Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
Ruimtelijke plannen
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan “Westergeest”.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. maken bekend dat op grond van de gemeentelijke inspraakverordening ter inzage ligt het voorontwerp bestemmingsplan “Westergeest”.
Deze aankondiging is tevens een kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening.
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom van Westergeest.
Het plangebied wordt globaal begrensd door Ljeppershiem aan de noordkant, de oostkant door de bebouwing aan de Eelke Meinertswei, aan de zuidkant door de locatie van het nieuwe MFA en aan de westkant door de bebouwing aan de Trekwei.
Het plan voorziet in een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van wonen op het sportveld aan de Harmen Van Teijenswei, op het perceel tussen Eelke Meinertswei 1 en 3 en op het perceel tussen Bumawei 2 en de Harmen van Teijenswei 2. Tevens is ten behoeve van een recreatieve ontwikkeling van Ljeppershiem een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Verder heeft het plan een overwegend conserverend karakter, waarbij de huidige situatie is vastgelegd.
Het voorontwerp bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 21 april 2011 gedurende een termijn van 6 weken voor een ieder ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis,Van Limburg Stirumweg 18 te Kollum.
Ook is het bestemmingsplan beschikbaar en in te zien op de website van de gemeente, www.kollumerland.nl, bij informatie over/ bouwen en wonen.
Gedurende voornoemde termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden een schriftelijke reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 13, 9290 AA te Kollum. Wilt u buiten openingstijden van het gemeentehuis het plan inzien of mondeling een inspraakreactie in dienen, dan kunt u binnen de termijn van de ter inzage legging een afspraak maken met de afdeling VROM, telefoon 0511-458 888.
U kunt het bestemmingsplan raadplegen door op onderstaande link te klikken:
Bestemmingsplan Westergeest
U kunt het bestemmingsplan ook als pdf downloaden door op onderstaande link te klikken:


Bestemmingsplan Westergeest (voorontwerp).pdf (4,54 MB)