Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233

Zelle

Op 5 november a.s. komt Freark Smink met de voorstelling van de aparte dominee Zelle in de Fokkema’s pleats. Aanvang 20:00.
Kaarten kunt u bestellen bij Lukketine Reitsma, tel. 0511-421931/ 0655381826 of aan de kassa.

DE FOARSTELLING
“..Het is allemaal sensatie voor de mensen. Dat is mijn praktijk hoor. Het is allemaal sensatie…”

Dûmny Zelle: in fanatiek sporter, in Spartaansk libjende man, inman dy’t him troch net ien twinge liet, fiere famylje fan Mata Hari. Zelle libbe fan 1907 oant 1983. Hy is berne yn Ljouwert en dêr ek stoarn. Hy wie sân jier dûmny yn Rockanje. Dêrfoar en dêrnei preke hy Oeral dêr’t er mar frege waard;soms fiif kear op in snein. Simmers yn koarte broek derhinne. In echte preektiger. Op de preekstoel groeide er út ta in tongerjende preker oer hel en ferdommenis. De tsjerken sieten grôtfol.

ZELLE in foarstelling oer in aparte dûmny. Mar ek in foarstelling oer Freark Smink, dy’t yn de hûd fan dizze Zelle krûpt en witte wol wat dizze dûmny hjoed de dei noch te sizzen hat. Hy wurdt dêrby muzikaal stipe troch Hoite Pruiksma.De regy is yn hannen fan Hans Man in ‘t Veld