Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

MAART 1998

De Foestrumer brengt uw nieuws thuis.

REDAKTIELEDEN

C. Loonstra O. Bijlstra

J. Wiersma J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)

Ronnie van Assen (vormgeving)

Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER inleveren vr

1 juni 1998

De volgende inleverdata zijn:

10 september

28 november

Jaargang: 9 Nummer: 1

Beste dorpsgenoten,

Wanneer u deze uitgave van de Foes-trumer onder ogen krijgt heeft de lente reeds zijn intrede gedaan.

De lammeren lopen weer in de wei en de knoppen komen weer aan de bomen. Alles bloeit weer op en ontwaakt weer uit de winter slaap.

Doch niet alles heeft genoten van een lekkere winterslaap. Diverse verenigingen hebben de afgelopen maanden weer van alles georganiseerd, zoals u straks kunt lezen in deze uitgave. Ook de verenigingen welke weer met hun zomer programma bezig gaan zullen u er het fijne van vertellen, want daarvoor is de Foestrumer om u alle informatie van en over de vereniging te geven, wat ze u willen vertellen natuurlijk.

We hopen met deze editie weer aan de vraag te kunnen voldoen.

Ook de redactie is er klaar voor om dit jaar de uitgaven weer tot stand te brengen, doch we wijzen er nogmaals op, dat we nog wel meer kopij kunnen gebruiken van enkele clubs uit Westergeest.

Dus besturen klim in de pen en schrijf wat over jullie club, want een goedkoper middel is er niet om reclame voor je club te maken.

Veel spectaculaire dingen zijn er van de redactietafel niet te melden, alleen dit, dat we u ook nu weer veel lees-plezier toewensen met deze uitgave van de Foestrumer.

VOOR OP UW PRIKBORD!!

AGENDA

Maart:

12 Ledenvergadering Feestcommissie

April:

13 eieren zoeken

30 orienteringsrit, pannenkoekbakken voor de kinderen

Juni:

12 Dorpenstrijd Triemen

20 Fietstocht

Augustus:

20/21/22 DORPSFEEST !!!!!

PLAATSELIJK BELANG WESTERGEEST

Dorpsgenoten,

Even in het kort waar wij ons de afgelopen tijd mee bezig gehouden hebben.

De Trekweg en een eventueel alternatief voor de aanleg van een trac, dat ten noorden van Westergeest ligt. U heeft e.e.a. in de Kollumer Courant kunnen lezen. Uit ons dorp hebben Henk Elzinga en Johannes Annema ook een soortgelijk alternatief ontwikkeld. Alle aanliggende Dorpsbelangen zullen worden uitgenodigd om hun mening hierover te geven.

Uit het reguliere onderhoud met de gemeente is o.a. besproken:

Verkeersveiligheid.

Eelke Meinertswei: ter hoogte van de familie Oosterhuis wordt de weg regelmatig uitgereden. De gemeente zal dit herstellen.

Kalkhuisbrug-oprit: dit is van de Provincie.

Bomen Foarikker: indien deze ziek zijn worden ze gerooid.

Hoek Van Teyenswei/Bumawei: beplanting niet te hoog laten worden i.v.m. het uitzicht op de kerk.

Wandelroute vanaf de tennisbanen achter het bos langs uitkomend op de Kalkhswei, mogelijk prioriteit.

Landerijen achter het bos richting Zwemmer en Trekvaart mogelijk natuur- of waterlandschap.

Mogelijk "leugenbank" bij de brug.

Het bestemmingsplan "de Kamp" wordt zo spoedig mogelijk bouwrijp gemaakt.

Aan de peuterspeelzaal is een geldelijke bijdrage toegezegd voor een zandbak.

Mogelijkheden voor het plaatsen van een gedenkteken op de begraafplaats voor de omgekomen vliegtuigbemanning waarvan 5 lichamen niet geborgen zijn.

Het bestuur Dorpsbelang vindt het jammer, dat het pas opgerichte comit tegen de bouwlocatie van een consistoriegebouw ten behoeve van de Ned. Herv. Kerk de communicatie via de media laat verlopen.

De volgende bestuursvergadering is gepland op 19 mei 1998.

Voor vragen of suggesties kunt u altijd kontakt opnemen met n van de bestuursleden.

Vriendelijk groetend en tot de volgende keer.

Namens Dorpsbelang

W. Kooistra.

CULTURELE COMMISSIE

Vrijdag 19 december vertrok een groep fanatieke deelnemers naar Bergum om onderling de strijd aan te gaan om de eerste prijs, een bokaal, in ontvangst te nemen, die beschikbaar gesteld was voor de man of de vrouw die de meeste punten wist te behalen bij het karten. Na veel plezier en pret werden de punten geteld.

De uitslag bij de dames was:

1. Tjikke Dijkstra

2. Anneke Adema

3. Hitty Dijkstra

Bij de heren was de uitslag:

1. Gaatse van der Kooi

2. Pieter van der Kooi

3. Tjeerd van der Land

Al hadden de deelnemers de volgende dag wel met spierpijn te maken, er was wel zoveel animo dat in de loop van dit jaar er zeker een herhaling op volgt.

De cursussen, die werden gehouden zijn geslaagd. Het aantal dat zich had opgegeven overtrof alle verwachtingen. Zowel het bloemschikken als de cursus tuinonderhoud, ook countrydansen is als u dit leest al een paar lessen verder. Ook hier was de opgave ruim voldoende.

Mochter er onder de lezers van dit blad liefhebbers zijn voor een cursus of iets dergelijks, laat ons dat dan even weten. Dan kan er altijd geprobeerd worden om hier iets van te maken.

13 februari. De Friese troubadour Piter Wilkens was uitgenodigd om een avond te verzorgen in de Fokkema’s Pleats. De belangstelling was zeer goed zodat het een gezellige avond werd die tot in de kleine uurtjes voortduurde.

T.C."Foestrum"

It kin hast wer heve! Koning Winter heeft onze leden de afgelopen periode weinig kans gegeven om zich op natuurijs te "ferknoffeljen", de dagen beginnen al weer aardig te lengen, de temperaturen worden aangenamer en de natuur heeft de winterslaap ook alweer een tijdje uit.

Wij willen ons natuurlijk graag bij deze positieve ontwikkelingen aansluiten door te verkondigen dat we reikhalzend uitkijken naar de start van het nieuwe tennisseizoen.

Eind februari(!) Was het buiten al dermate aangenaam dat we van verschillende kanten al de vraag kregen of de banen bijna geopend zouden worden. Hoewel maart z’n staart nog wel eens wil roeren, zijn we inmiddels druk bezig met allerlei voorbereidende werkzaamheden om de baan zo mogelijk eind maart dan wel begin april te kunnen openen. Voordat we echt ‘los’ kunnen, moet er natuurlijk nog wel heel wat gebeuren, de onderhoudscommissie verwacht ook dit jaar weer verschillende vrijwilligers hiervoor in het spier te kunnen krijgen. Gelukkig doen we meestal niet tevergeefs een beroep op onze leden. Dit geldt ook voor een grote onderhoudsbeurt van ons clubgebouw "De Trochsetter", alle hulp is gelijkertijd welkom, want vele handen maken licht werk.

De commissies die zich bezighouden met tennislessen en allerlei andere tennisaktiviteiten, zoals competities, toss-avonden, zomernachttoernooien, enz. maken de laatste weken overuren om ook dit jaar alles weer zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat wij dit werk rustig aan hen kunnen overlaten hebben zij de afgelopen jaren al voldoende bewezen. Het is ook voor ons nog even afwachten wat zij dit jaar weer allemaal zullen organiseren, maar het is wel de bedoeling dat er in ieder geval een ‘compact" toernooi zal worden georganiseerd, welke dan in n weekend uitgespeeld zal worden. Ook kijken nu al veel leden uit naar de "moeder van alle toernooien", namelijk diezelfde die gepaard gaat met een barbecue.

Wim Cossee zal ons ook dit jaar weer kosteloos met raad en daad terzijde staan, hij doet dit uit liefde voor de club. Voor de lessen die hij geeft, vraagt de tennisvereniging altijd een kleine vergoeding van de desbetreffende leden, welke bedragen dan weer ten goede komen aan de club. Dit geld wordt gebruikt voor tennisballen (voor de lessen) of opzij gelegd voor toekomstige uitgaven, zoals de aanleg van elektriciteit en gas en aansluiting op het riool. Deze laatste zaken kunnen binnenkort wel eens heel aktueel worden voor onze vereniging, gezien de ontwikkelingen op "it kampke". Er komt hier in de zeer nabije toekomst een weg vrij dicht langs ons clubgebouw te liggen en daar moeten wij dan natuurlijk ook ons voordeel mee doen, want dichterbij en dus goedkoper zullen we het wel nooit kunnen krijgen. Over het kostenplaatje, eventuele medewerking van de gemeente en het hoe en wanneer hopen we zo spoedig mogelijk meer informatie te verkrijgen.

Voordat n en ander zijn beslag krijgt, zullen we alweer heel wat balletjes geslagen hebben. In het algemeen worden de leden per stencil genformeerd over de te houden aktiviteiten, een enkele keer wordt dit echter beperkt tot het mededelingenbord in het clubgebouw. Werp hier dus regelmatig even een blik op (figuurlijk).

Voor meer informatie, aanmeldingen, etc. kunt u zich wenden tot de secretaris

(tel. 0511-445153) of ieder ander bestuurslid.

Wij hopen u binnenkort in gezondheid op of rond de tennisbanen weer aan te zullen treffen.

Veel (tennis)plezier!!

Het bestuur

Berichten uit de peuterspeelzaal

Het is al weer een poosje geleden, dat we iets van ons lieten horen. Geen bericht, goed bericht, zo zit het ook met de peuter. Er wordt door de peuters volop gespeeld, geknutseld, gezongen en noem maar op. En als het weer mee zit kunnen de kinderen ook weer snel lekker buiten spelen. Vorig jaar is onze buitenspeelplaats door de inspectie gecontroleerd of alles aan de eisen voldeed. Dit was niet het geval. Daarom hebben wij als ouderraad een plan gemaakt voor een aanpassing van de buitenspeelplaats.

Wij willen 1 grote zandbak in het midden met tegels eromheen.

Zoiets kost natuurlijk veel geld. Om de kosten voor de peuterspeelzaal iets omlaag te halen, willen we alle inwoners van Westergeest/Triemen en omgeving vragen ons te helpen d.m.v. een TEGELAKTIE.

Wie heeft nog tegels en gebruikt ze zelf toch niet meer. Wij halen ze graag en gratis bij u vandaan. Laat het ons even weten!

Tel.: Clara Loonstra 0511-422291

Jikke Dijkstra 0511-445153

Door deze verandering van de buitenspeelplaats, willen wij een klimrek en een schommel te koop aanbieden. Beide toestellen zijn te bezichtigen op de buitenspeelplaats van peuterspeelzaal.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Clara Loonstra of Jikke Dijkstra. De afgelopen periode zijn hier en daar enkele veranderingen doorgevoerd wat betreft de hulpouders. In september vorig jaar hebben we afscheid genomen van Maria Velema.

Maria, nog bedankt voor je inzet! Ria Hoekstra heeft toen de draad weer opgepakt na haar zwangerschapsverlof. Hennie Uuldriks heeft geruime tijd als hulpouder meegedraaid. Halverwege januari gaf ze aan, dat ze toch liever 1 ochtend wil meedraaien. We willen Hennie hierbij hartelijk bedanken voor haar inzet in de afgelopen periode. Ze blijft gelukkig nog iedere dinsdagmorgen in ons midden. Op de maandagmorgen zal voortaan Jikke Dijkstra als vaste hulp gaan meedraaien.

Ondertussen hebben we gezamenlijk al het materiaal weer een schoonmaakbeurt gegeven.

Alles blinkt en ruikt weer fris.

Iedereen bedankt voor de inzet!

De ouderraad.

FEESTCOMMISSIE WESTERGEEST

De Algemene Ledenvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden op donderdag 12 maart 1998 in de Fokkema’s Pleats.

Paasmaandag 13 april om 10.30 uur kunnen er weer eieren worden gezocht op het Ljeppershiem. Alle peuters en kinderen van de basisschool kunnen meedoen.

Op 30 april, koninginnedag zal er ’s morgens weer een orienteringsrit worden georganiseerd door de M.A.C. Start bijde Fokkema’s Pleats.

Om ongeveer 17.00 uur kunnen de kinderen t/m de basisschool in de Fokkema’s Pleats hun eigen pannekoekjes bakken.

Zaterdag 20 juni zal er een fietstocht van ongeveer 25 km worden georganiseerd in onze mooie omgeving.

Op 20/21 en 22 augustus is er DORPSFEEST!!

Op de donderdagavond beginnen de festiviteiten.

Op de vrijdagmorgen wordt weer de traditionele Optocht met versierde wagens gereden.

Ook fietsers kunnen meedoen.

Het thema van de optocht is Reclame.

De middag is bestemd voor de kinderen, nieuws hierover volgt nog.

’s Avonds zal er een optreden zijn van mensen uit eigen dorp met komische sketches uit het dagelijks leven.

Na afloop kunnen we met z’n allen lekker doorfeesten met " life" muziek.

Op de zaterdagmiddag is er een stratenzeskamp.

’s Avonds de traditionele playbackshow door deelnemers uit de desbetreffende straten.

Na afloop kan er weer worden gefeest en gedanst.

De straat- en tuinverlichting zal door deskundigen worden beoordeeld.

Dorpsgenoten, maak er iets moois van!

De Feestcommissie zet haar beste beentje voor en het bestuur hoopt, dat het een geslaagd dorpsfeest mag worden.

Met uw medewerking zal dat zeker mogelijk zijn.

De Feestcommissie van Westergeest.

Ulbe de Jong, Oebele Bijlstra, Ykje Bijker, Tsjikke Dijkstra, Durk Rekker, Annie Brouwer en Piet Bruinsma

WESTERGEEST-POLEN

Wij willen eerst vertellen, dat we 9 kerstkaarten mochten ontvangen uit Polen en dat doet je natuurlijk goed en geeft je een tik om door te gaan met ons werk als Motto "Kinderen van n Vader Wereldwijd" .

Wij hebben weer toestemming van het Rode Kruis Hasselt en van de stichting. Wij hebben alle papieren weer in huis met stempels om 22 mei probleemloos over de grens te komen, maar iedere keer geeft dat toch weer veel spanning. Er is naar Polen gebeld en de burgemeester geeft ons weer onderdak. Deze week mochten we de brief ontvangen met tot ziens op 22-29 mei. Dan gaat het draaiboek draaien.

Mocht u ons werk willen steunen, denk aan kleding, maar levensmiddelen is een pr of een envelop met inhoud waar ze zelf iets voor kunnen kopen. Deze keer gaan Jappie en Annie Postma mee (geen familie). Maar ook zij hebben dit werk ook jaren gedaan, maar door geldgebrek moesten ze stoppen. Hoe lang houden wij dit nog vol. Maar een klein dorp als Foestrum kan heel groot worden om in gedachten met ons mee te reizen naar Polen.

Fam. Geert en Griet Postma

en kinderen.

FAMILIEBERICHTEN

Geboren:

11 januari, Douwina,dochter van Jan en Ymkje Hania, Brwei

20 januari, Sietske,dochter van Klaas en Anja Kooistra, Simmerwei

3 maart, Nynke, dochter van Willem en Wilma Turkstra, Weerdebuorsterwei

KOLLENSWEI

De namme Kollenswei is nij en dochs ek wer ld. Hy is nij om't er pas yn 1954, doe't Westergeast offisjele strjitnammen krige, optocht is. Wr't it lde yn sit, sille wy aansen noch sjen.

Foar 1954 hie de tsjintwurdige Kollenswei, dy sa moai heech lizzende ferbining tusken de Kalkhswei en de Eelke Meinertswei, noch gjin namme. It wie doe trouwens ek noch gjin wei, mar in reed. Dy reed moat al hiel ld wze. Hy stiet al oanjn op 'e kaart fan Kollumerln t 1689, mar is grif noch fan folle earder datum. Lange tiid hat oan dy reed gjin inkelde pleats of hs stien. Wy meie wol oannimme dat dr net earder boud is as om 1890 of 1900 hinne. Dat dr ldtiids noch gjin bebouwing foarkaam, is net sa frjemd as men wit dat doe sdlik fan it tsjintwurdige tsjerkhf hielendal gjin huzen stienen, dus ek net oan de westkant fan wat no de Eelke Meinertswei is en allikemin oan de Kalkhswei tusken de tsjerke en it Kalkhs. Alle grn wie dr yn gebrk as bouln. De heger lizzende grn oan dy kant fan Westergeast wie gewoan te kostber foar de Westergeastmers om dr wenten op te setten.

Dat bouln wie hast hielendal opdield yn lange smelle ikkers. De tsjintwurdige Kollenswei en ek de Kalkhswei waarden brkt om op dy ikkers te kommen. It bouln levere safolle op dat Westergeast der in eigen siedmne op neihlde koe. Dr wie in hiel geunstich plak foar tsocht, nammentlik rjocht foar de Kollenswei oer, op it stee dr't no de famylje Tjalsma wennet. Op 'e kaart fan 1689 stiet dy mne yntekene mei drby de oantsjutting 'Koorn Molen'. Dy is fbrutsen yn 1714. Yn dat jier binne yn Frysln noch folle mear siedmnen sneuvele. Dat hie in politike achtergrn. Yn dy tiid bestie in provinsjale belesting op it mealle litten fan sied. Om dy yn te barren hie de provinsje by elke siedmne in amtner oansteld, dy't der altiten by wze moast as der meald waard. Om mei minder amtners ta te kennen moasten alle mnen dy't nei it oardiel fan de provinsje te min mealden, tsjin de flakte. Dat gie yn Westergeast net snder fle protesten. Uteinlik koe de mne allinnich nder beskerming fan in fdieling soldaten fbrutsen wurde!

No werom nei de Kollenswei. Aldere Westergeastmers witte noch te fertellen dat der in skoftlang in pear peallen midden op 'e reed stien ha. Op dy manier koenen fytsen der wol lns, mar in hynder en wein net. Dy peallen wienen dr delset troch Eabele Klaver, ien fan de oanwenjenden fan de reed. Hy woe net dat in oare oanwenjende, Hidde Nicolai, der mei syn reau lnskaam. Dan soe ommers syn part fan de reed - dat wie it stik nei de Eelke Meinertswei ta - miskien wol ris fernield wurde kinne. Hidde Nicolai koe drom mei de wein allinnich mar de kant fan de Kalkhswei tkomme, sa wisten Roel Nicolai en Jappie Dijkstra my te fertellen. Letter moat de reed oergien wze oan de gemeente.

De Kollenswei hat noch in reed west oan 1955 ta. Doe waard er ferhurde. Yn de Kollumer Krante fan 11 maaie fan dat jier stiet dr it folgjende berjochtsje oer: "Westergeest. De verharding van de verbindingsweg tussen de Eelke Meinderswei (net hielendal goed skreaun!) en de Kalkhswei is thans in volle gang. Dit is voor ons dorp een mooie vooruitgang. Dit is hier de laatste zandweg die verhard wordt, zodat men zich hier nu in een goed wegennet kan verheugen." It ferhurdzjen hat fst al in skoftsje op kommende wei west, want oars wie de namme yn 1954 fansels net Kollenswei wurden, mar Kollensreed. De namme Kollenswei wurdt yn it krantestikje net brkt. Dy sil doe noch wol te nij west ha om by de krantelzers bekend te wzen.

Hoe binne se no oan de namme Kollenswei kaam? Yn it advys fan de strjitnammekommisje t 1954 wurdt dr it folgjende oer sein: "Onverharde weg tussen Eelke Meinerts- en Kalkhswei, Kollenswei naar aangrenzende landerijen". Mei dy "aangrenzende landerijen" binne de beide stikken ln oan de noardkant by de Kollenswei lns bedoeld, dy't ldtiids bekend stienen as de Kollen. Op 'e kadastrale kaart fan 1823 kinne wy sjen dat it doe noch trije stikjes yn pleats fan twa wienen. It lde fan de namme Kollenswei sit him yn it feit dat de namme de Kollen al hiel lang bestien hat. Dy komt yn alle gefallen al foar yn it stimkohier, dat is in list fan pleatsen mei stimrjocht, t 1728. Wy komme de namme ek tsjin yn it ferkeapboekje fan it boerespultsje oan de Trekfeart mei de aparte namme de Bulten, dr't Henk en Gea Elzinga no wenje, t 1854. By dy pleats hearde doe ek in stikje bouln fan in heal pnsmiet mei de namme de Kallen, yn dit gefal dus skreaun mei in a yn pleats fan in o. Oan de hn fan it kadasternmer is krekt nei te gean wat stikje ln dat wie. Ik ha sels in eksimplaar fan dat nijsgjirrige boekje.

Ien fraach moat noch beantwurde wurde, nammentlik wat de betsjutting is fan dy lde namme de Kollen. Ynformaasje droer is te finen yn it standertwurk Veldnamen in Nederland fan M. Schnfeld (ferskynd yn 1950). Dryn kinne wy lze dat 'kol' yn lnnammen 'hichte' betsjut. De Kollen binne dus de hichten. Dy namme past hiel goed by de situaasje yn Westergeast, want it ln tusken it tsjerkhf en de Kollenswei leit ek op in hichte. Dat wurdt ek oanjn troch de namme fan it wat gruttere stik ln tusken de Kollen en it tsjerkhf yn, want dat is it Heechln.

Al mei al hat it yn 1954 in goed idee west om de reed tusken de Kalkhswei en de Eelke Meinertswei de Kollenswei te neamen, in namme dy't by myn witten fierders op gjin inkeld plak yn Frysln foarkomt. Aardich om te witten is noch dat Gerke en Jappie Dijkstra yndertiid oan har pleats (mei dekstasjon) op it adres Kollenswei 2 de namme Kollenshoeve jn ha. Ek sa libbet de lde namme de Kollen noch altiten fierder.

Oebele Vries

UT US FERLINE

Teade Nnder.

Oebele Vries skreaun de lste kear oer de Kalkhswei en neamde dryn Teade Nnder.

Teade wie in Steenstra en fiere famylje fan s, mar dat rint werom oant 1818/1820 ta.

Us beider stamheit wie Alle Roelofs Steenstra (8 maart 1787 - 25 novimber 1857).

Mar gench droer, ik wol it no oer Teade ha.

Teade waard op 19 maaie 1896 geboaren yn Westergeast as twadde soan fan Hermanus Cornelus Steenstra en Trijntje van der Werff. Teade troude mei Egbertje Reitsma.

Hy stelde skulpen t yn in grutte krite om Westergeast/Driesum hinne, fandr ek syn bynamme Teade Nnder. Want in nnder is in skelp.

Hy krige syn nnders fan Age Vanger en soannen fan Moddergat. Hy levere de skulpen ek oan ‘t kalkovens yn Gerkeskleaster.

Letter naam Vanger dat leverjen oer.

Yn ‘t earst stele Teade mei hiele nnders. Mar de grutte fabriken kamen op en dy mealden de nnders fyn ta gran (grit) foar hinnehokken en sa.

Doe is Teade ek hinnegien en keapje in Dtske brekker hjirre of dr yn Grinsln.

Sa’n masjine bestie t twa platen op syn kant en mei pinnen dy ‘t troch enoar hinne draaiden. It wie yn ‘t begjin kleare hnwurk, mar de smid hat d’r doe wat mei omnifele en sadwaande koe it ek mei de foet. Mar it bleauw swier wurk!

Omdat it draaien sok swier wurk wie, kocht er in ‘wals-brekker’, mar d’r wie altyd wol wat mei de motor fan dat ding. Doe’t de rommel him ris befrear , koe er hast net oars en keapje in oare motor. It paste him eins net , mar hy hat der dochs in protte wille mei hawn. Om’t der gjin stroom wie en de benzine ek krap waard, kaam der in Amearikaanske wynmotor. Mar stie der wat te min wyn, dan wiene de skelpen wer te fyn.

It wie al yn ‘e Twadde Wrldkriich en de hinnehlderij waard minder. Dus ek it wurk fan Teade (ek al luts it nei de oarloch wer oan en koe er it wurk noch dwaan oant 1961 ta).

Om yn dizze oarlochstiid oan iten te kommen, hat er mear dien. Om ‘t er in hynder hie, koe er bygelyks skipjage.

Teade en Egbertsje by de Lange Brge nder Driesum, sa’t in protte skreaun wurdt, steane altyd klear. Men joech altyd fan it bste, ek yn ‘e Twadde Wrldkriich. Troch Pieter Smits en dy kamen d’r ek Joadske nderdkers lyk as Jopie en Fie. Letter wie in Ronny Naarden by harren nderdke.

Yn 1970 krigen Teade en Egbertsje in ting fan tankberens fan Jopie. Se krigen yn Isral in beam op namme. Dat wie mei in beamplantdei fan it Joods Nationaal Fonds fanwege it fieren fan it 25-jierrich befrijingsfeest.

Teade hat 43 jier by de Lange Brge wenne. Hy hie dr in buordsje "Verboden Toegang"oan ‘e muorre foar de fiskers t Grinsln dy ‘t somstiden by him op de finsterbank sieten.

Op 19 maart 1990, acht jier ferlyn, kaam Teade "Nnder" Steenstra yn Feanwlden te ferstjerren. Njoggen jier nei syn frouw, Egbertsje Reitsma, dy ‘t op 8 febrewaris 1981 kaam te ferstjerren. Se krigen trije bern: twa famkes en in jonkje: Hermanus, Hendrikje en Trijntje.

Teade waard 93 jier ld.

*20 jier ferlyn.

Westergeast stie klear om Koaninginnedei te fieren, doe’t it slimme berjocht troch it doarp gie, dat Bareld Bijma ferstoarn wie. It wie 29 april 1978. It feest gie net troch. Gjin flagge waard tstutsen!

Bijma wie in man dy ‘t him ynset hat foar .o. ‘it Ljeppershiem’, de ‘Fokkema’s Pleats’, de skoalle, Aldheidkeamer, Vereniging Veilig Verkeer en gean sa mar troch.

‘Plysje’Bijma waard 55 jier.

Ybele Steenstra

It boaskjen sil oangean

Doe’t hja tegearre wiene, sei Akke: "It is myn frije dei net oankommende snein, mar de frou hat my tasein om nei heit en mem".

"Och , sei hja, ik sjoch der wol wat tsjin oan om it har te fertellen, heit is soms sa koart foar de kop, mast al mei gean Geale" en hja fleach him om ‘e hals.

"Haw mar gjin noed hear famke, dat doch ik", sei Geale.

Wylst hy dat sei, skeat it him yn ‘e bonken, it wie ek mar net in karweike. Drby stie de famylje Merkus bekend as: "koart foar de kop".

"’k Woe wol dat alles te stoel en te bank wie", sei er. "‘k Haw dy noch net ferteld dat myn heit tasein hat om foar s om te sjen foar in plakje". Mar hy soe net earder der wurk fan meitsje, nei dat wy by dyn heit en mem it nk ferteld hiene.

Dat wurd "ngelok" skeat by Akke sa yn it ferkearde kielsgat, dat hja wiete eagen krige.

"Siz dat nea wer, jonge sei hja, mast mei my bliid wze. Wat kommende weis is, is dochs fan s tegearre". "Stil, mar famke, sei Geale, mar ik mat hjir noch sa bot oan wenne, heit te wurden".

Hjir koe Akke yn komme en nei dat hja in skoftsje oaninoar fstplakt sieten naam er fskie.

Hja praten f dat hy har sneintemoarn tsjin njoggenen hjir wei helje soe en dan op nei it lde Foestrum.

Doe’t hy yn ‘e arke kaam, brnde de lampe noch sntsjes, mar Wybren wie lykwols op bd sketten.

It kacheltsje joech noch in bytsje warmte en de fetpanne stie der boppe op.

It rkte yn ‘e arke nei bakt spul.

Doe’t hy it lid fan ‘e panne fpakte, seach hy 2 mnske boarststikken fan de goes, wat oanrant en ien poat. Wybren hat ien poat behimmele nei myn betinken, grommele Geale.

No, hawar, dan pak ik de oare en sa sein sa dien.

En no as de wealich op ‘e kooi, it wurd net iens sa’n lange nacht mear.

De klean t, de lampe tblaze en doe skeat hy njonken Wybren, dy ‘t wekker as net gjin asem mear joech.

Sneintemoarns tsjin njoggenen, Geale wie sljocht ferklaaid, gie hy nei de Sdema’s.

De snijende eastewyn hie him lokkich wat deljn. De bthsdoar stie iepen, want hy seach Sytse mei it mnske skytkret oan it mjuksjen.

Jonge, jonge, sa klamte Sytse him oan, dr ha wy Geale en dat wol op sneintemoarn, doe bist in heale dei yn ‘e war hoe ken dat sa?

Doe krige hy as antwurd, dat hy mei Akke op jierdeibisite soe. Har mem is in jier lder wurden.

Wat moai as men lige ken, sa tocht hy.

Mei in grutte bge gie der om de mjukskroade hinne. Sdema wie mei toppen hea dwaande en hlde Geale oan en sei:"Sterkte hjoed heite en wachtsje krekt".

Hy taaste om ‘e heafeksdoar hinne en triuw him in oatsfleske mei jenever yn ‘e hn.

"Dit spul bringt nei myn betinken in protte frede, jim sille it hjoed noadich ha, noch efkes trochbite Geale. Akke hat it fertsjinne in bste man te krijen en wy krije nea sa’n bste faam wer".

Doe’t Geale yn ‘e koken kaam, siet Akke al klear, alhiel yn ‘e pronk.

Hja spatte oerein en de bliidens blikkere t har eagen.

"Gean mar troch de syddoar, sei de boerinne, oars stjonke jimme wol in re foar de wyn".

Op ‘e wei nei Gerkusbrge hie Akke har oansteande stiif yn ‘earm, wol oppassend dat hja oan ‘e smoute kant rn.

"Mar eefkes by heit en mem oan, sei Geale".

"Fansels, sei hja, hiel graach, hja witte ommers alles fan s". Hja knypte him fleindich yn ‘e earm. Al petearjend, fan Akke har kant oer it skylk mei har trijen te wzen, sjucht hja Geale syn mem foar it rt stean.

"Mast der ris sjen heite, jimme mem winkt s".

Geale woe mar al te graach eefkes "tuskenskoft"ha, hy wist fan hearen en sizzen dat Akke har heit tige koart foar de kop wie as eat him net sinnige.

Yn ‘e waarme keamer waarden hja wolkom hjitten troch twa minsken wr ‘t de blidens fan har oantlit fstrielde.

"Gean mar gau sitten, sei Geeske, de kofje is klear".

By dit wiete spul kaam in himpe ldwiif dik besmarre mei boerebter.

"No matte jim der ris harkje, sei Mark en ik tink dat ik der wol goed oan dien ha. ‘k Haw juster nei dyn heit en mem west Akke. It is by elk bekend, jimme heit is koart oanbn en as jim jimme heit sa neaken en bleat oer it mat komme dan ken Westergeast wolris te lyts wze.

It is sa, ik bin der, mei in omwei, sntsjes mei oankommen. Hy rn wat read oan en knypte syn eagjes hast ticht, mar doe’t ik sei, dat wy der tige mei ynnaam binne sa’n leaf famke der by te krijen, wreau hy him om ‘e mle en oer de grize snor en de eagen krigen har ld bestek.

Dyn mem har troanje feroare net inkel Akke.

‘k Haw der in moai skoftsje sitten, fansels ek, hoe mat it no fierder. By inoar yn dat wolle Geeske en ik perfoarst net en ik fernaam wol dat wolle dyn heit en mem ek net, Akke. No sit it sa, wy sille fan beide kanten s earen te lsterjen lizze as der foar jimme ek in plakje is.

En doe komt dyn mem t de hoeke en seit: "Siz Jan, doe seist fan ‘e wike dat Reinder en Griet ferhzje fan dizze kant fan de Trekfeart nei de oare kant ta. Hy hat dr better plak foar syn brijkarre, dat lytse wentsje is krekt wat foar har.".

Dyn heit slacht him fleindich op ‘e knibbel en ropt: "Dy divel, dr seist wat fanke en dr lit ik ek gjin grs oer groeie. Fan ‘e middei der daliks achteroan.

En doe’t ik sei dat jimme sneintemoarn nei har takomme, wie syn andert: ‘Kinst mar donder op sizze Mark, moarn wit ik mear".

"Ik soe sizze, sei Geeske, jimme moatte no mar gau sjen yn Foestrum te kommen want folgens myn betinken binne jimme net allinne hjirre mar ek yn Westergeast tige wolkom".

Der foel wol hndert pn fan Geale syn skouders. Doe’t hja tegearre op reis giene it sden yn, wie it krekt as wiene de krme poatsjes fan s maat wat rjuchter wurden.

(Fierder: Wybren giet fuort en de arke baarnt op)

In de schijnwerpers,

Deze keer in de schijnwerpers als nieuwe inwoners van Westergeest de Fam. van der Veen aan de Foarikker 4.

Henk en Dita van der Veen - Meyer zijn afkomstig van Warfstermolen waar ze 29 jaar geleden zijn komen wonen toen ze getrouwd zijn. Op zich is dit niet zo verwonderlijk daar Henk geboren en getogen is in Warfstermolen,waar zijn vader machinist was op een dorsmachine.

Aangezien Warfstermolen tegen het Groningse aanligt is het niet zo vreemd dat deze hoek van Friesland in plaatsen als Zoutkamp en Leens zich in het uitgaansleven begeeft. Zo kwam Henk ook in contact met de in 1949 geboren Dita Meyer welke toen destijds woonde in Leens, waar haar vader rijkswerker was.

Alzo zijn ze in 1969 getrouwd en in Warfstermolen gaan wonen, waar ze 4 kinderen kregen, 2 jongens en 2 meisjes welke allen reeds de ouderlijke woning hebben verlaten en nu wonen in Warfstermolen,Houwerzijl en Zoutkamp. En er zijn ook al twee kleinkinderen zegt oma Dita met trots, n van 3 maand en n van 3 week.

Toch zijn ze niet vastgeworteld in Warfstermolen. Al geruime tijd en dan spreken we toch al een 26 jaar geleden, hebben ze ook al eens geprobeerd om een woning in Westergeest te kopen (dit blijkt het huis te zijn waar Wim en Anneke Oosterhuis nu wonen) Het bleek toen te duur , zodat de koop toen overging. Nu is daar verandering in gekomen daar Henk die als veldmedewerker bij staatsbosbeheer in dienst is, nu in een groter gebied is ingedeeld zodat het wat makkelijker is om wat verder van zijn zomer werkgebied, het beheren en onderhouden van de stranden van Lauwersoog, te gaan wonen.

De voorkeur die ze voor Westergeest hadden speelde al enige tijd door hun hoofd daar ze al jaren hun boot, welke hun grootste passie is, hier in de haven hebben liggen. Toen de mogelijkheid zich voordeed om een huis te bouwen op de Foarikker nummer 4 was de kogel gauw door de kerk. Er verrees een mooie woning op een mooie stand waar ze nu al met plezier wonen, want waar je ook woont je moet je tussen de mensen begeven wil je met plezier je wortels schieten, zegt Dita. Als we, met net zo veel plezier hier wonen als in Warfstermolen dan zal het zeker lukken, maar niet alle contacten zijn verbroken hoor met Warfstermolen zegt Dita. We blijven daar nog lid van plaatselijk belang en we ontvangen ook de dorpskrant nog.

Zoals al eerder verteld is hun grootste hobby de boot, maar ook in tuinieren hebben ze beide veel plezier. Het vergt niet zoveel tijd als de hobby die ze eerder hadden en dat was het fokken van Duitse herders. Hiermee zijn diverse prijzen gewonnen doch dit was te bewerkelijk, zodat ze hiermee gestopt zijn.

We hopen dat ook Henk en Dita van der Veen zich snel thuis zullen voelen in Westergeest.