Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233

Toneelvereniging speelt komkommertiid

Sy mei graach puzelje........Hy docht leaver neat !
Sy is hiel aktyf.........Hy is altiid warch !
Sy wint de haadpriis mei in puzel yn'e Story...
fjirtjin dagen mei fakânsje yn in hotel op 't plattelân!
Sy hat der sin oan ....Hy sil wol mei matte !
Mar wa en wat se dêr oantreffe....????

Binne jim al nijsgjirrich?
De toanielploech fan Westergeast is drok dwaande
om wer in kreas toanielstik foar jim op'e planken te setten.

Kom op freed 4 en/of saterdei 5 maart nei de Fokkema's Pleats
yn Westergeast, it begjint om 20.00
Wy spielje dan " Komkommertiid "
In Blijspul fan Carl Slotboom. Frysk oerset troch Abele Krist.

Oan't sjen Toanielferieniging " De Bûnte Houn "