 Ledenvergadering Plaatselijk Belang
17, 18 Expositie Pentekeningen Westergeest bij Galerie ten Dele
30 's Morgens: orienteringsrit
's Middags: pannenkoeken bakken voor de jeugd van de basisschool (Feest Commissie)
's Avonds: Toneelstuk "Heibel op Galamastins"
Mei  
? Paintball (Feest Commissie)
Juni  
11 Playbackshow in de Triemen (i.p.v. de Dorpenstrijd)
19 Fietstocht (Feest Commissie)

PLAATSELIJK BELANG WESTERGEEST

Hierbij weer enige berichten van dorpsbelang.

Op 6 april wordt zoals in de najaarsvergadering is afgesproken, de voorjaarsvergadering gehouden.
Aanvang 20.00 uur in de Fokkema's Pleats. Hierbij zijn ook B en W uitgenodigd, zodat aan hen vragen aangaande het dorp gesteld kunnen worden.
Mogelijke ondewerpen zijn:
-bouwterreinen
-veiligheid (30 km)
-recreatie
-Trekweg
Uw aller opkomst zowel jong als oud is hierbij gewenst!

Er vanuit gaande dat na regen zonneschijn komt, zal op een nog nader vast te stellen datum in april her/nieuwplant plaatsvinden van het geboortebos. Mocht uit onderzoek blijken, dat de lokatie blijvend te nat is, dan zal naar een oplossing van dit probleem gezocht worden.
Andere lokatie/drainage zal dan soelaas moeten bieden.

Het ligt in de bedoeling 4 mei weer een dodenherdenking te organiseren. Ook nu zullen we enkele Engelse gasten kunnen begroeten. De tocht zal weer vanuit de Fokkema's Pieats plaatsvinden. Ook hier is iedereen welkom om aan deze herdenking mee te doen.

Het bestuur.
CULTURELE COMMISSIE

Op woensdag 30 december had de Culturele Commissie de goochelaar Pepina uitgenodigd om de jongere jeugd een poosje met zijn trucs te vermaken. En dat was een succes!
Veel publiek had hier gehoor aan gegeven en de stemming was dan ook opperbest. Ook moest er bij verschillende onderdelen assistentie verleend worden, wat geen enkel probleem opleverde. Na een traktatie en een lekker snoepje, dat door Pepina en zijn assistenten te voorschijn was getoverd gingen de jeugdige bezoekers voldaan naar huis.

In december was er ook nog een avond met een andere ontspanning, n.l. karten. Met een groot aantal deelnemers ging men richting Bergum. Door het groot aantal deelnemers moest er soms eens lang gewacht worden en we hopen daar bij een herhaling rekening mee te houden. De beschikbare bekers werden gewonnen door Froukje Timmermans en Marcel van der Land.

22 januari was de beurt aan de ouderen. Nu met een optreden van Teake van der Meer.
De opkomst was prima en de lachspieren konden deze avond goed loskomen. Ook was het beoogde doel bereikt, dat vooral de ouderen een rustige avond hadden, die nu eens niet in het teken stond van de jeugd. Een avond die zeker in deze vorm een vervolg moet krijgen.

Zoals de plannen er nu uitzien zal na de bouwvakvakantie weer een spellendag worden georganiseerd en deze zal vermoedelijk in het teken staan van country. Als de plannen beter uitgewerkt zijn krijgt u hiervoor nog wel meer informatie.

"LIVE-UITZENDING"
Zaterdag 20 februari was het zover.
Radio Noord Oost Friesland op locatie live vanuit de Fokkema's Pleats.
Rond 10 uur 's ochtends was Wierd Kooistra van Plaatselijk Belang al afgereisd naar de Studio in Dokkum, om te vertellen wat er die avond zoal op het programma stond en welke bands er op zouden treden. Dit interview was live te beluisteren. Zaterdagmiddag vroeg kwamen de bands met aanhang en het team van Radio Noord Oost Friesland in de pleats. Om het n en ander klaar te zetten en voorbereidingen te treffen.
18.00 uur precies begon de live-uitzending op de radio.
De frysktalige troubadour, Henk Hulzinga uit Haulerwijk mocht de spits afbijten (Henk nam de plaats van Bauke in).
De heer Siep Schotanus heeft het wel en wee over Westergeest en onze weerman Pier de Vries uit Westergeest kwam voor het weer.
Over publiek had de pleats niet te klagen. Het was beregezellig! De groepen Fender Ghost & BB nuts en Label en hun fans waren erg enthousiast. Voor je het wist, was het 22.00 uur en was de uitzending ten einde. Het publiek hoefde nog niet naar huis, want de Bands speelden even voor ons door.

Al met al een gezellige live zaterdag.
Westergeest moet nu wel trots zijn op de Bands van eigen Foestrum.

Een bijzondere dank aan: Radio Noord Oost Friesland, Plaatselijk Belang, Wierd Kooistra, Siep Schotanus, Pier de Vries, " Fender Ghost & B.B. Nuts", "Label" en Henk Hulzinga
die deze dag op een geweldige manier hebben doen slagen.

De Culturele Commissie Westergeest
TENNISVERENIGING "FOESTRUM"

Bij het opmaken van deze tekst lag ons tenniscomplex er nog zeer troosteloos en verlaten bij, terwijl de grauwe lucht en het regenachtige weer mij ook niet echt vrolijker stemden.
Gelukkig dacht ik toen even aan de dikke elfhonderd gulden die de kerstbrodenaktie in december heeft opgeleverd. Het humeur werd op dat moment al weer een stuk zonniger. Wij willen iedereen die hier aan hebben meegewerkt, zowel kopers als verkopers, hierbij dan ook nog graag even hartelijk bedanken, evenals de donateurs die ons ieder jaar weer een financile ondersteuning geven.
Maar goed, inmiddels hebben we de (kwakkel-)winter weer achter ons gelaten en kunnen we onze hoop weer vestigen op een warmere en aangenamere periode.
Ik ga ervan uit dat er intussen al enige werkzaamheden op de tennisbanen zijn verricht en dat we dus bijna weer los kunnen. De precieze openingsdatum wordt natuurlijk van tevoren nog wel aan de leden bekend gemaakt. De rackets, ballen, tennisschoenen, etc. kunnen sowieso alvast weer bijelkaar gezocht worden, terwijl er vantevoren ook nog wel wat rek- en strekoefeningen gedaan kunnen worden. Voor enkele personen zou enig loopwerk ook geen overbodige luxe zijn.
Ook zouden jullie alvast even na kunnen denken over eventueel te volgen lessen, d.w.z. van dhr. Wim Cossee of van een gediplomeerd tennisleraar.
Hierover worden jullie binnenkort nog wel genformeerd door de tennislessencommissie.
Wat de toss-avond voor de heren betreft, deze zal op de vrijdagavond weer in ere hersteld worden. Wij gaan ervanuit dat deze avond, dus zonder tennislessen, weer ouderwets gezellig zal worden. Wat de overige aktiviteiten betreft moeten we nog even op een schema van de aktiviteitencommissie wachten, maar uitgaande van de vorige jaren zal ook dit jaar wel weer naar ieders tevredenheid geregeld worden.


Vorig jaar hebben we ook verschillende toernooien/competities afgewerkt, waarbij we hier nog even de belangrijkste uitslagen uit de vergetelheid willen onttrekken:
-Damesenkel(poule A):
1. Sjoukje Adema-Kempenaar
2. Aafke van Assen-de Bruin
-Damesenkel(poule B):
1. Jantsje Wiersma-Mulder
2. Sjoerdtje de Graaf-Sloot
-Herenkel (poule A1 ):
1. Gerke van der Meulen
2. Oebele Bijlstra
-Herenenkel(poule A2):
1. Hylke van der Veen
2. Jan de Vries
Uitslag winnaar A1 tegen winnaar A2:
1. Hylke van der Veen
2. Gerke van der Meulen
-Herenenkel(poule B1):
1. Durk Bijlstra
2. Luut Adema
-Herenenkel (poule B2)
1. Bearn Krol
2. Pier de Vries
Uitslag winnaar B1 tegen winnaar B2:
1. Bearn Krol
2. Durk Bijlstra
-Mix-dubbel (poule A):
1. Gerke van der Meulen/Sjoerdtje de Graaf-Sloot
-Mix-dubbel (poule B) :
1. Jan de Vries/Sonja Bijlstra-Sloot

De wedstrijd tussen de winnaars van poule A en B moet nog gespeeld worden. Misschien wordt dit de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen.
Dit seizoen krijgen de poules een iets andere samenstelling, dit in verband met het promoveren en degraderen van verschillende personen.
En van de aktiviteiten van vorig jaar, n.l. het midzomernachttoernooi met bijbehorende barbecue, hebben we na afloop van de jaarlijkse ledenvergadering d.d. 27 november 1998 nogmaals kunnen beleven aan de hand van de getoonde video-opnames. De cameraman vond het wel een beetje frustrerend dat de opkomst nu niet echt om over naar huis te schrijven was. Dat heeft hij dus ook maar niet gedaan.

Dit jaar zullen we dan ook voor een andere opzet kiezen, misschien een ledenvergadering ter afsluiting van een afsluitingstoernooi aan het eind van het seizoen. Gedurende de laatste ledenvergadering trad Sape Schotanus af als bestuurslid in verband met woningbouw, verhuizing en studie. Gelukkig was Anneke Adema bereid zijn plaats in te nemen, zodat het bestuur weer op sterkte blijft. Wij hopen dat het haar goed zal bevallen. Voor dit ogenblik willen we graag afsluiten met de opmerking dat nieuwe leden natuurlijk van harte welkom zijn. Voor informatie of aanmelding kunt u altijd wel bij n van de bestuursleden terecht.
Een zonnig en sportief jaar toegewenst met veel (tennis-) plezier.

Het bestuur.

FUGELWACHT WESTERGEEST/TRIEMEN
Onze wacht houdt zich bezig met de nazorg van weidevogels.
Een 20-tal leden verzorgt de praktische bescherming van weidevogels in samenwerking met de boeren rondom Westergeest over een oppervlakte van ongeveer 460 ha.
Ook zangvogels krijgen de aandacht.
Hiervoor hebben we nestkasten in en rondom het dorp, opgehangen. De resuitaten hiervan worden verzameld en opgestuurd naar de stichting "Broedzorg" van de Bond van Friesche vogelwachten.
Verder plaatsen we nog eendenkorven en verzorgen we het eendenhuisje.
Het ooievaarsnest is inmiddels bijna klaar op de bestrating na, hopelijk zien de ooievaars dit over het hoofd.
Nog een woord van dank aan Plaatselijk Belang voor hun financile bijdrage.
Wilt u lid worden van onze wacht, dan kunt u zich wenden tot n van onze bestuursleden.

R. de Jager Kalkhuswei 26 (secretaris)
D. van der Kloet De Woarven 41 (voorzitter)
WESTERGEEST-POLEN
Dit is de eerste nieuwsbrief van 1999.
Wij zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de huipgoederen naar Polen.
De papieren en verzekeringen zijn voor elkaar. Wij gaan weer onder het Motto: Kinderen van Een Vader Wereldwijd.
31 Mei gaan we met volle moed naar Polen.
Onze gastvrouw Moniek Kleminski kijkt nu al weer naar ons uit en heeft weer een paar arme gezinnen op haar lijstje staan. Nou, we hebben al weer veel mooie kleding, schoeisel binnen gekregen, maar ook door uw hulp met het kopen van een kerstboom kunnen we veel voedsel en multivitaminen kopen voor het kindertehuis in Wschowa.
Ook in deze omgeving zijn 17 kerstkaarten binnen gekomen.
Ook hebben we enveloppen gemaakt met geld, wat sommigen heel goed kunnen gebruiken.
Verders hopen we over enkele weken alles op een rijtje te hebben. En Foestrum, een beetje hulp is nooit weg. Bij voorbaat dank!

Vriendelijke groeten,
Geert en Griet,
Jappie en Annie


FAMILIEBERICHTEN
Overleden:
16 februari: Gerrit Kempenaar, 68 jaar
21 februari: Johanna W.H, Kortenbosch-van Leur, 86 jaar
BERICHTEN UIT DE PEUTERSPEELZAAL
Op dit moment wordt er weer volop gespeeld, geplakt en gezongen op de peuterspeelzaal.
Begin januari zijn de ouders meteen al weer aan het poetsen gegaan.
Al het speelgoed is weer goed schoongemaakt. Onze dank hiervoor!
De peuterspeelzaal draait samen met de peuterjuf altijd met vrijwilligers. Het afgelopen jaar waren er altijd 2 vrijwilligers aanwezig per ochtend, die meehielpen.
Aukje, Dettie en Jikke zijn er mee gestopt.
Wij willen hen nogmaals bedanken voor wat ze allemaal voor de peuterspeelzaal gedaan hebben. Dit was geweldig!
Gelukkig hebben we nog steeds 2 ouders, n.l. Ria en Loes, die altijd meehelpen.
Ook in de ouderraad is het een en ander weer veranderd. Clara Loonstra haar zoon gaat naar de basisschool en is gestopt als secretaresse. Jolanda Riemersma heeft haar plaats ingenomen.
Ook dit jaar hebben wij weer een paasbrodenactie.
In de week voor de Pasen kunt u ons verwachten en we hopen dat iedereen weer een paasbrood van ons wil kopen.
Onze peuterjuf Nienke Boschma gaf te kennen, dat ze per 1 juni graag wil stoppen als peuterjuf bij ons.
Dit was wel even een schrik.
Op dit moment zijn we druk bezig om uit te kijken naar een andere peuterleidster.
We hopen dat dit allemaal op tijd rond is.

Tot ziens, de ouderraad.
NIEUWS VAN DE GYMCLUB " WIJ BLIJVEN FIT"
Na de kerstvakantie weer met frisse moed starten met de gymnastiek. We waren allemaal weer present, want na een uurtje gymmen gingen we nog gezelig koffiedrinken vanwege het nieuwe jaar. Er werd nog getrakteerd door Frotie en Tetsje, want die waren jarig geweest in de vakantie.
En ik mocht het jaarversiag voorlezen. Dan is er heel wat gebeurd zo'n seizoen.
En elk jaar hopen we op nieuwe leden, want bewegen is heel belangrijk als je ouder wordt. Kom maar eens een keer als gast langs. Dan kunt u het zelf zien en mee beleven. Elke dinsdagmiddag van half vier tot half vijf.
21 Februari 1999 is op 86-jarige leeftijd overleden ons oudbestuurslid, mevrouw Kortenbosch. Jarenlang is zij met haar man Gijs als bestuurslid in het spier geweest voor onze gymclub. De naam "Wij blijven fit" heeff mevrouw Kortenbosch bedacht. Wij als naaste buren en ook nog lid van de gym zijn bij de crematie aanwezig geweest.

Het bestuur.

PRELLEWEI EN PRELLEPAED
De Prellewei en it drop oanslutende fytspaad mei de namme Prellepaed foarmje tegearre de ferbining fan Westergeast nei De Wygeast. Fan dy twa is de Prellewei it ldst, want dy leit der al snt 1881, wylst it Prellepaed pas yn 1978 oanlein is. No hie der fan lds ek al in ferbining fan de buorren fan Westergeast nei De Wygeast bestien, mar dy rn oars en wie boppedat yn 1978 al lang ferfallen. Derby giet it om in ld fuotpaad, in paad dus dr't men yn prinsipe allinnich mar te gean lns koe.
Dat paad begn likernch foar de ynrit fan de Fokkema's Pleats oer (dr leit no noch in foech reedsje) en rn dan achter de tsiintwurdige camping 'Oan 'e Swemmer' lns. Fia in pear stikken ln bedarre men dan op it Langln. Dat wie in kompleks lan- ge smelle stikken ln (derom fanseis ek dy namme), dy't kreas yn it gelid neist inoar leinen. Op it Langln ha sels noch inkelde hskes stien, mar dr is no neat mear fan oer. It fierste hus hat it noch it langste uthaiden. De lste bewenner drfan - Jan Mees- ter wie syn namme - wie in nochal minskeskou type, dy't men yn de buorren fan Westergeast net faak te sjen krige.
Oan 'e ein fan it Langln lei neffens lde kaarten in 'Lange Balk' oer de Nije Feart, in kronkelich streamke, dat al snt lde tiden de grins tusken Westergeast en Aldwald foarmt. Sawat op it plak fan dy balke oer it wetter hat letter in mne stien, dy't der ek al net mear is. Alles wat der fan oer is, is it mnehiem, mar dat is mei syn beamrike begroeiing noch wol goed te sjen yn it lnskip. It paad gie dan herder op it grungebiet fan Aldwld en kaam teinlik t by de 'Koaipleats' oan de Swarte wei, dr't no it lean- bedriuw fan Durk Dykstra sit. Sa wie it dus yn earder tiid.
En dan no de Prellewei fan hjoed-de-dei. Dy tanket syn ntstean oan it graven fan de Nije Swemmer yn 1880-1881. Yn 1954 is oan it doe by de feart lns ntstiene weike de offisjele namme Prellewei jn, in namme dy't al langer yn 'e folksmle brkt waard. Hoe kamen de minsken der op om dy wei sa te neamen? De ferklearring is hiel ienfldich: it is in ferkoarting fan de eigentlike namme Parallellewei. Mei dy omskriuwing wurdt fansels oanjn dat dize wei parallel rint oan de Nije Swemmer. Ek op oare plakken yn Fryslan is de namme Prellewei yn gebrk. Sa rint by Btenpost in wei fan dy namme parallel mei it spoar. It begjin fan dy Prellewei is by de spoaroergong yn de Grinzer Strjitwei en hy komt t by de spoaroergong yn de Trekwei.
No wit elke Westergeastmer fanseis dat it begjin fan de Prellewei hielendal net parallel mei de Nije Swemmer rint. Dat earste stik heart eins ek net by de Prellewei, mar is, sa't ik earder ek al ris skreaun ha, it oarspronklike begjin fan de folle aldere Brwei. Mei it graven fan 'it kanaal' waard dat earste stik fan de rest fan de Brwei ofsnien. De Brwei sels krige doe in nij begjinstik oan de oare kant fan it wetter. Yn in hnskrift oer ld Westergeast, Aldwld en De Trieme hat Wiebe de Bruin fan Aldwld in moaie beskriuwing jn fan it stikje fan de Prellewei fan de hoeke f oan it kanaal ta, dus oarspronklik it begjin fan de Brwei. Hy ropt dr it folgjende byld fan op: "Dan sjogge wy foar s lizzen de Prelle- wei. Yn 'e iere simmer, as de elzebeammen swier fan blden binne, is it as men in poarte yn giet, om't de toppen fan 'e beammen oan mekoarren reitsje". Sa is it no net mear, mar sa stiet it my noch wol skerp foar eagen. Wiebe de Bruin hat lang foarsitter fan de Geakundekommisje west. Hy wie boppedat mar leafst 43 jier gemeenteriedslid (1927-1970) en ek noch ris 25 jier wethlder.
De Nije Swemmer is net allinnich dwars troch de Brwei hinne groeven, mar snijt ek it Langln yn twan. De noardeastlike tippe fan dat kompleks, dy't oan de pleats fan Jan Hania oan de Brwei ta trochrint, kaam oan de noardkant fan it wetter te lizzen, de rest oan 'e sudkant. In skoftlang hat der sels in oerset west fan it noardlike nei it sdlike Langln. Nei it graven fan it kanaal waard oan de sdkant in grutte nije wettermne fan de polder Aldwld-Westergeast delset, deselde mne der't no allinnich noch it mnehiem fan oer is. Dy mne is om 1930 hinne fbrutsen, nei't in elektrysk gemaal oan 'e Trekfeart by de Simmerwei syn taak oernommen hie.
Yn 1978 is dus it fytspaad oanlein dat de Prellewei mei de Swarte wei nder De Wygeast yn ferbining brocht. It earste part rint oer it sdlike stik fan it Langln, neist it sndepot dat begjin jierren sntich op 'e eastlikste persielen fan it Langln dellein is. Ien stikje fan it fytspaad rint oer it trasee fan it lde fuotpaad fan Westergeast nei De Wygeast. Dat is fan de earste bocht f, dr't it fytspaad njonken de Aldwldmerfeart (of wat der fan oer is) komt te rinnen, oan 'e folgjende skerpe bocht nei rjochts ta. It oarspronklike fuotpaad gie der rjocht troch. Men koe fia in planke oer de Aldwldmerfeart komme en rn dan op 'e Koaipleats oan. Fansels moast it nije fytspaad in namme ha. Al yn 1972, doe't der allinnich noch mar plannen foar wienen, waard der yn de Geakundekommisje oer neitocht. Yn de notulen fan dat jier lze wy: "voor het eventueel aan te leggen rijwielpad van Oudwoude naar Westergeest acht men de naam Langlnspaed het meest passend". Seis jier letter, doe't it paad klear wie, wie dy namme blykber al lang wer fergetten, want doe kaam deselde kommisje mei mar leafst trije oare nammen op 'e lappen: Prellepaed of Oldwolderpaed of Heermoespaed. It kolleezje fan B & W fn de earste fan dy trije nammen de bste en de gemeenteried koe it dermei iens wze. Sa waard it by riedsbeslt fan 3 maaie 1978 dus Prellepaed. Op in gearkomste fan Pleatslik Belang fan Aldwald hat letter noch al ris ien tsjin dy namme beswier makke. It gemeentebestjoer sei ta dat it der noch ris nei sjen soe, mar dr is it, sa't it liket, ek by bleaun.
Persoanlik fyn ik de namme Prellepaed ek net in boppeslach. Dy namme is net sinfol, om't it paad hielendal net in 'parallel paad' is. It liket der hast op as hat net ien lid fan de Geakundekommisje witten wat 'prelle' eins krekt betsjut. As men dat net wit, dan is de namme Prellepaed fansels wat minder nuver, want troch dy namme begrypt elkenien fuortdaalk dat it Prellepaed en de Prellewei byinoar hearre. Dochs hie ik leaver de namme Langlnspaed hn. It Langln is fan lds in bekende namme yn Westergeast, mar dy wurdt no yn gjin inkelde strjit- of paadnamme brkt en sa wurdt er aansen miskien stadichoan wei.
As leste noch wat oer dy frjemde namme Heermoespaed. It nuveraardige drfan is dat 'heermoes' net in Frysk, mar in Hollnsk wurd is, dat yn in Frysktalige strjitnamme dus hielendal net past. 'Heermoes' is de namme fan in plant, dy't wy yn it Frysk 'rgebal' neame. Foaral by boeren is dy namme bekend, want dy binne der fjoerbenaud foar. As in ko tefolle rgebal fret, dan skyt er him dea, sa is my ferteld. En dr hat gjin boer belang by, fansels. Sels wit ik ek noch goed dat by s ths praat waard oer ln dr't rgebal yn siet en dat drom gns minder wurdich wie as oars it gefal west hie. Minsken mei niget oan plantkunde binne hiel wat opteiner oer it foarkommen fan rgebal yn it ln. No siet yn de Geakundekommisje yndertiid in grut kenner fan de floara: master Hille Veenstra fan Sweagerfean. Hy is dan ek grif de be- tinker fan de namme 'Heermoespaed'. Wat my al wat fan him ffalt, is dat er de Fryske namme fan 'heermoes' blykber net koe. Hoe't dat ek wze mei, wis is dat de rgebal ek tusken Westergeast en Aldwld foarkomt. Om earlik te wezen hie ik de namme Rgebalpaed eins ek wol sa moai fn as Prellepaed. Hoe't men oer de rgebal ek tinke mei!

Oebele Vries UT US FERLINE
De winter fan 1979, al 20 jier ferlyn.
Troch de izel en sniestoarm kaam de snie op in protte piakken hzenheech te lizzen. Sels bin ik mei Jehannes Schotanus en Bartele Kempenaar dwers troch it fjild nei Ingwierrum gien. Yn in houten hokje, healweis en midden yn it fjild, ha wy noch om beskutting socht; sa glpende kld wie it.
De mnske sniednen makken it nmooglik om oer Keatlingwier nei Westergeast te kommen. It wie sa gld as sjippe en fandr dat dr ek in wedstriid prikslydjeijen hlden wurde koe op it midden fan de wei.
Bij Reinders Griet Dijkstra hat yn 'e twadde wrldkriig in Joadsk jonkje nderdkt sitten.
De famylje Dijkstra hat oan 'e Trekwei wenne. It fiif of seis jierrich jonkie gie op 'e Trieme nei skoalle en waard Jopie Veeringa neamd; syn echte namme wie Martin Block.
It hiele gesin Block hat de dei meimakke dat de Dtsers de oarloch ferlern ha. Mar Martin soe krekt nei de oarloch troch in tram oanriden weze. Hy is derby omkaam...
x Op 10 maaie 1999 is it 85 jier ferlyn dat dr. Fokke Jans Fok kema beneamd waard as zendingsdirector.
Fokke Jans Fokkema waard yn 1887 berne yn Westergeast. Hy die nei syn stdzje op 12 april 1908 yntrede as dmny fan'e Ne- derlns Herfoarme tsjerke yn Westeremden.
x Trijntje Wiebes de Bruin kaam yn maart 1944 te ferstjerren doe't se 77 jier wie .
It duorre hast in jier doe't de famylje J. Fokkema-de Bruin yn maart 1945 te hearren krigen dat se weirekke wie. Trijntje Wie- bes de Bruin hat troud west mei Jan J. Burggraaff.

x Mear ld nijs. Op 7 oktober 1979 komt Gerke Nicolai te ferstjerren yn de ldens fan 95 jier. 'Wij verliezen in hem een vriendelijke buurman en een vertrouwd beeld in onze omgeving', sa skriuwe de buorlju fan de Bumawei en de Eelke Meinertswei. Gerke wie snt 13 juny 1972 widner fan Froukje Louise Huisman. Hja wennen op 'e hoeke fan de Prellewei (nei de camping oan 'e Swemmer) en de Eelke Meinertswei.
x April 1989. Yn de dobbe by de tsjerke hie de Fgelwacht twa einekuorren op in driuwende flonder setten. Yn beide kuorren siet in ein. Begjin april 1989 like it der op dat de aaien t ien koer wei treaun waarden. Roel Nicolai, de foarsitter fan de Fgelwacht, wist net krekt wrom. Wie der noch in ein dy't yn de iene koer woe?
x Maaie 1989. Yn it lst fan maaie 1989 dreaun in hiele protte deade fisk yn de sleatten by de Swemmer.
It wie gjin wurk om de heal libbene fisken mei netten en amers nei de feart te bringen; der wiene te folle! It die bliken dat it soerstof yn in stik fan de Trekfeart en de Swemmer fiersten te leech wie. De brnwacht hat oan it sproeien west en troch it fstromen soe de situaasje ek ferbetterje, sa tocht men.

Ta beslt: Westerpeast hat in 'poppestien'hawn!
Fan ferskillende kanten ha ik te hearren krigen dat de Westerge- astmer poppestien yn de Kalkhswei (yn de bocht by de tsjerketoer) lein hat. De stien hat tsjinst dien as ferhurding fan de wei en lei sadwaande krekt net nder it maaifjild en wie er bst te sjen.
Ik bin no drok dwaande om dr mear oer te witten te kommen om mei de tiid in stik yn 'e Kollumer krante te setten. Miskien binne der no wol lzers dy't tinke: is dat dy stien! Ik hear it graach!
Want wr is dy stien keart? Wa wit in ferhaal om dize poppestien hinne? En wa mienden as skoallebern ek "dat de lietze bn bij Abram en Djoeke onder de grutte stien wei kammen en meer dan eens geluisterd of we ook het piepen hiervan vernamen.. ."?

Ybele Steenstra
Slotenlaan 9
8226 ST Lelystad

WYBREN FUORT! "Us fanke is te plak". Mei dy wurden fan Jan stapten hja trijerisom yn 'e keamer. Om bar setten hja har om 'e tafel.
Akke wie alhiel "oermus" fan it takomstige wentsje. "Wat moai net, rottele hja, wy ha in hs en Geale ken in fke yn 'e feart ha en elke dei in ieltsje, wat in allerivichst moai plakje krije wy".
Op 'e tafel stie de jnsbrogge. "Jimme matte wat yn it liif sette, sei Wyts, it wurd noch in hiele toer nei de Wlddyk".
In skoftsje letter setten beide jongelju f mei it boadskip fan mem:
"Goed oppasse hear Akke, nderweis net falle".
"Ha mar gjin noed mem, sei hja, ik haw in sterke linige peal njon- ken my!".
Mei Akke yn 'e smoute fan Geale, beide pratend oer in tige slagge dei, mei in moai foartsicht, foel it reiske nei de Wlddyk harren tige koart.
"Kom noch eefkes mei Geale frege Akke".
Mar dat woe hy perfoarst net, hy seach it al foar him, de gekoanstekkende troanje fan Pieter Sdema. Hja frieten noch eefkes op inoar om en doe gie elk nei syn eigen nderkommen. It ferbjustere Geale dat er gjin ljocht t de arke strielde. 't Wie noch gjin njoggen oere. Wybren sa betiid op bd, dat bestie net. Yn 'e arke wie it tsjuster en kald, hy stuts de lampe oan en seach it hear oer.
Gjin Wybren, mar doe foel syn each op in briefslfke mids de tafel. Mei grutte krme letters stie drop: "Ik ben naar heit en mem en ik ben er morgen ook niet". Geale besoude him, wat soe dit no ynhlde, hy stie yn bestn om nei de borch te gean om tekst en tliz, mar seach der dochs fan f.
Der wie noch in rikke ieltsje en dat behimmele der. Kachel oansette hie der gjin sin mear oan.

n wylst hy dr sa stie krige hy sa'n leafdefolle smaak yn se mle. Dat hy naam it stiennen krkje t it hoekspyntsje, gie sitten en sette it oan 'e hals, nimt in grutte swolch, mar set it gau op 'e tafel, want hy murk dat in wjerljochtslach troch syn liif gie. 't Koe ek net t bliuwe, sa t de kjeld wei in steal drank op spe. Hy rekke der alhiel fan ferwyldere.
't Ferstn is no dochs op 'e rin, sa tocht hy en sette it krkje nochris oan 'e hals.
Ferheard bleau hy eefkes sitten en liet alles wat er hjoed bard wie troch him hinne gean. Wat him it measte ferbjustere, dat wie dat er alles sa oer him hinne gean litten hie. Ik bin hjoed in wol- len lape west, in oar hat mei my omtrolle.
Mar hawar, eigen skuld dikke bult en hy tocht oan Akke. "No mar op 'e koai Geale, sa mompele hy. Hy gie oerein, mar skeat oerdwers tsjin de kant fan de arke oan.
"Wat divel, rp hy ldop, ik bin in bytsje dronken. Dat is Wybren syn skuld, werom giet er ek fuort". Hy fn dochs op 'e taast it paad nei de koai ta, mar fergeat de lampe t te dwaan. As fansels woun hy de wekker op en plofte doe mei de klean oan nder de tekkens. It duorre mar in amerij, doe wist hy fan de wrald niks mear en it lampeljocht seach him achternei sa lang as er yn 'e oalje wie.

PENTEKENINGEN EN "SNOEKEBEKKEN"

Bij Galerie ten Dele wordt een expositie ingericht met pentekeningen van Johannes Boersma uit Ee. Op verschillende lokaties in Westergeest is getekend en er zijn prachtige prenten te bezichtigen van nu maar ook van vroeger. Ook schilderijen waarop "snoekebekken" voorkomen worden tentoongesteld. Vorig jaar heeft n van deze kunstwerken in de RAI gehangen.
Vanaf zaterdag 17 april a.s. bent u van harte welkom. Ten Dele is open van woensdag tot en met zondag 's middags van half twee tot vijf.


IN DE SCHIJNWERPERS

Deze keer zijn we wezen kennis maken met de bewoners van Eelke Meinertswei 16, het huis waar Piet en Froukje Agema hebben gewoond.
We maken kennis met Wilke Koster en Baukje Beerda, welke sinds september hier in Westergeest zijn komen wonen.
Wilke geboren op 18 juni 1968 in Kollum werkt sinds 3,5 jaar bij Enitor in Buitenpost in de 5 ploegen dienst. Baukje geboren op 18 april 1966 in Kollumerzwaag werkt bij Sake Sakelijk in Zwaagwesteinde.
Op de vraag waarom zij gekozen hebben voor Westergeest, terwijl ze al 6 jaar hebben samengewoond in Kollum noord, was het antwoord heel eenvoudig. Ze waren zeer verrukt van deze woning en de ruimte daar omheen en Westergeest had hun voorkeur daar de gemoedelijkheid hier nog zeer aanwezig is. Daarom was de stap snel genomen en kunnen ze hun uitleven in en rond deze woning, omdat Wilke hier zijn passie kan strelen en wel zijn Fiat 500 zijn " troetel kind ". De hond Kimba, een golden retriever, welke hun huis nu ook bewoont, kan zich hier naar harte lust uitleven. Wilke zijn andere grote hobby, het voetballen, kan hij helaas door een knieblessure niet meer uitoefenen, maar er naar kijken mag hij ook graag doen. Baukje haar grootste hobby is badminton. Dit speelt ze in clubverband in Kollum en ook het geven van creativiteitscursussen mag ze graag doen. De voorbeelden staan in en rond het huis uitgestald.
Tot nu toe bevalt het hun hier "poer best " in Westergeest. Ze willen niet graag weer terug, daar er hier zoveel te beleven valt zodat je eigenlijk tijd te kort hebt om overal aandacht aan te besteden, want ook de Foestrumer is een blad wat van A tot Z wordt uitgeplozen, aldus Baukje.
Dit was een korte kennismaking met inwoners welke het leven hier in Westergeest al een tijdje hebben mogen proeven, maar zoals al in een eerdere uitgave geschreven werd, kan het soms toch een tijdje duren voordat we met de kennismakingsbus langs komen. Wilke en Baukje ook jullie wensen we veel woon- en leef plezier toe hier in Westergeest.